Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

word-for-word [ˌwɜ:dfəˈwɜ:d]adjektivordagrann <a word-for-word translation>
word [wɜ:d]substantiv (efter prep. se word)ordpl. wordsäv. a) ordalag <in well chosen words>; ordalydelse, formulering b) yttrande, uttalande <the Prime Minister's words on TV>a word of advice ett [litet] rådword of honour hedersordput in a [good] word for sb lägga ett gott ord för ngnit's the last word det är det allra senaste (sista skriket) <in i, i fråga om>have the last word ha (få) sista ordet; ha avgörandet i sin handwords fail me! jag saknar ord [för det]!, det var det värsta [jag hört]!have a word in the matter ha (få) ett ord med i lagethave a word with sb tala (växla) ett par ord med ngnhave words vard. grälaI'd like a word with you jag skulle vilja tala med dig ett ögonblick; jag har ett par [sanningens] ord att säga digtake the words right out of sb's mouth ta ordet ur mun[nen] på ngn
pl. words [text]ord, text, sångtext
lösenord <give the word>; paroll, mottomoney is the word pengar är tidens lösensharp's the word! sno (snabba) på!
[heders]ord, löfte <break one's word, keep one's word>my word!, åld. vard.se upon my wordunder wordnedantake my word for it! tro mig [på mitt ord]!, det kan du lita på!, sanna mina ord!be as good as one's word [kunna] stå vid sitt ord, hålla vad man lovar
bud, underrättelse, meddelande, beskedword came of (that)… det kom ett bud etc. om ([om] att)…the word got (went) round that… ryktet gick (det ryktades) att…have word el. get word el. receive word få bud (meddelande) <that att, om att>, få veta <that att>send word [that…], se under send
spec. mil. befallning, order <for om>; signal <for till>, kommandogive the word to do sth ge order om att göra ngtpass the word ge order, säga ˈtillsay the word säga ˈtill <just say the word and I'll do it>
efter prep.:
at: at a (one)word genastat the [given] word på [givet] kommandotake sb at his word a) ta ngn på orden b) ta ngns ord för gott
beyond: beyond words mer än ord kan uttrycka, obeskrivligt <miserable beyond words>
by: by word of mouth muntligen; från mun till munstand by one's word stå vid sitt ord
for: word for word ord för ord, ordagrantit's too funny for words det är så roligt så man kan dö (skratta ihjäl sig)he is too stupid for words han är otroligt dum
in: in word and deed, se under deedin a (one) word med ett ord, kort sagtin other words med andra ordin so many words klart och tydligt, rent ut
into: putinto words uttrycka [i ord]
of: a man of few words en fåordig man
on: on the word genast, strax [därpå], direktgo back on one's word ta tillbaka sitt ord, bryta sitt löfteplay on words a) leka med ord, göra ordlekar, vitsa b) lek med ord, ordlek
to: cometo words komma (råka) i dispyt (gräl)
upon: upon my word! vard. åld. minsann!, ser man på!play upon words, se play on wordsovan
transitivt verbuttrycka [i ord], formulera <a sharply worded protest>, avfatta <a carefully worded letter>
deed [di:d]substantivhandling; gärningby word and deed el. in word and deed i ord och gärningyour good deed for the day skämts. dagens goda gärningbragd, bedrift, stordådjur. dokument, kontrakt, urkund, handling
bond [bɒnd]substantivband <bond of friendship>pl. bonds äv. bojor, förpliktelserburst one's bonds spränga sina bojor⁅common tastes⁆ form a bond between the two …förenar de tvåförbindelse; [bindande] överenskommelse; borgen, säkerhethis word is as good as his bond ung. han står vid sitt ordobligation <bond loan>; skuldsedel, revers <for >litt.,pl. bonds bojor <in bonds>
transitivt verbfästa (limma) ihop; binda; länka (foga) samman
intransitivt verbbond together sitta (hålla) ihop <these two substances won't bond together>
send [send] (sent sent)transitivt verbsända, skicka; kasta, slunga; drivasend word skicka bud, låta meddela, lämna beskedshe sends word that… hon hälsar (låter hälsa) att…send sb to hospital lägga in ngn på (remittera ngn till) sjukhusbe sent to prison bli satt (åka) i fängelsebringa, sändagöra <send sb mad (crazy)>send flying el. send packing, se under fly, packthe rain sent them hurrying home regnet fick (tvingade) dem att skynda sig hemsl. få att tändait sends me det tänder jag på
transitivt verbmed adv., ofta med spec. översättningar:send awayskicka (köra, driva) bortavvisa, avfärdasend away for skicka eftersend downpressa ner <send prices (the temperature) down>vard. skicka i fängelseuniv., åld. relegera [från universitetet]send forskicka [bud] efter <send for a doctor>, [låta] hämta, låta avhämta; rekvirerasend insända (skicka, lämna) in <send in one's resignation (avskedsansökan)>send offavsända <send off a letter (parcel)>, expedierasport. utvisa <send a player off>avskjuta; slunga i vägse send awayunder sendovansend onsända vidare, eftersända, vidarebefordrasend outsända ut <send out steam>skicka utsend out for beställa hem (hit)send upsända (skicka) upp (ut) <send up a rocket>driva (pressa) upp <send prices up, send the temperature up>parodiera, karikera; förlöjliga
pledge [pledʒ]substantiv[högtidligt] löfte, utfästelse <pledge of (om) aid>take the pledge el. sign the pledge åld. avlägga nykterhetslöfteunder pledge of secrecy under tysthetslöftepant, underpant äv. bildl.in pledge of som pant (säkerhet) förtake sth out of pledge lösa ut (in) ngt
transitivt verb[högtidligt] lova, utlova, göra utfästelser om <the country pledgeed its support>förbinda, förplikta <sb to sth ngn till ngt>be pledged to secrecy vara bunden av tysthetslöftesätta i pant, lämna som säkerhet, pantsättapledge oneself for gå i borgen för, ansvara förpledge one's word [of honour] ge sitt hedersord [på]
value [ˈvælju:]substantivvärde <the value of the pound>; valörhave a sentimental value ha affektionsvärdelearn the value of lära sig att uppskatta [värdet av]place (put, set) a high value on sth sätta stort värde på ngtat its full value till sitt (dess) fulla värdeof value av värde, värdefullof no value utan värde, värdelösvaluta; utdelningit is bad value den ger dålig valuta för pengarna, den är inte prisvärdgood value full valuta <for för>it is good value el. it is good value for money den är prisvärd, den ger god valuta för pengarnavalör, [exakt] innebörd <the value of a word>mus.value el. value of a note [not]värde, [nots] tidsvärdepl. values sociol. o.d. normer, värderingar <moral values, ethical values>matem. värde <the value of x>
transitivt verbvärdera, uppskatta [värdet av], taxera <at till>; bildl. äv. sätta värde på, värdesättavalue highly el. value dearly sätta stort värde på, skatta högt; högakta
study [ˈstʌdɪ]substantivstudier <fond of study>, studerande; studium, undersökning, granskning, utforskning; analys <word study>home study course korrespondenskursprivate study självstudium, studier på egen handmake a study of sth studera ngt, göra en undersökning (analys) av ngt a) studieobjekt, föremål för studium b) [studie]ämnestudie <a study for (till) a portrait, Iago is a study of (i) evil>⁅publish⁆ a study of …en studie överarbetsrum, läsrumheadmaster's study rektorsexpeditionmus. etydin a brown study försjunken i grubbel (funderingar, drömmerier)
transitivt verb (se äv. studied)studera, läsa <study medicine>, lära sig <study keyboarding>; studera (lära) in <study a part>, läsa på (över)study up vard. läsa (lära, plugga) instudera <study the map>, undersöka, försöka sätta sig in i <study a problem>, ta del av, granska, utforska
intransitivt verbstudera, bedriva studierstudy for the medical profession el. study to be a doctor studera till läkarestudy with sb el. study under sb studera för ngn
sense [sens]substantivsinne <the five senses>the sense of hearing hörselsinnet, hörselna sixth sense ett sjätte sinnerecover one's senses komma till sans [igen]no man in his senses ingen vettig människa, ingen som har förnuftet i behållbe in one's right senses vara vid sina sinnens fulla brukare you out of your senses? är du från vettet?frighten sb out of his senses skrämma ngn från vettetbring sb to his senses få ngn att ta reson, tala ngn till rättacome to one's senses a) komma till besinning, sansa sig b) återfå sansen (medvetandet)
känsla <of av, för; for för>, sinne <of, for för>ball sense bollsinnesense of education lokalsinnesense of duty pliktkänsla⁅he has⁆ no sense of humour …inget sinne för humor, …ingen humorsense of occasion a) känsla för vad som passar sig [i viss situation] b) förmåga att ta tillfället i akt
vett, förstånd, förnuft, klokhetcommon sense vanligt sunt (enkelt) bondförstånd, sunt förnufthe has a good (great) deal of sense han är en förståndig karl, han har en god portion sunt förnuftthere's a lot of sense in what she says det hon säger är ganska vettigthe had sense enough not to say anything el. he had the [good] sense not to say anything han var klok nog att tiga⁅she ought to have had⁆ more sense …bättre förstånd (vett)talk sense säga ngt vettigt (förnuftigt)
mening, anledningthere is no (little) sense in waiting det är ingen mening att vänta
betydelse <a word with several senses>, bemärkelse <in what sense are you using the word?>; meningit makes sense det är begripligt, det låter vettigtit makes no sense el. it does not make sense a) det är obegripligt [för mig], jag fattar det inte b) jag blir inte klok på det, det stämmer intein a broader (wider, larger) sense i vidare bemärkelse (mening)in a legal sense i juridisk meningin a literal sense i bokstavlig mening
förhärskande mening, stämningtake the sense of the meeting sondera (pejla) stämningen bland mötesdeltagarna
transitivt verbkänna, ha på känn, känna på sig, märka; uppfattadata. känna av, mäta
stretch [stretʃ]transitivt verbspänna <stretch the strings of a violin>, sträcka; tänja (töja) ut <stretch a jacket at the elbows>; sträcka (bre) ut <over över>; sträcka på <stretch one's neck>stretch one's legs sträcka på benen; röra på sigbildl. a) tänja på, tumma på <stretch the law>, släppa efter på; utvidga, bredda <stretch the meaning of a word>stretch a point göra ett undantag b) ansträngastretch oneself (one's powers) el. be fully stretched anstränga sig till det ytterstamed. sträcka <stretch a muscle>
intransitivt verbsträcka [på] sig <he stretched and yawned>, sträcka på benensträcka sig <the wood stretches for miles>, bre ut sig a) tänja sig, töja [ut] sig <the cardigan has stretched> b) gå att sträcka (spänna, töja ut) <rubber stretches easily>
substantiv a) sträckning, spänning; töjning, tänjning b) elasticitet, töjbarhet c) sport. stretchingbe at full stretch arbeta för fullt (med fullt pådrag)överskridande <a stretch of authority>not by any stretch of the imagination ⁅could she…⁆ inte [ens] i sin vildaste fantasi…sträcka; trakt, område <a stretch of meadow>a stretch of road en vägsträckaa stretch of water en vattenyta (vattenvidd)period, tid <for long stretches she forgot it>, avsnitt, stycke <for long stretches the story is dull>at a stretch i ett sträck <ten miles at a stretch>sport. raksträckahome stretch upplopp, upploppssträckasl. vända [på kåken]do a [five-year] stretch sitta [fem år] på kåken, sitta inne [fem år]intransitivt verbmed adv.:stretch outsträcka ut <stretch out one's arm for (efter)>, räcka framstretch oneself out sträcka ut sig [raklång]be stretched out ⁅on the sofa⁆ ligga raklång…
© NE Nationalencyklopedin AB