Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ävenadverbockså also, …too; likaledes …likewise, …as well; till och med evenäven om even if; fastän even though (se äv. ex. under än)inte blott…utan även… not only…but also…även du! you too!även hon är engagerad she, too, is very committedäven en expert kan ta fel even an expert can go wrong
f.m.förk. a.m.; se även förmiddag
e.m.förk. p.m.; se även eftermiddag
utdragbaradjektiv~tmöjlig att förlänga extensibleutdragbart bord extension table; se även utdragsskiva, utdragssoffa
blottadjektiv=mere, veryblotta tanken på det the mere (very) thought of itmed blotta ögat with the naked eyekomma undan med blotta förskräckelsen escape by the skin of one's teeth, get off with no more than a frightadverbonly, but; merelyblott och bart simply and solely, merelyicke blott…utan även not only…but alsodet är ett minne blott it's but (only) a memory; jfr vidare bara
liksomkonjunktionframför subst. like; framför adv. samt inledande fullständig el. förkortad sats ashan är lärare liksom jag (min bror) …like me (my brother), …just like I am (my brother is)i Sverige liksom i England in Sweden as in…liksom [även] fallet var med… as was [also] the case with…adverbså att säga as it were, so to speak; på något sätt somehow; vard. sort (kind) ofjag liksom anade det I sort (kind) of thought so
ditadverbdemonstr. there; åt det hållet that way, in that directiondit bort (in, ned etc.) away (in, down etc.) thereresan dit och tillbaka the journey there and backdit hör (räknas) även… to that category also belongs (resp. belong)…det var dit jag ville komma bildl. that's what I was getting (driving) atjag längtar dit I long to go there, that's a place I long to go todet är dit jag ska that's where I'm goingdet är långt dit rumsbetydelse it's a long way there; tidsbetydelse that's a long time aheadrel. where; varthelst whereverden plats dit han kom the place he came to
1 omkonjunktionvillkorlig el. allm. if; 'för den händelse att' äv. in case; 'antaget att' äv. supposing; 'förutsatt att' äv. provided [that]om vädret tillåter äv. weather permittingom det är så if that is the case, if so, in that caseom det inte hade varit för honom if it hadn't been for him; som en hjälp äv. but for himjämförandesom om as though (if)medgivandeäven om even though (if)vid förslagom vi skulle gå på bio? what (how) about going…?frågande a) 'huruvida' whether, if b)i satsförk.hade du roligt? – Om! …I should say [so]!; vard. …Not half!, …You bet!vill du följa med? – Om! …Wouldn't I just!; vard. …you bet!
substantivoböjl.ifom inte om hade varit if things had been otherwiseefter många om och men after many ifs and buts (mycket trassel a lot of bother)
utanpreposition (se också under andra uppslagsord som konstrueras med utan, t.ex. förbehållför uttrycket utan förbehåll); without; helt berövad destitute (deprived) ofutan hjälp without (with no) helpvi åt utan honom …without himutan honom skulle jag aldrig klarat det but (were it not) for him I should…utan humor without any (devoid of) humourutan något på sig without anything (with nothing) onutan värde without any value, of no valuebli utan go (be) without <ngt sth>, get nothinghan blev heller inte utan he got something too; he, too, had his sharevara utanngt be (go) without…; sakna have no…, lack…det kan man [gott] vara utan one (you) can [just as well] do without (dispense with) thatdet hade jag inte velat vara utan för allt i världen I wouldn't have missed it for all the world (for anything)det är inte utan att jag tycker det är kallt I must say I find it rather chillyutan att (+ inf.) without + ing-formutan att han märker (märkte) det without him (his) noticing itutan att låta sig nedslås vanl. nothing daunted
adverboutsidekänna ngn utan och innan know sb inside out, know the ins and outs of sb, know sb thoroughly
konjunktionbuthan blev inte stött, utan smickrad he was not offended, [on the contrary] he was flattered; he was flattered, not offendedinte bara…utan även not only…but [also]det gick inte utan han fick ge upp …so he had to give it up
3 adverb(ibland konj.)allm. so; uttr. sätt:sålunda äv. thus; på så sätt äv. like this (that)hur så? varför why? där (här) like that (this), in that (this) way [där] går det när man that is what happens… [där] får man inte göra you must not do thatär det här man gör? is this how you (the way to) do it?Beethovens sjätte symfoni, den kallade s.k. Pastoralsymfonin …or the Pastoral Symphony, as it is called, …, known as the Pastoral Symphonydet här är ett exempel på det (den) kallade… this is an example of what is called…min kallade vän this so-called friend of mineär det du menar? is that what you mean?den är placerad att man når den it is placed in such a manner (way) that… slutar berättelsen om… that's how the story of…ends, so ends the story of… att säga (förk.s.a.s.) so to speak (say), as it were sa han so he said, those were his wordshan bara säger he only says thatom jag får säga if I may say soär det så? is that so?är det inte så? har jag inte rätt? aren't I right?det är att… the thing (fact) is [that]… är (var) det med det (den saken)! so that's that!är (blir) det bra så? is it (that) all right?; tillräckligt is that enough?om är if so, in that caseäven om vore (skulle vara) even if that is (be) the caseom du vill if you wish (like)
uttr. grad so; framför attr. adj. oftast such; framför adj. el. adv., vard. äv. that; vid jämförelse as där omkring klockan sju round about seven, seven or thereabouts, sevenishfilmen var där halvbra …was not all that goodhur mår du? där! för all del not too bad!, so, so! här varmt är det sällan i mars it is seldom as warm as this (vard. this warm)…det är inte lätt it is not [so] very easydet är inte tokigt is not so (too) badhan är klokare än …than that dum är han inte he is not as (so) stupid as [all] that (vard. that stupid)jag har aldrig förr träffat snälla människor …such kind peoplejag har aldrig sett något vackert I have never seen (I never saw) anything so beautifulhon var arg att (så [att]) hon darrade she was so (vard. that) angry that…han är inte dum så han tror det he is not so silly as to believe ithan är inte dum att han flyttar …not silly enough to move dum som han är, är det inte underligt att considering how stupid he is,…
i utrop ofta how, what roligt! how nice! synd (tråkigt)! what a pity! länge han dröjer! what a long time…! vackert hon sjunger! how beautifully she sings! många tavlor! what a lot of pictures! du ser ut! what a state you are in!, what a sight you are! du säger! vad du pratar! what a way to talk! ja! lugnande there! there!, there now!; uppmuntrande come! come! [där] ja nu är det klart well, that's that där [ja], nu kan vi gå well, now we can go det så! och därmed basta and that's that!, so there!; jfr
sedan el. därpå el. då o.d. then; efter sats som uttr. uppmaning o.d. ofta andi vissa fall utan motsv. i eng.:gå till höger ser du… turn to the right and you will see…[om du] gör det får du ett äpple if you do it I will give you…om du inte vill slipper du if you don't want to do it, [then] you needn't…men är han också rik …but then he is rich
alltså: du vill inte att han ska göra det? so you don't want him to do it?
även:om det regnar, kommer jag I'll come even if it's raining
konjunktion o. (förb. 'så att'jfr äv. ex. under o. )uttr. avsikt [att] so that, in order that; so as to med infinitivkonstruktion i eng.han talar högt, att de ska höra honom …so that they may (can) hear himhan talade högt, att de skulle höra honom …so that (in order that) they might (should, could) hear himskynda dig du inte kommer för sent vanl. hurry up or you will be late
uttr. följd [att] so that; och därför [and] sohon frös hon skakade she was so cold that she was shivering, she was shivering with coldhan var inte där, vi gick he was not there, so we leftdet är man kan bli tokig it is enough to drive you mad (up the wall)
interjektiontröstande there[, there]!; jaså oh [indeed (really)]? du kom i alla fall! so you came after all!så, ta det lugnt! come, come…!
pronomeni fall in that case, if so
© NE Nationalencyklopedin AB