Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

åldersubstantiv~n, åldrarage äv. epok; om sak äv. antiquityha åldern inne be old enough <för att to>; vara myndig be of ageuppnå en hög ålder live to (reach) a great age, live to be very oldböjd av ålder bent with agepersoner av (i) alla åldrar …of all agesefter ålder according to age; i tjänsten according to seniorityhon är lång för sin ålder …for her agei en ålder av 70 år at the age of 70, at 70 years of agehan är i min ålder he is my agebarn i åldern 10–15 år …between 10 and 15 years of age, …aged between 10 and 15tre barn i åldrarna 8, 10 och 12 år vanl. …aged 8, 10, and 12ålderns (sin ålders) höst in the autumn of his (resp. her) lifevid min ålder at my agevid 15 års ålder vanl. at the age of 15
myndigadjektiv~tjur., som har uppnått ~ ålder …of agemyndig ålder majoritybli myndig come of age, reach lawful agebefallande authoritative, commanding; neds. masterful, overbearing; t.ex. om stämma, ton peremptory
medelåldersubstantiv~n, -åldrarmedelåldern middle ageen man i medelåldern a middle aged mangenomsnittlig ålder average age
arbetsföradjektiv~t…fit for work, able-bodiedden arbetsföra befolkningen the working populationvara i arbetsför ålder be of working age
myndighetsubstantiv~en, ~ersamhällsorgan [public] authoritymyndigheterna the authoritiesbefogenhet authority, powermyndigt uppträdande o.d. authoritativeness etc.uppträda med myndighet …with authoritymyndig ålder full age
spädadjektivspättom t.ex. växt el. ålder tender; om t.ex. gestalt slender; ovanligt liten tiny; bot. äv. young; ömtålig delicatespäd röst feeble (weak) voice
mellerstaadjektivsuperlativ (attr.)middle, central; mellanliggande intermediateden mellersta the middle one [i ålder in age]mellersta Sverige Central (the middle parts (pl.) of) SwedenMellersta Östern the Middle East
skillnadsubstantiv~en, ~erolikhet difference <iår (pris)skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinålder äv.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof; på (mellan) between; två grader (meter m.m.) of…>; i storlek el. antal el. ålder äv. disparity; åtskillnad distinction; skiljaktighet divergence, diversitydet var skillnad det! en annan sak that's quite another thing (matter)!det är skillnad på folk [och folk] there are people and peoplese skillnad på (mellan)… distinguish (make a distinction) between…till skillnad från henne unlike (in contrast to) herkänna skillnad på madeira och portvin tell madeira from port (the difference between madeira and port)
mogenadjektivmoget, mognaallm. ripe; friare, framför allt bildl. äv. mature; i betydelsen 'färdig' äv. readymogen frukt ripe (fullmogen mellow) fruiten mogen kvinna a mature womanmogen ost ripe cheesemoget vin mature (fylligt, vällagrat mellow) winevid mogen ålder at a mature ageefter moget övervägande after mature deliberation (consideration)bli mogen, se mogna
stigandeadjektivoböjl.rising; om terräng äv. ascending, climbing; om priser äv. increasing; om ålder advancing; om t.ex. glädje el. vrede mounting; om t.ex. betydelse el. missnöje el. sympati growingstigande efterfrågan growing demandmed stigande intresse with increasing (deepening, mounting) intereststigande tendens rising (upward) tendency (trend)
© NE Nationalencyklopedin AB