Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ägaresubstantiv~n, =owner; speciellt till restaurang el. firma etc. proprietor; innehavare (äv. tillfällig) possessor <av, tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>byta ägare äv. change hands
ägarinnasubstantiv~n, ägarinnorowner, proprietress, possessor; jfr ägare
innehavaresubstantiv~n, =t.ex. av mästerskap el. värdepapper el. ämbete holder; besittare possessor; ägare owner
äganderättsubstantiv~en, ~erownership, proprietorship <till of>; jfr ägare; besittningsrätt right of possession; upphovsrätt copyright
rättmätigadjektiv~tom t.ex. arvinge el. ägare rightful, lawful; om krav o.d. legitimatedet rättmätiga i hans krav the legitimacy of…
lagligadjektiv~tlaga legal; erkänd av lagen el. t.ex. arvinge el. hustru el. regering lawful; t.ex. ägare rightfullaglig befogenhet statutory powers (pl.)laglig väg by lawful (legal) means, legally
företagaresubstantiv~n, =ledare el. ägare av företag leader (owner) of a business (an enterprise); tillverkare manufacturer; storföretagare industrialisthan är egen företagare vanl. he runs his own business, he is self-employed
sinpossesivt pronomensitt, sina a) fören.:då ägaren är mask. el. fem. el. resp. neutr. sg. his, her, resp. its; med syftning på flera ägare och el. då individerna avses el. på kollektivt subst. their; med syftning på ett utsatt el. tänkt 'man' (eng. 'one') one's b) självst. his, hers, its [own], theirs, one's ownvar sin each; se vidare varvad i all sin dar gör du här? what on earth…?i sin förtvivlan tillgrep han in desperation…sina ställen (håll) in [some] places, here and theresin tid var han in his time…någon har glömt kvar sin väska somebody has forgotten his (könsneutralt; i grupp kvinnor her; vard. their) bagsedan gick vi var och en till sitt hem then each of us went home (till sin syssla to our [own] business); för ex. jfr vidare min
ägasubstantiv~n, ägorägor grounds; estate, property (båda sg.); se äv. ägo
transitivt verbägde, ägtha i sin ägo el. förfoga över possess; ha have; rå om el. vara verklig (rättmätig) ägare till own, be the owner of; vara i besittning av be in possession of; åtnjuta el. t.ex. förtroende enjoy; inneha el. t.ex. makten holdäga ngt gemensamt (tillsammans) share sth, own sth in commonallt vad jag äger [och har] all [that] I possess (have), all my worldly possessions, all that is minejag äger bilen I am the owner of the carvem äger hunden? whose dog is that?friareäga frihet att (+ inf.) be at liberty (be free) to + inf.det äger sitt intresse vanl. it is not without interestäga (+ inf.): formellt, vara berättigad (behörig) att have a (the) right (be entitled) to + inf.; vara skyldig att have (be required) to + inf.
herresubstantiv~n, herrarmansperson a) allm. gentle|manpl. -menskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasmanpl. menhöga herrar important people; pampar bigwigs, VIPs b)i tilltal utan följande personnamnvill herrn (artigare min herre) vänta? would you mind waiting, sir (Sir)?mina [damer och] herrar! [ladies and] gentlemen!100 meter bröstsim för herrar the men's…
herrsom titel framför personnamn (ibland framför annan titel) a) allm. Mrherr Ek Mr Ekherr talman (ordförande, president)! Mr Speaker (Chairman, President)! b)i brevutanskrift o.d.:Herr Bo Ek Mr Bo Ek; ibland mera formellt Bo Ek Esq.
i speciella betydelser:härskare master; i vissa fall lord; husbonde master; ägare master, ownerherrn i huset the master of the housesådan herre sådan hund like master like dogvara sin egen herre be one's own master (om kvinna vanl. mistress), be a free agent, be independentvara herre i sitt eget hus be master in one's own housevara herre på täppan rule the roostvara herre över situationen be master of the situation, have the situation well in hand (under control)
Herren the LordHerre! O Lord!herre gud! vard. Oh my God!, Good Heavens (God)!i (på) många herrans år for ages [and ages], for donkey's yearsvad (varför) i herrans namn…? what (why) on earth…?
© NE Nationalencyklopedin AB