Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

yet [jet]adverbännu, änas yet än så länge, hittillsthe most serious incident yet den hittills allvarligaste incidentenwhile there is yet time medan det ännu är tidyou will win yet du kommer att vinna till sisthave you done yet? har du slutat nu?förstärkande ännu, ytterligare <yet others>yet again el. yet once more ännu en gångyet another ännu enmore important yet ännu viktigare
[jet]adverb och konjunktionändå, likväl, dock <strange and yet true>, i alla fall; men
just [dʒʌst]adjektivrättvis; välförtjänt <just reward>skälig, rimlig <the payment is just>
[dʒʌst]adverbjust <it is just what I want>; exakt, precis <it’s just two o’clock>it’s just as well det är lika bra (gott)just by strax bredvidjust now alldeles nysshe is just the man for the post han är rätte mannen för tjänstenjust, nyssthey have just left straxit’s just on six klockan är strax sexnätt och jämntthat’s just possible det är ju möjligtbara, endast <she is just a child>just fancy! tänk bara!vard. fullkomligt, alldeles <he’s just crazy>not just yet inte riktigt ännu
as [æz, obetonat əz]adverb och konjunktion, lika <I’m as tall as you>twice as heavy två gånger så tungjämförande som <I’m as tall as you>såsom, till exempeltry as he might hur han än försöktetid just när (som)orsak eftersom, <as you are late you won’t get any dinner>
[æz, obetonat əz]pronomensom <the same as>, såsomsuch as sådant som, sådana som
[æz, obetonat əz]särskilda uttryck:as for vad beträffaras good as så gott somas if som omas it is redan nuas it were så att sägaas regards el. as to vad beträffaras yet ännu så länge
some [sʌm, obetonat səm]pronomennågon, något, någraviss <it is open on some days>en del <some of it was spoilt>, somliglitet <would you like some more?>some day någon dag, en dagsome people somliga, en delåtskillig, en hel del <that will take some courage>for some time yet än på ett bra tagvard.that was some party! det kan man verkligen kalla en fest!
[sʌm, obetonat səm]adverbframför räkneord etc. ungefär, omkring, en <some twenty minutes>some dozen people ett dussintal människor
worst [wɜ:st]adjektiv och adverb (superlativ av bad, badly, ill); värst, sämstbe worst off ha det sämstcome off worst klara sig sämst, dra det kortaste strået
[wɜ:st]substthe worst den (det, de) värstathe worst is yet to come det värsta återstårthe worst of it is that… det värsta (sämsta) av allt är att…that’s the worst of being alone det är det värsta med att vara ensamhave the worst of it el. get the worst of it dra det kortaste strået, råka värst utI want to know the worst jag vill veta sanningen även om den är obehagligthink the worst of sb tro det värsta om ngnat the worst el. at worst i värsta fallif the worst comes to the worst i värsta fall, i sämsta fall
set [set] (set set el. setting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassätta, ställa <set one’s watch, set one’s alarm>; infatta <set in gold>; 2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbestämma, fastställa; förelägga, ge <set sb a task>3teat. m.m.the scene is set in France scenen är förlagd till Frankrike4musik.set sth to music sätta musik till ngt, tonsätta ngt5skol.set a test sätta ihop en skrivning6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmed. återföra i rätt läge <set a broken bone>7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom solen, månen gå ner <the sun sets at 8>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstelna <the jelly has not set yet>, hårdna9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasduka <a table set for four>
[set] (set set el. setting)
verb (med adv. o. prep.)set aboutta itu med <set about a task>vard. gå lös påset asidelägga undan, sätta av, anslå <for till, för>bortse frånsetting aside… bortsett från…set backvard. kostait set me back five pounds jag gick back fem pundset downsätta nerset inbörja, inträda, falla på <darkness set in>set offge sig i väg <set off on a journey>, starta, avresa <for till>framkalla <the explosion was set off by…>sätta i gång, starta, utlösa <set off a chain reaction>framhäva <the white dress set off her suntan>set outge sig av, ge sig ut (i väg) <set out on a journey>, starta, avresa <for till>set tohugga iset to work sätta i gångset upsätta upp, ställa upp, resa <set up a ladder>; slå upp <set up a tent>upprätta <set up an institution>, anlägga <set up a factory>, grunda, inrätta; införa <set up a new system>; tillsätta <set up a committee>etablera sig <set up as a businessman>
[set]perfekt particip och adjektivfast, fastställd <set price>; bestämd <set rules>a set phrase en stående fras, ett talesättbelägen <a town set on a hill>be set on a) vara fast besluten b) ha slagit in på <he is set on a dangerous course>vard. klar, färdigall set allt klartget set! sport. färdiga! <on your marks! get set! go!>
[set]substuppsättning, set, satsa chess set ett schackspela set of golf clubs ett golfseta set of lectures en serie föreläsningara set of underwear en omgång underklädergrupp; krets, kotteri, klickapparat <radio set, TV set>i tennis set
turn [tɜ:n]verbvända, vända på <turn one’s head>; vända sigturn one’s back on sb vända ngn ryggenturn the other cheek vända andra kinden tillturn one’s hand to ägna sig åtthe very thought of food turns my stomach blotta tanken på mat kommer det att vända sig i magen på migit makes my stomach turn det vänder sig i magen på migleft turn! vänster om!right turn! höger om!vrida, vrida på, vrida om <turn the key in the lock>; skruva, snurra, skruva på, vevaturn sb’s head stiga ngn åt huvudetsvänga, snurra, svänga runt, snurra runtturn on one’s heel svänga om på klackenvika om, vända om, svänga runt <turn a corner>turn to the right el. turn right ta av till höger, svänga åt högerturn into förvandla till, göra om tillturn into el. turn to bli till <the water had turned into ice>, förvandlas till, övergå till (i)komma att surna <hot weather turns milk>; bli sur, surna <the milk has turned>fylla århe has turned fifty han har fyllt femtioit has just turned three klockan är lite över trebli <turn pale, turn sour>visa bort, köra bort <turn sb from one’s door>turn loose släppa loss (ut) <turn the cattle loose>
[tɜ:n]verb [tɜ:n]substvändning, vridning; svängning, sväng <left turn>; varvdone to a turn lagom stekt, lagom koktsväng <a turn to the left>, krokat every turn vid varje steg, vart man vänder sigförändringa turn for the worse en vändning till det sämrehis health took a turn for the worse hans hälsa försämradesthe turn of the century sekelskiftetturit’s my turn det är min turtake turns in doing sth el. take it in turns to do sth turas om att göra ngtin turni tur och ordning, växelvisi sin tur, återigen <and this, in turn, means…>speak out of turntala när man inte står i turuttala sig taktlösttake a turn at hjälpa till ett tag medtjänstone good turn deserves another ordspr. den ena tjänsten är den andra värddo sb a good turn göra ngn en stor tjänsta bad turn en otjänst, en björntjänstläggningturn of mind sinnelag; tänkesättliten turtake a turn round the garden ta en sväng runt tomtennummer på t.ex. varietévard. chockit gave me a terrible turn jag blev alldeles chockad (med adv. o. prep.)about turnturn againstvända sig motturn asidegå åt sidan, stiga åt sidan, dra sig åt sidan; vända sig bortturn awayvända sig bort; vrida bort, vända bort <turn one’s head away>avvisa <many spectators were turned away>turn backvända tillbaka, vända om, återvända, komma tillbakathere is no turning back det finns ingen återvändoturn downvika nerskruva ner <turn down the radio>avslå, avvisa, förkasta <turn down an offer>turn offvrida av, stänga av <turn off the radio>turn off the light släckavika av, ta av <turn off to the left>vard. stöta, beröra illa <his manner turns me off>, avskräckaturn sb off sth få ngn att tappa lusten för ngtturn onvrida på, sätta på <turn on the radio>turn on the light tändavända sig mot, gå lös på <the dog turned on his master>; ge sig påvard.he turns me on jag tänder på honomturn outvika utåt, vända utåt, vara vänd utåtsläcka <turn out the light>framställa, tillverka <the factory turns out 5,000 cars a week>kasta ut, köra ut; köra bortturn out one’s pockets tömma fickornamöta upp, ställa upp <everybody turned out to greet him>turn out to a man gå man ur huseutfalla, sluta <I don’t know how it will turn out>turn out well slå väl uthe turned out to be el. it turned out that he was han visade sig varaturn overvända; vända sigturn over the page vända bladetplease turn over! var god vänd!stjälpa omkull, välta omkullhand. omsätta <they turn over £9,000 a week>turn roundvända; vrida på, vända på; vända sig omsvänga runt, vrida runthis head turned round det snurrade i huvudet på honomturn tovända sig mot; vända sig till <turn to sb for help>turn to page 10 slå upp sidan 10the conversation turned to politics samtalet kom in på politikturn upvika (slå, fälla, vända) upp; vika (vända, böja) sig uppåtskruva upp <turn up the radio>dyka upp <he has not turned up yet, I expect something to turn up>, komma till rätta, infinna sig
time [taɪm]substtid; tiden <time will show who is right>time, please! på t.ex. pub stängningsdags!the good old times den gamla goda tidenhard times hårda tider, bistra tideri förbindelse med long [: ]what a long time you have been! så länge du har varit!it will be a long time before… det dröjer länge innan…I have not been there for a long time jag har inte varit där sedan längefor a long time past el. for a long time sedan länge (med verb)time’s up! tiden är ute!it’s time for lunch det är lunchdagsthere is a time and place for everything allting har sin tidthere are times when I wonder… ibland undrar jag…what is the time? hur mycket är klockan?find (get) time to do sth hinna med ngthave the time el. have time ha tid, hinnahave a good time el. have a nice time ha roligt, ha det trevligthave time on one’s hands ha gott om tidkeep time a) hålla tider, hålla tiden, vara punktlig b) ta tid med stoppur c) hålla taktenkeep good time el. keep time om klocka gå rättkeep bad time om klocka gå feltake one’s time ta god tid på sig <about sth till ngt>take your time! ta god tid på dig!, ingen brådska!tell the time kunna klockancan you tell me the right time? kan du säga mig vad klockan är?you don’t waste much time, do you? du är snabb, du! (med vissa pron.)they were laughing all the time de skrattade hela tidenat all times alltidany time när som helst; vard. alla gångerevery time! vard. så klart!; alla gånger!I’ve got no time for vard. jag har ingenting till övers förat no time inte någon gångin less than no time el. in no time på nolltidat the same time a) vid samma tidpunkt, samtidigt b) å andra sidan, samtidigtfor some time en längre tidfor some time yet än på ett bra tagby that time vid det laget, ; till dessthis time last year i fjol vid den här tidenby this time vid det här lagetwhat time is it? el. what’s the time? hur mycket är klockan? (i olika prepositionsuttryck)about time too! det var minsann på tiden!against time i kapp med tidena race against time en kapplöpning med tidenat one time a) en gång i tiden b) på en (samma) gångat the time vid det tillfället, vid den tiden <he was only a boy at the time>at times tidvis, emellanåtat my time of life vid min ålderat different times vid olika tidpunkterby the time när, , vid den tid dåfor the time being för närvarande, tills vidarefrom time to time då och då, emellanåtin time med tiden <in time he’ll understand>just in time el. in time precis lagom, precis i tid <come in time for dinner>in a week’s time om en veckaall of the time hela tidenfor the sake of old times för gammal vänskaps skullon time i tid, precis, punktlig, punktligtonce upon a time there was… det var en gång…gång <the first time I saw her>five times four is twenty fem gånger fyra är tjugotime after time el. time and again gång på gångmany a time mången gång, många gångerone more time vard. en gång tilltwo or three times ett par tre gånger, några gångerone at a time en åt gången, en i sändermusik. takt, tempo; taktarttime signature taktbeteckningbeat time slå takt, slå taktenbeat time with one’s foot el. beat time with one’s feet stampa taktenkeep time hålla takten
[taɪm]verbvälja tiden för, tajma, avpassata tid på <time a runner>, ta tid vid <time a race>, tajma
© NE Nationalencyklopedin AB