Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ändåadverblikväl yet, still; icke desto mindre nevertheless; trots allt all the same, for all that; när allt kommer omkring after all; i vilket fall som helst anyway, anyhowmedan du ändå håller på while you're about (at) ithan var väl förberedd men ändå misslyckades han …[but] yet (but still) he failed, …but he failed neverthelessmen ändå är han en trevlig kille vanl. but he is…all the same (for all that)hon är ändå bara ett barn she is after all only a childdet är ändå något that's always something, that's something anywaydet är ändå bra synd att han it's a pity [, isn't it] that…det var väl ändå att gå för långt that's going too far, that's a bit muchvid komp. still, evenändå bättre still (even) betteri önskesats onlyom du ändå vore här! if only you were here!, I do wish you were here!
ändockadverbse ändå
likafulltadverbändå nevertheless, none the less, all the same
dockadverb och konjunktionlikväl yet, nevertheless, still; emellertid however; ändå for all that, notwithstanding
likväladverbändå yet, still, nevertheless; i alla fall all the same, even so
1 menkonjunktionallm. but; uttr. motsättning ('det är bara det att') äv. onlymen ändå yet; emellertid howeverhan är bra men alldeles för ung …but (only he is) far too youngen liten men dock märkbar skillnad a small [but] yet…[nej] menmamma! oh,…!substantivett, pl. =hake snag; invändning but, objectioninga men! no arguing (arguments)!
värreadjektivkomparativadverbworsevi har löst värre problem …harder problemsdess värre tyvärr unfortunatelyså mycket värre för dig so much the worse for youdet blir bara värre och värre things are (it's) going from bad to worsedet gör bara saken värre it (that) only makes matters worse; svårare it (that) makes things more difficulthotellet har blivit fint värre the hotel has become really poshdet är inte värre än att det kan rättas till it's not so bad that it cannot be put rightdet var värre det det går [nog] inte that's not so easyoch, vad värre är and, what's worsevar det inte värre! var det allt? is that all?anklagas för stöld eller något ändå värre …or worse
alltsubstantiv~etalltet världsalltet the universe, the worldhela alltet vard. the whole lot
pronomenmed följande subst. ordse allfristående all; everythingallt eller inget all or nothingnär allt kommer omkring after all, when all is said and donealltdet enda som jag har att säga all [that] I have got to sayspring allt vad du kan run as fast as you canav (efter) allt att döma by the look of things, as far as can be judgedframför allt above all, especially, first and foremost
adverbframför komp.allt bättre better and betterallt intressantare more and more interestingi allt större utsträckning to an ever increasing extentallt sämre worse and worsei andra förb.allt efter, allt emellanåt, allt för, m.fl., se alltefter   osv.nogdet vore allt bra om it would certainly be good (a good thing)…han är allt bra dum he must be rather stupiddet vore allt roligt att resa it would really be fun…du hade allt rätt ändå you were right after alldet får du allt lov att ändra you'll just have to change it, that's all
fartsubstantiv~en, ~erhastighet:allm. speed, rapidity (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastakt rate; tempo pace; sjö., 'rörelse framåt' headway, wayfull fart framåt! full speed ahead!bestämma farten set the pacefart gather speed (momentum); sjö. make headway, gather wayge fart på gunga pushminska farten slow down, reduce speedsätta fart skynda på hurry up; vard. step on itöka farten speed up, increase (put on) speed, accelerate; vid löpning o.d. step up the paceav bara farten automatically; ofrivilligt unintentionallyi (med) full fart at full (top) speed
gång el. rörelsemedan du ändå är i farten while you are at iti fartensedan klockan sju up and about…
hast el. liv el. 'kläm' verve, swing; impetus, push; go, dash; vard. pep; jfr ex.det är ingen fart i honom he is without any go (dash, vard. pep)sätta fart på ngt give an impetus to sth; blåsa liv i put life into sthsätta fart på saker och ting get things moving (going), speed things upförsäljningen har tagit fart [the] sales have received an impetus (have boomed)det går med full fart it's going like a house on fire, it's going great guns
denneutr. det , pl. de resp. dem, vard. dom; som determinativt pron. i genitiv dens pl. derasbestämda artikelndet, detheden allmänna opinionen public opiniondet medeltida Sverige medieval Swedenjag och de mina I and minede närvarande those (the people) present
pronomendet, depersonligtden, det it; syftande på högre djur äv. he resp. she (som objekt him, her); syftande på kollektiver då individerna avses they (som objekt them)det syftande på barn äv. he resp. she (som objekt him, her)
deti opersonliga uttryck, speciella fall o.d. a) vanl. el. t.ex. som subjekt i opersonliga uttryck, emfatiska konstruktioner m.m. itdet regnar it is rainingdet är långt till… it is a long way to…vad är det för dag i dag? what day is it today?det står i tidningen att… it says in the paper that…det är mig de vill åt, inte dig it is me [that] they want to get at, not you
b) som formellt subjekt med ett substantiviskt ord som egentligt subjekt i engelskan theredet är ingen brådska there is no hurrydet var mycket folk där there were many people theredet finns ingenting kvar there is nothing leftdet var en gång en kung once upon a time there was a kingdet blir åska there will be a thunderstormdet drar här there is a draught heredet knackar på dörren there is a knock at the door
c) som egentligt subjekt utbytbart mot 'han', 'hon', resp. 'de' he, she resp. theyvem är den där herrn (damen)? – det är en kollega till mig …he (resp. she) is a colleague of mine
d) som objekt vid vissa verb och ofta som predikatsfyllnad sodet ˈgör han också so he doeskommer han? – jag antar (hoppas, tror) det …I suppose (hope, think) so, …I suppose etc. he will
e) ibland el. framför allt betonat, that; i vissa fall thisdet duger that will dodet var det, det! el. så var det med det! that's (that was el. so much for) that!det vill säga that isdet är här Ni ska av this is where you get off
f)ibland utan motsvarighet i engelskanvarför frågar du det? why do you ask?jag kommer i morgon. – ja, gör det! …yes (oh), do!är du sjuk? – ja, det är jag …yes, I am
g)annan (ofta personlig) konstruktion i engelskandet gör ont i foten my foot hurtsdet är fullsatt i bussen the bus is fulldet är mulet the sky is overcastdet var roligt att höra att… I am glad to hear that…
h)substantiviskthon har ˈdet charm o.d. she has ˈit
demonstrativtden, det (jfr den B2, speciellt e)); thatden (det) där (resp. här) allm. that resp. this; självständigt, speciellt vid motsättning, vanligen that resp. this onede där thosede här theseden eller den självständigt this or that personden och den dagen on such and such a dayherr den och den Mr So-and-so, Mr What's-his-name, Mr What-d'ye-call-himär det den här (resp. där)? is this (resp. that) it?, is it this (resp. that) one?är det här mina handskar? – ja, det är det are these my gloves? – yes, they are
determinativt: den som the person who, the one who; sak the one that; i ordspråk he whosaken är den att… the fact [of the matter] is that…till den det vederbör to whom it may concernden som vore rik ändå! if only I (litt. would I) were rich!han är inte den som klagar he is not [the] one (a man, the man) to complainallt det som… everything (all) that…det är dens fel, som… it is the fault of anyone (of the person, of the one [of them]) who…
© NE Nationalencyklopedin AB