Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

århundradesubstantiv~t, ~ncentury
tvåtusentaletsubstantivbest. sing.århundrade the twenty-first (21st) century
femhundratalsubstantiv~etett femhundratal personer some (about) five hundred personsfemhundratalet århundrade the sixth centuryfemhundratalet in the sixth century
från
från delas in i ordklasserna 
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen från motsvaras vanligen av from i uttryck som hon ärfrånStockholm = she isfromStockholm, frånmaj till september = fromMay to September.
från används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycketavståfrånunder uppslagsordet avstå, uttrycketvarafrånvettetunder uppslagsordetvett osv.
Rumsbetydelse
anger plats för ursprung eller utgångspunkt el. vanligen from; i vissa fall ofhon är från Stockholm she is from Stockholmen designer från Stockholm a designer from Stockholm, a Stockholm designertåget från London the train from Londonden här musiken kommer från en musikal this music is from a musicalhotellet ligger fem miles från kusten the hotel is situated five miles from the coastbilder fråntagna i Italien pictures of (from) Italyglöden från hennes cigarett the glow of her cigarette
i betydelsen 'bort från, ned från' off, ibland annan konstruktionfalla ner från en stege fall off a ladderklättra ned från en stege climb down a ladderta av från motorvägen turn off the motorwayta bort armbågarna från bordet! take your elbows off the table!
Tidsbetydelse
som kommer från angiven tid: el. dag, vecka, månad, år fromårhundrade: annan konstruktionmatresterna från i går the leftovers from yesterdaypengar från förra månaden money from last monthen kyrka från 1200-talet a 12th century church
från en viss tidpunkt i det förflutna och framåt sincefrån det jag kom hit ever since I came herejag känner honom från tiden i Uppsala I have known him ever since we were at Uppsalaen vän från skolåren an old school-frienden vän från [min tid i] Rom a friend I got to know in Rome
Andra betydelser
i uttryck för nedre gräns eller början fromfrån 200 kronor (20 år) och uppåt from 200 kronor (20 years) and upwardsfrån…till from…tofrån morgon till kväll from morning till nightarbeta från nio till fem work from nine to five
anger vem som skickar eller ger något fromett brev från min kusin a letter from my cousinen present från hennes mor a gift from her mother
olika översättningar av från och med (förk.fr.o.m.):från och med den 1 maj as from May 1st; amer. as of May 1stfrån och med 20 april till och med 5 maj from April 20th to May 5th inclusive; amer. äv. from April 20th through May 5thfrån och med den dagen var han… from that [very] day he was…från och med i dag as from today, as from today, starting todayfrån och med nu ska jag… from now on I will…tre år från och med nu three years from nowfrån och med sidan 10 from page 10 on, from page 10 onwards
vid ord som anger befriande, borttagande o.d. offri från skuld free of guiltbota ngn från ngt cure sb of sth
från det ena till det andra from one thing to another; förresten by the way
adverbfrånkopplad el. på instrumenttavla o.d. offtill och från, se tillsom betonad partikelse ifrån

 delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen motsvaras vanligen av on i uttryck som bordet = onthe table och måndag = onMonday.
används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket lukta under uppslagsordet lukta, uttrycket bli arg under uppslagsordet arg osv.

Läge
anger läge på el. mot en yta on bordet on the table huvudet on one's head väggen on the wallligga rygg lie on one's back
anger befintlighet på större öar in; när det gäller mindre öar on Irland in Ireland Öland on Ölandjag är född här Öland I was born here in Öland en öde ö on a desert island
anger rum o.d. i byggnader in vinden in the attichon är toaletten …in the bathroomhan är sitt rum he is in his room
anger avgränsat, ofta plant, utrymme in den här bilden in this picture torget in the square
anger gata in; speciellt amer. on; vid exakt gatuadress at gatan in (speciellt amer. on) the street Hamngatan in (speciellt amer. on) Hamngatan Hamngatan 25 at 25 Hamngatan
anger lokal el. byggnad avsedd för en viss verksamhet at banken at the bank flygplatsen at the airport teatern at the theatre
anger sysselsättning, evenemang o.d atvara fest (konsert) be at a party (concert) en konferens at a conference
anger sida i bok on; i vissa fall at sidan 100 on page 100slå upp böckerna sidan 30 open your books at page 30
Riktning
anger riktning till sådana platser där prepositionen on används vid befintlighet on; i betydelsen ned på, upp på ofta on to, ontolägga ngt ett bord put sth on a tablehoppa upp bordet jump on to (up on) the tablekliva upp en stol get on a chair
anger riktning till sådana platser där prepositionen in används vid befintlighet to, intogå upp vinden go up [in]to the atticrusa ut gatan rush out into the street
anger riktning till sådana platser el. evenemang där prepositionen at används vid befintlighet to banken go to the bank fest go to a party konsert go to a concerthar du varit besökt museet? have you been to the museum?
anger vem/vad man t.ex. kastar, slår och tittar mot atkasta en sten ngn throw a stone at sbknacka dörren knock at the doorpeka ngn point at sbtitta ngn look at sb
Tidsbetydelse

skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. NLI saknasanger en viss dag, veckodag el. visst datum on
de är födda samma dag they were born [on] the same day fredag on Friday hans födelsedag on his birthday fredag morgon on Friday morning morgonen den femte april on the morning of the fifth of April
anger del av dagen, årstid, årtionde, århundrade in 2000-talet in the 21st century morgonen in the morning eftermiddagen in the afternoon vintern in [the] winter 30-talet (trettiotalet) in the 30's (thirties)
anger tidpunkt at utsatt tid at the appointed time samma gång at the same time
anger tidslängd on; med betoning på hela tidsavsnittet duringhan arbetar loven he works on his holidays, he works during his holidaysjag läste boken resan hit I read the book on (during) the journey here
anger tidsperiod vid ord för timme, dag, vecka, månad, år for; amer. ofta inhan har inte varit här månader he has not been here for (amer. ofta in) months
anger tidsperiod i framtiden forhyra ett hus en månad rent a house for a monthåka bort några dagar go away for a few days
anger den tid som något tar indet är klart en minut it'll be ready in a minutejag kommer minuten I will come in a minute; genast I will come directly
anger tid någon har till förfogandevi har en vecka oss we've got a week
Mått, antal
i måttsbestämningar med höjd o.d. at; i betydelsen på en sträcka av for 300 meters avstånd (djup) at a distance (depth) of 300 metres (amer. meters)inte ett träd många kilometer not a tree for many kilometres (amer. kilometers)
i betydelsen per ininte en hundra not one in a hundred;det går 100 pence ett pund there are 100 pence in a pound
anger exakthet tomäta millimetern measure to a millimetresumman stämmer öret the sum tallies to an öre, the sum tallies down to the last öre
anger följd och upprepning aftergöra fel fel make one mistake after the other, make mistake after mistakekaffe maten middagen coffee after dinner
anger antal of, el. annan konstruktionen bok 500 sidor a 500-page book, a book of 500 pagesen gädda fem kilo a pike weighing five kilosen flicka femton år a girl of fifteen
Andra fall
skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. NLI saknasi uttryck av typen substantiv + på + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. namnet på gatan = gatans namn, vanligen of
färgen blomman the colour of the flowerman såg bara huvudet honom only his head could be seennamnet gatan the name of the street
anger språk språk in engelska in English ett främmande språk in a foreign language
anger ngt man vill få tag i forhoppas ngt hope for sthvänta ngt wait for sth
i betydelsen med hjälp av byman hör rösten att hon är trött one hears by her voice that she is tiredjag märkte hennes ögon att hon ljög I could tell by her eyes that she was lying
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. sätta på under sätta)en burk (burkar) med lock a pot with a lid on it (pots with lids on them)en burk med locket …with the lid on med skorna! on with your shoes!klä sig vanl. dresslägga ett lock [på en burk] put a lid on [a pot]han rodde he rowed on, he went on rowingär gasen (tv:n) på? is the gas (TV) on?
© NE Nationalencyklopedin AB