Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

you-all [ˈju:ɔ:l]pronomenamer.vard. ni [alla] <you-all come back now, hear?>sl. du
y'all [jɔ:l]kortform av you-all
identification [aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃ(ə)n]substantivlegitimation[spapper] <he carries identification with him at all times>can you show any means of identification? kan ni visa [någon form av] legitimation?identifiering, identifikation; igenkännandeassociering <with med>, uppgående, inlevelse <with i>
possess [pəˈzes]transitivt verb (se äv. possessed)äga, ha, besitta; inneha; sitta inne med <possess information>all I possess allt jag äger [och har]possess great skill vara mycket skickligbildl. a) om idé, känsla o.d. behärska, regera, fylla <the joy that possessed her> b) vara förtrogen med, behärska ett språk o.d.what possessed you to do that? hur i all världen kunde du göra så?
along [əˈlɒŋ]prepositionlängs, utmed, utefter, utåt, framåt, nedåtalong the street äv. gatan fram
adverbframåt, åstad, i vägfar along amer. långt bortamed [sig (mig etc.)] <he had his guitar along>come along! kom nu!, kom så går vi!, raska på!are you coming along? följer du med?along with tillsammans med, jämteall along hela tiden <she knew all along>right along amer. oavbrutetI'll be along later jag kommer [dit] senare
same [seɪm]adjektiv och adverb och pronomenthe same samma; densamma <she is no longer the same>, detsamma, desamma; samma sak <it is the same with me>; likadan <they all look the same>; lika, likadant, på samma sätt <he treats everybody the same>[the] same again, please! en till [sådan här], tack![the] same here! jag med (också)!, samma här!; tack detsamma![the] same to you! [tack] detsamma!; iron. äv. det kan du vara själv!he is the same as ever han är sig [precis] lik, han är densamme som förrall the same a) i alla fall <thank you all the same>, ändå, inte desto mindre b) på samma sätt, lika[dant] <he treats them all the same>it's all the same [to me] det gör [mig] detsamma, det kommer på ett utif it's all the same to you om du inte har något emot det; om det gör dig detsammathe very same precis (exakt) samma, just den <the very same place>this same man el. that same man samme man, just den mannensame as vard. precis (likaväl) som <he has to do it same as everyone else>hand. el. jur.same el. the same densamme, denne; dito
whatever [wɒtˈevə]relavtivt pronomensjälvst. vad…än <whatever you do, do not forget…>, vad som …än; allt som <do whatever is necessary>; vilken…än <whatever his lot may be>, hurdan…än, hur stor (liten)whatever her faults ⁅, she is honest⁆ vilka (hur stora) fel hon än må ha…come, whatever you do vad du än gör så kom!, kom för all del!whatever you like el. whatever you say som du (ni) villdo whatever you like gör som (vad) du vill, gör vad som helstor whatever vard. eller vad det nu kan vara, eller nåt såntfören. vilken…än, vilka…än <whatever steps she may take>, hurdan…än, hur stor (liten)…än; i nekande sammanhang alls, överhuvudtaget, som helstno doubt whatever inte något som helst tvivel, inget tvivel allswithout any knowledge whatever el. with no knowledge whatever utan några som helst kunskapervard. visst, okej
interrogativt pronomense what everunder what
Rome [rəʊm]geogr. Romthe Church of Rome romersk-katolska kyrkanRome was not built in a day Rom byggdes inte på en dagwhen in Rome [you must] do as the Romans do ung. man får ta seden dit man kommerall roads lead to Rome alla vägar bär till Rom
pray [preɪ]transitivt verbhögtidl. be, bönfalla <for sth om ngt> <I pray you not to do so>
intransitivt verbbe[dja] <to till; for sb för ngn; for sth om ngt>pray to God for help be [till] Gud om hjälppray ⁅don't speak so loud!⁆ var vänlig [och]…pray don't mention it! å, för all del!
defy [dɪˈfaɪ]transitivt verbtrotsa <defy the law>; gäckait defies description det trotsar all beskrivninghe defied the odds and survived mot alla odds överlevde hanthe problem defied solution problemet gick inte att lösautmanaI defy you to do it gör det om du törs
© NE Nationalencyklopedin AB