Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

whichever [wɪtʃˈevə]pronomenvilken…än <whichever road you take, you will go wrong>, vilkendera…än; vilken…som än; den, den som <take whichever you like best>whichever…? vilken i all världen…?, vem i all världen…?
appreciate [əˈpri:ʃɪeɪt]verbuppskatta, sätta värde på <I appreciate all you have done>inse <I appreciate your problem>stiga i värde
same [seɪm]adjektiv och adverb och pronomenthe same samma; densamma, detsamma, desamma; samma sak <it is the same with me>; likadan <they all look the same>; lika, likadantthe same to you! tack detsamma!; iron. det kan du vara själv!he is the same as ever han är sig likall the same i alla fall <thank you all the same>, ändåit’s all the same to me det gör mig detsamma
where [weə]adverbvarwhere does this affect us? på vilket sätt påverkar det här oss?where ever? var i all världen?where would we be, if…? hur skulle det gå (bli) med oss om…?where to? vart?vart <where are you going?>where ever? vard. vart i all världen?där <a country where it never snows>; var <sit where you like>dit <the place where I went next was Highbury>; vart <go where you like>
who [hu:, obetonat ] (genitiv whoseobjektsform whom, informellt who)pronomenvem, vilka <who is he?, objektsform:who do you mean? el. whom do you mean?, she asked who I live with>who ever…? vem i all världen…?Who’s Who? uppslagsbok Vem är det?som; vilken, vilka <there’s somebody who wants you on the phone, objektsform: the man whom we met, informellt: the man who we met>all of whom vilka allamany of whom av vilka många
how [haʊ]adverbhurhow do you do? god dag! vid presentationhow are you? hur står det till?, hur mår du?how come? hur kommer det sig?how ever hur i all världenvad, , hur i utrophow kind you are! vad du är snäll!
whenever [wenˈevə]konjunktionnär…än, närhelst, varje gång, så ofta <whenever I see him>whenever you like när du vill, när som helst
[wenˈevə]adverb, whenever…? när i all världen…?
after [ˈɑ:ftə]adverb och prepositionefter, bakomafter all när allt kommer omkring, ändåafter you! du först!, var så god!
[ˈɑ:ftə]konjunktionsedanafter he had gone sedan han hade gått
whatever [wɒtˈevə]pronomenvad…än <whatever you do, do not forget…>, vad som…än; allt vad <whatever I have is yours>, allt som <do whatever is necessary>whatever his faults, he is honest vilka fel han än må ha är han ärligwhatever you say som du villdo whatever you like gör som (vad) du villno doubt whatever inte något som helst tvivelwhatever can it mean? vad i all världen kan det betyda?
say [seɪ] (said said)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassägaI say a) hör du, säg mig <I say, do you want this?> b) för att uttrycka överraskning jag måste säga att, vet du vad <I say, that’s a pretty dress!>I should say so! det tror 'jag det!you don’t say! el. you don’t say so! vad 'säger du!it says in the paper det står i tidningenhe is said to be the only one who… el. they say he is the only one who… han skall (lär) vara den ende som…having said that… å andra sidan…no sooner said than done sagt och gjortwhen all is said and done el. after all is said and done när allt kommer omkring2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasläsa, be <say a prayer>
[seɪ]substhave one’s say säga sin meninghe has no say han har ingenting att säga till om
© NE Nationalencyklopedin AB