Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ändamålsubstantiv~et, =purpose, end; syfte äv. object; avsikt aim, designändamålet med resan the purpose (object) of…ändamålet helgar medlen the end justifies the meansför detta ändamål for this purpose, to this end, with this end in viewför välgörande ändamål for charitable (benevolent) purposesdetta gjordes för ett bestämt ändamål …for a special purpose, …with a special object
tillfredsställandeadjektivoböjl.satisfactory <förngnskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknastovisst ändamålskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; glädjande gratifying <för to>; tillräcklig sufficient
lotterisubstantiv~et, ~erlottery; bildl. äv. gamble; för välgörande ändamål äv. rafflevinna på lotteri win [a prize] in a lottery
vattenkannasubstantiv~n, -kannorwater jug; amer. water pitcher; större äv. ewer; för vattning watering-can; amer. äv. watering pot, sprinkling can; för andra ändamål, t.ex. på bensinstation watercan
välgörandeadjektivoböjl.barmhärtig charitable, benevolent; om sak beneficial; om t.ex. klimat salubrious; uppfriskande refreshingbehållningen går till välgörande ändamål vanl. the proceeds will be given (devoted) to charity (charities)vara välgörande för halsen be [very] good for…, do…[a lot of] good
syftesubstantiv~t, ~nändamål purpose, end; mål aim, objectsyftet med hans resa the purpose of…fylla sitt syfte answer (serve) its purposei förebyggande syfte as a preventive measurei vilket syfte? to what end?, for what purpose?i (med) syfte att (+ inf.) with a view (an eye) to + ing-form, for (with) the purpose (with the aim) of + ing-formföreningen har till syfte att… the object of the society is to…
avsiktsubstantiv~en, ~erallm. intention; syfte el. ändamål purpose, aim; mål äv. object; plan el. uppsåt design <mot on>; motiv motive; jur., ofta intentha för avsikt att gå have the intention of goingi avsikt att gå with a view to goingmed de [allra] bästa avsikter with the best possible intentionsmed avsikt on purpose, deliberatelymed avsikt att döda with intent to killgöra ngt utan avsikt …unintentionally, …unpremeditatedly
särskildadjektivsärskiltspeciell special, particular; bestämd äv. specific; avskild separate; egen …of one's ownvarje särskilt fall each separate casesärskilda omständigheter special circumstancesär det någon särskild färg du söker? are you looking for any special (particular) colour?för ett särskilt bestämt ändamål for a specific purposejag märkte ingenting särskilt I did not notice anything particularjag tänkte inte på någon särskild I was not thinking of anybody in particularjag har inte något särskilt för mig i kväll I'm not doing anything special (particular) tonight
fyllatransitivt verbfyllde, fylltt.ex. behållareel.allm. fill äv. friare; stoppa full stuff äv. kok.; fylla på refill, replenish; fylla upp (helt) el. fylla ut:t.ex. hål fill up; plats äv. take up; bildl.:behov el. brist supply; plikt el. ändamål fulfilfylla sin funktion (sitt ändamål) serve (fulfil) one's (its) purposefylla en tand fill a toothfylla tanken bensintanken fill up [the tank]fyllas av fasa be filled with fearsalongen fylldes snabbt …filled up rapidly; jfr fylldnär fyller du [år]? when is your birthday?han fyllde femtio [år] i går he was fifty yesterdaydet är roligt att fylla år it's nice to celebrate one's birthday
substantiv~n, fyllor, ta sig en riktig (rejäl) fylla have a good boozehan gjorde det i fyllan och villan …when he was drunk (had had a drop too much)partikelverbfylla ikärl fill [up]vätska pour inngt som fattas el. t.ex. namnet fill infylla i en blankett fill in (out) a formfylla igent.ex. hål fill up, stop [up]; med det innehåll som funnits där förut fill infylla påkärl:slå fullt fill [up]; åter fylla refill, replenishvätska pour infylla på mera vatten i kannan pour some more water into…fylla på bensin o.d. el. tanka fill upfylla utt.ex. tomrum el. program fill up, fill
till
till delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
III konjunktion
preposition
Prepositionen till motsvaras vanligen av to i uttryck som åka till England = go to England, från 9 till 12 = from 9 to 12.
till används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket skyldigtill under uppslagsordet skyldig, uttrycket ändatill under uppslagsordet ända osv.
Rumsbetydelse
anger riktning och målet för en rörelse tofalla till marken fall to the groundnå upp till knäna reach up to the kneesdet går ett tåg till S. varje timme there is a train to S. every houråka till stan go [in]to town
anger ort vid ord med betydelsen ankomma, ankomst: mindre ort at; land el. större stad inkomma till Heathrow arrive at Heathrow;anlända till London (England) arrive in London (England)
anger destination i vissa uttryck med betydelsen avresa, avgå, gå till forbåten till England the boat for Englandtåget till London the train for Londonköpa biljett till Manchester buy a ticket for Manchester
i betydelsen som går till, som passar till toen dörr till köket a door leading to the kitchennyckeln till skåpet the key to the cupboard
Tidsbetydelse
anger slutet på ett skeende, ofta i framtiden untildansa till långt in på natten dance until far on into the nightuppskjuta till nästa dag postpone until the next day
anger senaste tidpunkten för något bydu ska vara hemma till middagen you must be home by dinnertill dess måste du vara färdig by then…
anger tiden för årstider och större helger at, during; i vissa fall fortill hösten in the autumntill våren ska vi… this summer we are going to…till jul vid jultiden at (during) Christmasreser du hem till jul? are you going home for Christmas?
anger en viss tidpunkt som man bestämt eller som avses forvigseln var bestämd till den 15:e the wedding was decided for the 15thtvå tabletter till natten two tablets for the nightläxorna till torsdag the homework for Thursday, Thursday's homeworkhar vi mjölk till i morgon? have we got milk for tomorrow?
till och med (förk.t.o.m.) up to (om datum äv. until) [and including]från 1999 till och med 2009 …to 2009 inclusive; jfr till
Övergång, förvandling
anger övergång från ett tillstånd till ett annat o.d. intoförändra till change intoväxa upp till grow up intoöversätta till translate into
i uttryck av typen göra (döpa) ngn till ngt oftast utan preposition i engelskan el. ibland as…är döpt till N. …was christened N.detta gjorde henne till en berömd kvinna this made her a famous womanhans utnämning till chef his appointment as manager
Andra fall
till och med han ville prova even he…; jfr till
anger indirekt objekt, dvs. åt vem man ger, säger etc. något to ibland oöversattge ngt till ngn give sth to sb, give sb sthropa till ngn call to sbskriva till ngn write to sbhan sa det till mig he said it to me, he told me
anger mottagare av försändelse el. present forett brev till mig a letter for meen julklapp till dig a Christmas gift for you
anger ändamål fortvå biljetter tillHamlet two tickets for…ha pengar till ngt have money for sth
i uttryck av typen substantiv + till + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. dörren till huset = husets dörr vanligen of; ibland tohan är son till en läkare he is the son of a doctorhan är bror till den åtalade he is brother to the accusedförfattaren till boken the author of the booknyckeln tillsom tillhör skåpet the key of the cupboard
anger övre gräns o.d. to3 till 4 personer 3 to 4 people
anger känslomässig reaktion totill min fasa (skräck) to my horrortill min förvåning to my surprise
uttryck med typen till att…med för att ange ändamål with, el. annan konstruktionkulor används till att skjuta med bullets are used for shooting, bullets are used to shoot with
i betydelsen när det gäller intill antalet in numbertill kvaliteten in quality
adverbytterligare moreen dag till one day more (longer), another dayen kopp te till another…köp tre flaskor till! buy three more…!lika mycket till as much againlite till a little moretre [stycken] bullar till three more (another three) buns; se äv. ex. under köpo. ex. under gång
inkopplad el. på instrumenttavla o.d. on
tillhörande to it (resp. them)en ficklampa med batteri till …and battery [to it el. belonging to it]jacka med kjol och byxor till …with skirt and trousers to match
i vissa uttryckvi skulle just [till att] gå we were just on the point of leaving…och jag till att springa! …and did I start running!till och från då och då off and ondet gör varken till eller från (från eller till) it makes no difference, it is all the same (all one)till och med even; jfr tillåt byn till towards the village
se betonad partikel under respektive verb, t.ex. bjuda tillunder bjuda
i konj. förb.till dess [att] till, until
© NE Nationalencyklopedin AB