Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

återadverbtillbaka back [again]fram och åter dit och ~ there and back; av och an to and froånyo el. igen again, once more; uttrycks vid många vb med prefixet re-; jfr ex. nedan, samt återanpassam.fl. verbnej och åter nej no, and no again!; no, a thousand times, no!tusen och åter tusen fåglar thousands upon thousands of birdsnu är han åter här now he is here againhan gick åter in i rummet äv. he re-entered the roomskolan öppnas åter vanl. school reopens (will be reopened)däremot again; å andra sidan on the other hand
studsningsubstantiv~en, ~arstuds bounce; åter~ äv. rebound; gevärskulas o.d. ricochet
ånyoadverbåter afresh, anew; än en gång [once] againånyo bekräfta (granska osv.) äv. reaffirm (re-examine osv.)
igenadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. ta igenunder ta)på nytt againvad heter han nu igen ? now what's he called?om igen en gång till once moreom och om igen over and over againtillbaka el. åter backge igen hit backfylla igen fill up; med det innehåll som funnits där förut fill inknäppa igen button upslå igendörren shut…
jordsubstantiv~en, ~armark ground; jordmån soil; mylla el. mull earth; amer. äv. dirt; stoft dustav jord är du kommen, jord skall du åter varda earth to earth, ashes to ashes, dust to dustjag ville sjunka genom jorden I wanted the ground to open up and swallow mefalla i god jord fall into good (on fertile) groundhålla sig (stå med båda fötterna) på jorden bildl. keep both feet firmly on the groundunder jorden under (below) groundgå under jorden bildl. go underground (under ground), go to earth
område landett stycke jord a piece of land
jordklot earth; se äv. Jorden; värld worldModer jord Mother Earth[här] på jorden on [this] earthfrid på jorden peace upon earthpå hela jorden in the whole worldresa jorden runt go round the world
elektr. earth; amer. ground
vändatransitivt verb och intransitivt verbvände, väntturn; rikta äv. direct; turn over, tosslyckan vände the (his etc.) luck changed (turned)vinden vände the wind changed (veered)vända [om (tillbaka)] turn back; åter~ return; sjö., tr. bring…about; itr. go (put) about, veer äv. om vind[var god] vänd ! (förk.v.g.v.) please turn overförk.PTO; amer. äv. overvända sina steg hemåt turn (direct) one's steps…vända [med] bilen turn…roundmed ansiktet vänt mot solen facing…, with one's face to…vända om hörnet turn [round] the cornervändangt turn…vända på sig turn roundvända [på] bladet turn [over]…vända på huvudet turn one's head [round]vända [på] patienten turn…overvända på klacken turn on one's heelvända på steken bildl. turn (take) it the other way round; vända på sig turn overvända och vrida på ett problem turn…over in one's mind[försöka] vända allt till det bästa [try to] make the best of things (it)
reflexivt verbvände, väntvända sig turn; kring en axel äv. revolve; om lycka change, turn; om vind shift, veervända sig [om], se under vända[det är så att] det vänder sig i magen på mig it makes my stomach turnvända sig i sängen turn over in the (one's) bedligga och vrida och vända sig i sängen toss and turn in bedvända sig ifrån turn away from; överge desertvända sig [om] mot ngn turn to (towards) sbvända sig mot väggen turn to (face) the wallvända sig till ngn a) vända sig om mot ngn turn to sb b) rikta sig till ngn address [oneself to] sb; för att få ngt apply to sb; vädja till ngn appeal to sbinte veta vart man ska vända sig not know where (which way, till vem to whom) to turn
substantiv~n, vändorsvängköra en vända med bilen go for a ride (spin) in the cargå en [liten] vända take a [little] strollomgångi första vändan the first time round; i första försöket at the first attemptpartikelverbvända bortvända bort ansiktet från ngt turn away one's face from sthvända bort blicken från ngt avert one's gaze from sthvända sig bort turn aside (away)vända sig motvända omitr.vändatillbaka turn back; åter~ returntr.vända sig om turn [about], turn (plötsligt swing) roundvända sig om efter ngn turn [round] to look at sbvända sig om mot ngn turn towards sbvända tillbakaåtervända returnvända upp och ned på ngtturn…upside-down; bringa i oordning turn…topsy-turvy; t.ex. ngns planer mess up…vända ut och in påturn…inside out; fickor turn out…vända återse återvända
fyllatransitivt verbfyllde, fylltt.ex. behållareel.allm. fill äv. friare; stoppa full stuff äv. kok.; fylla på refill, replenish; fylla upp (helt) el. fylla ut:t.ex. hål fill up; plats äv. take up; bildl.:behov el. brist supply; plikt el. ändamål fulfilfylla sin funktion (sitt ändamål) serve (fulfil) one's (its) purposefylla en tand fill a toothfylla tanken bensintanken fill up [the tank]fyllas av fasa be filled with fearsalongen fylldes snabbt …filled up rapidly; jfr fylldnär fyller du [år]? when is your birthday?han fyllde femtio [år] i går he was fifty yesterdaydet är roligt att fylla år it's nice to celebrate one's birthday
substantiv~n, fyllor, ta sig en riktig (rejäl) fylla have a good boozehan gjorde det i fyllan och villan …when he was drunk (had had a drop too much)partikelverbfylla ikärl fill [up]vätska pour inngt som fattas el. t.ex. namnet fill infylla i en blankett fill in (out) a formfylla igent.ex. hål fill up, stop [up]; med det innehåll som funnits där förut fill infylla påkärl:slå fullt fill [up]; åter fylla refill, replenishvätska pour infylla på mera vatten i kannan pour some more water into…fylla på bensin o.d. el. tanka fill upfylla utt.ex. tomrum el. program fill up, fill
framadverbi rumsbetydelse: a) om rörelse:framåt el. vidare on, along, forward m.m.; ut out; till platsen (målet) there; jfr beton. part. under resp. enkla verb, t.ex. hinna framunder hinnajag måste fram! I must get through!om sanningen ska fram to tell the truthkom fram! a) ur gömställe el. o.d. come out! b) hit come here!han kom fram och pratade med mig he came up and talked to mesätta fram en stol åt ngn bring [up] a chair for sbta fram take outgå [vägen] rakt (rätt) fram walk right (straight) on [along the road], go (walk) straight aheadända fram till… as far as [to]…, right (all the way) on to…fram och tillbaka dit och åter there and back; av och an to and fro, backward[s] and forward[s]
b) om läge:framtill el. i förgrunden forward, in front; på framsidan in front…knäpps fram …is buttoned in (down the) frontsitta långt fram sit far forward (well in front)
i tidsbetydelse:längre fram later onfram i maj (på hösten, på nyåret) sometime in May (in the autumn, in the new year), a little way on into May osv.fram på dagen late in the morninglångt fram på dagen late in the daytill långt fram på natten until well (far) [on] into the night
livsubstantiv~et, =allm. life; livstid lifetime; tillvaro äv. existence; livaktighet äv. vitality; levnadssätt way of life, livingliv och rörelse hustle and bustle, bustling lifelivet efter detta [the] life to comelivet i storstaden (på landet) town (country) lifedå blev det liv i honom then he suddenly came to lifebörja ett nytt liv start a new life; ändra (bättra) sig turn over a new leafliv come to lifefå nytt liv leva upp get (take) a new lease of lifeliv i get some life intoåter få liv i en avsvimmad bring…roundge liv åt t.ex. rummet el. tavlan give life to; ingjuta liv i infuse life intohålla liv i en diskussion keep…goingdetta livets goda creature comforts (pl.)skrämma livet ur ngn frighten sb out of his (resp. her) wits (the life out of sb)[få] sätta livet till lose (sacrifice) one's lifeta livet av ngn el. bringa ngn om livet take sb's life; mer 'uttänkt' put sb to deathta livet av sig el. ta sitt liv take one's [own] life, kill oneselfdet är ingen fara för hans liv his life is not in dangersånt är livet that's (such is) life, that's the way it (life) isspringa för livet run for all one is worth (like mad, for dear life)vän för livet friend for lifealdrig i livet never in all my life; utrop never!; vard. not on your life!, no way!har du (är) dina föräldrar i livet? are your parents living (alive)?med liv och lust with [one's] body (heart) and soul, with gusto (zest)komma ifrån ngt med livet i behåll escape from sth aliveen strid på liv och död a life-and-death struggletrött på livet tired of living (life)hålla ngn (intresset) vid liv keep sb alive (up the interest)vara vid liv be alivefå sig ngt till livs have (get) sth to eat; bildl. be treated to sth
levande varelse living being; om person äv. [living] soulde små liven the little (poor) dears
kropp bodykomma ngn (ngt) inpå livet lära känna get to grips with sb (sth), get to know sb (sth) intimately
midja waist äv. på plaggvara smal om livet have a small (slender) waistveka livet midriff, diaphragm
på plagg bodice
oväsen row, noise, commotion; bråk el. uppståndelse to-do, fussdet kommer att bli ett himla liv there'll be an awful row, there'll be the devil to pay
taintransitivt verbtog, tagittake äv. friare el. bildl.; ta [med sig] hit el. komma med bring; ta [med sig] bort el. gå [dit] med take; fånga el. ta fast catch; lägga beslag på seize, lay hands upon; ta betalt el. debitera charge; träffa hit; göra verkan take (have some) effect; om kniv el. såg o.d. biteta [en] bil (taxi) take a taxita tåg[et] take the trainta bollen catch the ballta lite choklad! have some chocolate!han kan [konsten att] ta folk he knows how to take (tackle) peopleta ett lån raise a loandet tar bara några minuter it will only take a few minutesskåpet tar stor plats …takes up a lot of roomvilken väg ska jag ta? which way shall I take (choose)?hur tog hon det? how did she take it?ta ngt som ett skämt take sth as a jokedet tog gjorde verkan it went home
med prepositionsbestämning:
han kunde inte ta ögonen från henne he couldn't take his eyes off hervem tar ni mig för? who (what) do you take me for?, who (what) do you think I am?han tog 50 kronor för den he charged [me]…for itta i vidröra ngt touch sthta ngn i armen take [hold of] sb by the armta ngn i förhör interrogate (question) sbvar ska vi ta pengar ifrån? where are we to find money (to get money from)?ta ngt med gott humör put up with sth cheerfullyta ngn om livet take [hold of] sb round the waisttavidröra ngt touch sthdet tar på krafterna it saps one's energy, it takes a great deal out of one (you)ta ngt på allvar take sth seriously (in earnest)
i förb. med 'och' o. annat vb:jag ska ta och kila dit I'll just pop over [there]ta och sluta med det där! just stop that!
reflexivt verbtog, tagit~ sig a) skaffa sig el. företa etc.:t.ex. en ledig dag el. ett bad el. en promenad take; t.ex. en bit mat el. en cigarett el. ett glas öl vanl. have; servera sig äv. help oneself to b) [lyckas] komma getkan du ta dig hitta hit? can you find your way here?ta sig över gränsen [manage to] cross the border c) förkovra sig improve, make progress; bli bättre get better; om planta [begin to] grow; om eld [begin to] burn up d)ta sig för pannan bildl. el. ung. shake one's head in despairta sig åt hjärtat put one's hand to one's heart
partikelverbta sig anta sig an ngn (ngt) take care of (see to, attend to) sb (sth)ta avtr.:allm. take off, remove; förkorta shortenta av [sig] klädesplagg el. glasögon o.d. take off; dra av pull off; jfr klä avunder klävill du inte ta av dig och sitta ner? won't you take off your things and…?itr.:vika av turn [off]ta bortavlägsna take away, removeta bort handen från min axel take your hand off my shoulderta efter ngn (ngt)imitate (copy) sb (sth)ta emottr. receive; erhålla el. få äv. be given; pris o.d. be presented with; besökande el. patienter o.d. äv. see; lämna tillträde till el. släppa in äv. admit <i into>; möta äv. meet, welcome; yrkesmässigt el. t.ex. tvätt take in; antaga el. acceptera accept; finna sig i stand for, put up with; fånga (t.ex. boll) catch; dämpa el. mildra (t.ex. stöt) break the force of, moderateta emot besök (besökande) receive (see, admit) visitors (callers)tarherr Ek emot? vanl. can I see…?ta emot inte tillbakavisa pengar take (accept) moneyalla bidrag tas emot med tacksamhet all contributions [are] gratefully received (are welcome)förslaget togs emot med livligt bifall the proposal was received with…itr.:vara i vägen be in the way; haka i catch; opers.:vara motbjudandese bjuda emotunder bjudata fastfånga catch; få fast get hold of; gripa seize, apprehendta fast tjuven! stop thief!ta felse under felta frameg. take out; konstruera el. skapa design, develop; utarbeta el. sammanställa siffror put together, compile; sätta ihop assemble; skissera outline, sketchta fram ngt ur… take sth out of…ta fram biljetten (passet) äv. produce the ticket (passport) <ur out of>ta fram det bästa hos ngn bring out the best in sbta sig fram bana sig väg make (force) one's way, get through; klara sig ekonomiskt get on (along)ta frånse ta ifrånnedanta för sigservera sig help oneself <av ngt to sth>; hugga för sig grabta sig för (före)göra do; gripa sig an set about <att skriva writing>ta sig förbifind one's way past, get past, pass [by]ta hemmed sig take (bring) hometa hem spelet win the game äv. friareta hitbring…hereta iitr:hugga i put one's back into it, go at it; med händerna pull away [hard]; hjälpa till lend (bear) a handvad du tar i! ta det lugnt el. säg inte så take it easy!, steady!, don't overdo it!, you don't have to exaggerate!det är väl att ta i! överdriva now you're exaggerating (overdoing it)!ta ifrån ngn ngteg. take sth away from sb; beröva deprive (rob) sb of sthta igentillbaka take…back [again]; något försummat recover, make goodta igen förlorad tid make up for lost timeta igen sig återhämta sig recover; vila sig rest [up], take a good restta intr. take (bring) in; importera import; beställa [in] order [in (up)]; t.ex. artikel i tidning put in <i in>; sömnad. take inta in ngn ge tillträde admit sb <it.ex. förening, skolaskiljetecken mellan denna SWA och föreg. SCA saknast.ex. sjukhusskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknas[in]to>ta in ngn på en vårdanstalt commit sb to…; jfr intagenta in vatten läcka let in wateritr.:ta in på hotell put up at a (an) hotelrfl.:ta sig in get inta isärtake…to pieces, disassemble, dismantleta itu medta itu med ngt set about (set to work at) sthta itu med att + inf. set about + ing-formta itu med ngn take sb in handta loss (lös)detach; ta bort take off (away); koppla bort disconnectta medföra hit el. ha med sig bring…[along (with one)], have…with one; föra bort take…[along] with one, take…along; lägga till (till det övriga) take…toota med ngn på en lista include sb in…ta ned (ner)take (från hylla o.d. äv. reach) down; hämta ned (t.ex. från vinden) fetch (bring) downta ned ett segel take in (down) a sailta omupprepa take (säga, läsa resp. sjunga om osv. say, read resp. sing osv.)…[over] againta om en scen film. retake a sceneta om av soppan take another helping of…ta på ngnta sig sammanpull oneself together; samla sig äv. collect oneselfta tillbörja använda take to; begagna sig av use; tillgripa resort to; överdriva exaggerate [things]ta till beräkna så att det räcker take enoughta till sig t.ex. detaljer, fakta take inta sig till göra dovad ska jag ta mig till? what am I to do?, what shall I do?vad tar du dig till? klandrande what are you doing?ta tillbakatake (resp. bring) back; ansökan o.d. withdraw; löfte o.d. retractta upptake up äv. bildl. (t.ex. en fråga, kampen); hämta upp bring up; från marken el. ur vattnet pick up äv. ~ upp [tillfälliga] passagerare o.d.; samla (plocka) upp gather up; avgift o.d. collect; ta med (i ordbok, förteckning o.d.) include; diskutera discussta upp [igen (på nytt)], åter ta itu medse återupptata upp beställningar (order) take ordersta upp [stor] plats take up [a lot of] roomta upp ngns tid take up sb's timevi kan inte ta upp tid med det we cannot take up [our] time with it (that)ta upp tävlan (konkurrensen) med… enter into competition with…ta upp ngt till diskussion bring sth up for discussionta sig upp till toppen get to…ta urtake out; tömma empty; avlägsna (t.ex. kärnor, en fläck) remove; rensa:fågel el. hare draw; fisk clean, gutta ur ngt ur… take sth out of…ta ur kärnorna ur körsbär äv. stone…de där idéerna ska jag nog ta ur honom I'll soon knock…out of himjag vet inte hur jag ska ta mig ur det här I don't know how to get out of thista utmera eg. take (resp. bring) out; bära (flytta) ut äv. carry (move) out; dra ut (t.ex. en spik) extract; få ut get out[lyckas] ta sig ut [manage to] get out, find one's way out <ur of>friare:pengar (på bank o.d.) withdraw (draw); lotterivinst o.d. claimta ut en kurs sjö. set a coursespeciella betydelser:utvälja choose, select; plocka ut pick [out]ta ut en melodi på ett instrument pick out a tune on…ta ut stegen ta längre steg take longer stridesde tar ut varandra they cancel each other outta sig ut te sig lookta ut sig trötta ut sig tire oneself outta vidbörja begin, start; fortsätta el. följa follow [on]; om person äv. step in, take overta illa vid sig be upset (put out) <av (över) about>ta åt sigkänna sig träffad feel guiltydra till sig el. t.ex. smuts attract; fukt absorb, soak uptillskriva sig el. t.ex. äran take, claimvad tar det åt dig? what's the matter with you?ta överöverta ledningen el. efterträda take over; jfr överta
© NE Nationalencyklopedin AB