Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

äpplesubstantiv~t, ~napple; herald. pomeyäpplet faller inte långt från trädet like father, like son; he (resp. she) is a chip of the old block
2 kärnasubstantiv~n, kärnori äpple el. päron el. citrusfrukt pip (amer. seed); i gurka el. melon el. russin el. druva seed; i druva äv. pip; i stenfrukt stone; amer. pit; i nöt kernelta ut kärnorna ur… remove the pips osv. from…; gurka o.d. äv. seed…; stenfrukt äv. stone…; amer. pit…i säd grainfriare:tekn., gaslågas el. jordens core; fys. el. naturv. nucle|uspl. -iskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasi träd heartbildl.kärnan det väsentliga the essence <i of>pudelns kärna the heart (crux) of the mattertransitivt verb~de, ~tkärna ur äpplen core; se vidare ta ut kärnorna urunder kärnaovan
3 varpronomenvartallm. a) fören.:varje särskild, var och en för sig each; varenda every; jfr varje; före räkneord everyvar dag every (each) day; dagligen äv. dailybli sämre för var dag [som går] …with every day that passes, …every dayvi träffas var och varannan dag …practically (pretty well) every dayvar femte every fifthvart femte barn äv. one child in every five, one child out of [every] fivevar femte dag every fifth day, every five days b) självst.se var och enunder varge dem ett äpple var …an apple each
var och en a) fören.se varje b) självst.:var och en för sig each (om fler än två äv. each one) separately; varenda en el. alla (om person) everyone, everybody, every man (person)var och en som äv. whoevervar och en av… each [one] of…; alla every one of…de gick var och en till sin plats vanl. they went to their respective placesvi betalar var och en för sig each [one] of us will pay for himself (om kvinnor herself)han talade med var och en för sig …each [one] individually (separately)det är vars och ens plikt att + inf. vanl. it is each man's duty to + inf.
var sin: vi fick var sitt äpple we got an apple each, we each got an applevi fick var sina två glas we got two glasses eachvi betalade var sin gång we took it in turns to pay, we took turns in (at) payingde stod var sin sida av gatan …on either side of the street
3 adverb(ibland konj.)allm. so; uttr. sätt:sålunda äv. thus; på så sätt äv. like this (that)hur så? varför why? där (här) like that (this), in that (this) way [där] går det när man that is what happens… [där] får man inte göra you must not do thatär det här man gör? is this how you (the way to) do it?Beethovens sjätte symfoni, den kallade s.k. Pastoralsymfonin …or the Pastoral Symphony, as it is called, …, known as the Pastoral Symphonydet här är ett exempel på det (den) kallade… this is an example of what is called…min kallade vän this so-called friend of mineär det du menar? is that what you mean?den är placerad att man når den it is placed in such a manner (way) that… slutar berättelsen om… that's how the story of…ends, so ends the story of… att säga (förk.s.a.s.) so to speak (say), as it were sa han so he said, those were his wordshan bara säger he only says thatom jag får säga if I may say soär det så? is that so?är det inte så? har jag inte rätt? aren't I right?det är att… the thing (fact) is [that]… är (var) det med det (den saken)! so that's that!är (blir) det bra så? is it (that) all right?; tillräckligt is that enough?om är if so, in that caseäven om vore (skulle vara) even if that is (be) the caseom du vill if you wish (like)
uttr. grad so; framför attr. adj. oftast such; framför adj. el. adv., vard. äv. that; vid jämförelse as där omkring klockan sju round about seven, seven or thereabouts, sevenishfilmen var där halvbra …was not all that goodhur mår du? där! för all del not too bad!, so, so! här varmt är det sällan i mars it is seldom as warm as this (vard. this warm)…det är inte lätt it is not [so] very easydet är inte tokigt is not so (too) badhan är klokare än …than that dum är han inte he is not as (so) stupid as [all] that (vard. that stupid)jag har aldrig förr träffat snälla människor …such kind peoplejag har aldrig sett något vackert I have never seen (I never saw) anything so beautifulhon var arg att (så [att]) hon darrade she was so (vard. that) angry that…han är inte dum så han tror det he is not so silly as to believe ithan är inte dum att han flyttar …not silly enough to move dum som han är, är det inte underligt att considering how stupid he is,…
i utrop ofta how, what roligt! how nice! synd (tråkigt)! what a pity! länge han dröjer! what a long time…! vackert hon sjunger! how beautifully she sings! många tavlor! what a lot of pictures! du ser ut! what a state you are in!, what a sight you are! du säger! vad du pratar! what a way to talk! ja! lugnande there! there!, there now!; uppmuntrande come! come! [där] ja nu är det klart well, that's that där [ja], nu kan vi gå well, now we can go det så! och därmed basta and that's that!, so there!; jfr
sedan el. därpå el. då o.d. then; efter sats som uttr. uppmaning o.d. ofta andi vissa fall utan motsv. i eng.:gå till höger ser du… turn to the right and you will see…[om du] gör det får du ett äpple if you do it I will give you…om du inte vill slipper du if you don't want to do it, [then] you needn't…men är han också rik …but then he is rich
alltså: du vill inte att han ska göra det? so you don't want him to do it?
även:om det regnar, kommer jag I'll come even if it's raining
konjunktion o. (förb. 'så att'jfr äv. ex. under o. )uttr. avsikt [att] so that, in order that; so as to med infinitivkonstruktion i eng.han talar högt, att de ska höra honom …so that they may (can) hear himhan talade högt, att de skulle höra honom …so that (in order that) they might (should, could) hear himskynda dig du inte kommer för sent vanl. hurry up or you will be late
uttr. följd [att] so that; och därför [and] sohon frös hon skakade she was so cold that she was shivering, she was shivering with coldhan var inte där, vi gick he was not there, so we leftdet är man kan bli tokig it is enough to drive you mad (up the wall)
interjektiontröstande there[, there]!; jaså oh [indeed (really)]? du kom i alla fall! so you came after all!så, ta det lugnt! come, come…!
pronomeni fall in that case, if so
© NE Nationalencyklopedin AB