Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

åhöraresubstantiv~n, =listeneråhörare i pl. äv. audience (sg.)[råka] bli åhörare till ett gräl happen to hear…ärade åhörare! ladies and gentlemen!
auditoriumsubstantivauditoriet, auditorieråhörare audience
äradadjektivärat, ~ehonoured; aktad esteemedärade kollega! i brev Dear Colleague,ärade åhörare! ladies and gentlemen!
talatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. speak; prata el. konversera talk; jfr hålla talunder taltala är silver, tiga är guld speech is silver, silence is goldentala affärer (politik) talk business (politics)tala allvar have a serious talktala engelska speak Englishtala sanning speak (tell) the truthallvarligt (bildligt) talat seriously (figuratively) speaking
med prep.:
tala emot ett förslag speak against…allting talar emot hans teori …tells against his theorytala för a) tyda på point towards, indicate b) tala till förmån för speak for, speak (tell, argue) in favour ofdet är mycket som talar för till förmån för det äv. there is a lot to be said for (in favour of) itdet är mycket som talar för tyder på att han har… there is a lot that points towards his having (that indicates that he has)…tala för sig självom person a) utan åhörare talk to oneself b) å egna vägnar speak for oneselftala med ngn speak (talk) to (i fråga om längre o. viktigare samtal with) sb; ofta äv. have a talk with sbkan jag få tala med… äv. can I see (have a word with)…jag har talat med honom om det äv. I have seen him about itvem talar jag med? i telefon vanl. who's speaking?det är någon som vill tala med dig i telefon you are wanted on the [tele]phonetala mot, se tala emotovantala om a) samtala om speak (talk) of (mera ingående about) b) överlägga discuss, talk…over c) hålla föredrag o.d. om (över) speak on (about)tala om kläder el. musik osv. talk about…han talade om att resa bort he spoke of + ing-formdet är ingen snö att tala om …worth mentioning, …to speak ofdet är ingenting att tala om! avböjande don't mention it!, not at all!för att inte tala om… to say nothing of…, not to mention…höra talas om, se höra, ctala till speak (talk) to; högtidl. addresstala över ett ämne speak on (about)…
reflexivt verb~de, ~ttala sig hes talk oneself hoarsetala sig varm [för saken] warm up to one's subject
partikelverbtala emotse under talaovantala igenom problemetthrash…outtala in…[på band]record…tala omtell <ngt för ngn sb sth el. sth to sb>; omnämna mention <ngt för ngn sth to sb>tala inte om det för någon! don't tell anybody!, don't breathe a word about it!det ska jag tala om [för dig] varnande I [can] tell youtala utså att det hörs speak up; rent ut speak one's mindtala ut [med ngn] om ngt have (thrash) sth out [with sb]
© NE Nationalencyklopedin AB