Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

åsiktsubstview <om about>, opinion <om of, about>enligt min åsikt in my opinion
omdömesubstomdömesförmåga judgementåsikt opinion
politiskadjektivpoliticalpolitisk åsikt political view, politics
politiksubstpolitics ((som vetenskap sing., i betydelsen 'politisk åsikt' pl.))handlingssätt policy
enligtprepositionaccording toenligt lag by lawenligt min åsikt in my opinion
synpunktsubstståndpunkt standpoint, point of view; åsikt viewfrån juridisk synpunkt from a legal point of view
tyckesubståsikt opinioni mitt tycke in my opinion, to my thinking, to my mindsmak fancy, likingfatta tycke för take a fancy to, take a liking toom tycke och smak ska man inte diskutera there's no accounting for tastes
meningsubståsikt opinion <om of, about>säga sin mening rent ut speak one's mindavsikt intention; syfte purposedet var inte meningen ursäkt I didn't mean tovad är meningen med det här? vad är det bra för what is the idea of this?; vad vill det här säga what is all this about?innebörd sense; betydelse meaningdet är ingen mening med att komma there is no point in cominggram., sats sentence
delaverbsärdela divide <i into>, sharedela sig dividedela med 5 divide by 5det är inget att dela it is not worth dividingsinsemellan el. med ngn sharedela på vinsten share the profitsdela rum share a roomdela ngns åsikt share sb's view
verb och partikelverbdela avavskilja partition offdela in idivide intodela uppindela divide up <i into>, split up <i into>, break up <i into>; sinsemellan share <mellan among, between>dela upp sig divide, splitdela utdistribute, deal out, give out
tankesubstthought < of>; idé idea <om, of>; åsikt opinion <om about>jag hade inte en tanke på att gå dit it never occurred to me to go theredet för (leder) tanken till… it makes one think of…ha ngt i tankarna have sth in mindständigt ha ngt i tankarna have sth constantly at the back of one's mindkomma på andra tankar change one's mindkomma på bättre tankar think better of ithur kom du på den tanken? what made you think of that?med tanke consideringslå det ur tankarna! put that out of your head!
© NE Nationalencyklopedin AB