Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

årsubstyearhon dog år 2006 she died in 2006, she died in the year 2006förra året last yearhon fyller år i morgon tomorrow is her birthdayhon är tjugo år el. hon är tjugo år gammal she is twenty years old, she is twenty years of ageåret om el. året runt all the year roundså här års at this time of the yearett två år gammalt barn a two-year-old child, a child of twoår från år el. år för år year by yeari år this yeari många år for many years; om framtid for many years to comehan är en man i sina bästa år he is in the prime of his lifemed åren over the yearsom två år in two years' timetvå gånger om året twice a yearunder årens lopp in the course of timevid mina år at my age
i dagadverbtodayi dag om ett år a year from today
tillverkningsubstfabrikation manufacture, make, production; per år etc. outputden är av svensk tillverkning it is made in Sweden
inomprepositionwithin, insideinom ett år in a year, within a yearinom kort in a short time, shortly
femårigadjektiven femårig flicka a five-year-old girlsom varar (varat) i fem åren femårig plan a five-year planavtalet är femårigt the agreement is for five years
gammal (se äv. äldre, äldst)adjektivold; forntida ancient; ej längre färsk staleen fem år gammal pojke a five-year-old boyden gamla goda tiden the good old times (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthe good old days (pl.)
närmaverbnärma sig approachnärma sig 40 år be getting on for fortyfilmen närmar sig slutet the film is drawing to an enddet närmar sig stängningsdags it's getting near closing time
tyngaverbvara tung weigh heavily < on>; trycka press < on>belasta, t.ex. minnet burden, loadsorgen tynger henne the sorrow weighs her downtyngd av skatter burdened with taxestyngd av år weighed down by years
följdsubstsuccession, sequenceen följd av olyckor a series of accidentsfem år i följd five years in successionkonsekvens consequenceha (få) till följd result inha till följd att… have the result that…
senareadjektivlater; motsats: förra latter; följande subsequent; kommande futuredet blir en senare fråga that will be a question for later onsenare år de här åren in the last few years
adverblater; längre fram later on
© NE Nationalencyklopedin AB