Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ännuadverbtemporalt:spec. om ngt som inte inträffat yet; fortfarande still; hittills [as] yet, so far; så sent som only, as late asär han här ännu? är han kvar is he still here?jag har inte fått bokenännu I have not yet…; fortfarande inte I still have not…medan jag ännu var… while I was still…medan det ännu är tid while there is still (yet) time, while the going is gooddet har ännu aldrig hänt it has never happened so far (as yet)ännu i dag är det… it is still…today; till och med nuförtiden even today it is…; intill denna dag [up] to this very day it is…ännuså sent som i går only yesterdaydet dröjer ännu länge innan… it will be a long time before…ännu när han var 90 år even at the age of ninetyännu så länge hittills so far, up to now; för närvarande for the presentytterligare moreännu en one more, [yet] anotherännu en gång once more (again); återigen againstanna ännu en stund (tid) stay a little while longerframför komp. still, even; ibland (starkare) yetännu bättre even better, better stillhan verkade ännu sorgsnare än vanligt …even sadder than usualdet blir ännu mörkare senare it will be even darker…
obesattadjektiv=unoccupied; ledig vacanttjänsten är ännu obesatt äv. the post has not yet been filled
ettersubstantivettretvenom äv. bildl.spruta etter bildl. spit out one's venomadverbetter värre ännu värre still worse
vigörsubstantiv~envigourvid full vigör in full vigour; vard. full of life (beans)han är ännu vid god vigör …hale and hearty
ovissadjektiv~tuncertain <om ngt of (about) sth>; tveksam doubtfulutgången är ännu oviss äv. the outcome (result) still hangs in the balance
utforskatransitivt verb~de, ~tland explore; ta reda på find out; undersöka search into, investigateett ännu ej utforskatområde a still unexplored…
i dagadverbtoday; starkt beton. 'denna dag' äv. this dayi dag åtta dagar this day [next] week, a week todayden dag [som] i dag är, se ännu i dagunder ännufrån och med i dag as from (starting) today; from this day onward[s] (forward)vad är det för dag i dag? what day [of the week] is it?det skulle vara färdigt till i dag …by today
ytterligareadjektivoböjl.vidare further; därtill kommande additional; mera moreett ytterligaretillägg äv. another…adverbvidare further; ännu mera still (even) moreytterligare två månader another (a further) two months, two months moreytterligare 100 kronor an additional 100 kronor, 100 kronor moreytterligare ett exempel one more…, [yet] another…inte ha ngt ytterligare att tillägga …to add besides
återståintransitivt verb-stod, -ståttremain; vara kvar äv. be left [over]det återstår att bevisa it remains to be proveddet återstår för mig endast att tacka er it only remains for me to thank youdet återstår ännu tio minuter there are still…left (to go)det återstårtio lådor att leverera there remain[s]…to be delivereddet värsta återstår the worst is still to come; att göra the worst still remains to be done (att säga to be said)
issubstantiv~en, ~arice (endast sg.)varning för svag is Notice: Ice unsafe here!isarna har ännu inte lagt sig the waters have not yet [got] frozen overisarna är osäkra the ice is not safebryta isen äv. bildl. break the iceha is i magen keep a cool head, keep [one's] cool, wait and seewhisky med is whisky on the rockslägga ngt på is äv. bildl. put sth in cold storage, put sth on ice
© NE Nationalencyklopedin AB