Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

åsiktsubstantiv~en, ~erview, opinion <om of, aboutom sak äv.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>de har olika åsikter they are of different opinions, they hold different viewsvara av den åsikten att… äv. hold that…, take the view that…enligt min åsikt in my opinion
avvikelsesubstantiv~n, ~rdivergence, deviation; från åsiktel.rådande bruk äv. departure; från ämnet digression; olikhet discrepancy
vidhållatransitivt verb-höll, -hållithold (keep, adhere, stick) to; t.ex. åsikt äv. persist in; t.ex. krav insist onvidhålla att… maintain (insist) that…
frångåtransitivt verb-gick, -gåttge upp give up; t.ex. plan el. vana äv. relinquish; principer deviate from; åsikt el. ståndpunkt abandon; jfr gå ifrånunder
tolksubstantiv~en, ~arperson interpretergöra sig till tolk för uttrycka (t.ex. känslor) voice, give voice to; förespråka (t.ex. en åsikt) advocate
personligadjektiv~tallm. personal äv. intim; närgången;individuell individualpersonligt på brev privateför min personliga del for my [own] partpersonligt pronomen personal pronounpersonligt telefonsamtal person-to-person callpersonliga tillhörigheter (personlig åsikt) personal el. private belongings (opinion)min personliga åsikt är… äv. personally, I think…
anslutatransitivt verb-slöt, -slutitconnect <till with, [on] to>reflexivt verb-slöt, -slutit~ sig till a) personer join, attach oneself to; särsk. i åsikt äv. side (concur) with b) en åsikt (riktning) adopt; ett uttalande äv. agree with c) t.ex. tullunion enter; t.ex. fördrag enter intoansluta sig till EU (EMU) join the EU (EMU)
2 sundadjektivsuntfrisk sound, healthy; om föda o.d. wholesome; om vanor healthy; om klimat äv. salubrious; bildl. (om t.ex. omdöme, åsikt) soundvara sund till kropp och själ be of sound mind and body
politiksubstantiv~enstatsangelägenheter el. politiskt arbete o. liv el. partis åsikter politics (som vetenskap sg., i betydelsen 'politisk åsikt' pl.)tala politik talk politicspolitisk linje el. tillvägagångssätt el. beräkning policy
enligtprepositionaccording to; se vidare efterenligt artikel 3 i fördraget by (under) article 3…enligt faktura hand. as per invoiceenligt lag by lawenligt min åsikt in my opinion; se äv. under resp. subst.
© NE Nationalencyklopedin AB