Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ärasubstantiv~nhonour; amer. honor; beröm credit; berömmelse glory, renownära vare Gud! glory be to God!hela äran tillkommer honom all the credit is due to him, the credit is all hisdet är en [stor] ära för mig att (+ inf.) it is a great honour for me to + inf.äran för ngt get the credit for…det gick hans ära för när that wounded his prideha äran att (+ inf.) have the honour (pleasure) of + ing-formhar den äran [att gratulera]! congratulations!; på en födelsedag many happy returns [of the day]!, happy birthday!sätta en ära i att (+ inf.) make a point of + ing-formta åt sig äran take the creditvinna ära gain (acquire) honour, gain creditde bor bortom all ära och redlighet …miles from anywhere (civilization), …at the back of beyond, …in the middle of nowheredagen till ära in honour of the daytill Guds ära for the glory of Godtransitivt verb~de, ~thonour, do (pay) honour to; vörda venerate, respectäras den som äras bör honour where (to whom) honour is due
odödligadjektiv~timmortal; om t.ex. ära undying
vördatransitivt verb~de, ~trevere, reverence; starkare venerate; högakta respect; hedra el. ära honour
berömmelsesubstantiv~n, ~rryktbarhet fame, renown; heder el. ära creditvinna berömmelse äv. gain distinction
tvivelaktigadjektiv~tdoubtful; diskutabel äv. dubious, questionable; misstänkt suspicious; skum shady, fishyen tvivelaktig figur a character of doubtful reputationen tvivelaktig framgång (ära) a dubious success (honour)
förnäradverbgöra ngn något förnär hurt sb (sb's feelings)han gör inte ett fluga förnär he wouldn't hurt a fly (say boo to a goose)det gick hans ära förnär that wounded (piqued) his pride
hedersubstantiv~nära el. hederskänsla honour; beröm[melse] credit; hederlighet honestyhan har ingen heder i sig (i kroppen) he has no sense of honour (no self-respect)ta heder och ära av ngn defame (calumniate, skriftl. libel) sbvara en heder för sin kår be a credit to…heder och samvete! on my honour!, cross my heart [and hope to die]!försäkra på heder och samvete declare solemnly (on oath)till hans heder skall det sägas att it must be said to his credit…komma till heders igen come into favour again
glanssubstantiv~englänsande yta: lustre; sidens o.d. sheen, gloss; gulds glitter; pålagdel.erhållen genom gnidning shinesken el. skimmer brilliance, brightness; strålglans radianceprakt splendour, magnificence; ära el. berömmelse glory, lustresprida glans över lend (add) lustre tohan solade sig i glansen från sin fru he basked in the glory of…klara ett prov med glans come out of…with flying colours, do brilliantly at…
2 hyllatransitivt verb~de, ~tgratulera congratulate; hedra el. ära pay tribute (homage) to, honour; med offentligt bifall give…an ovation; med hurrarop cheer; med applåder applaud; med fest fêtehylla ngn som ledare hail sb as leaderhan hylladesin företrädare he paid a warm tribute to…stödja el. t.ex. parti el. sak supporten allmänt hyllad grundsats a very generally accepted theory
© NE Nationalencyklopedin AB