Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

why [waɪ]adverbfrågande varförwhy don't you come over? ska (kan) du inte komma över hit?why ever…? varför i all världen…?why is it that…? hur kommer det sig att…?rel. varför <why I mention this is because…>; därför [som] <that is why I like her>; till att, varför <the reason why he did it>so that is why jaså, det är därför
(pl. ~s)substantivskäl, orsak <explaining the whys and wherefores>
interjektionförvånat, indignerat, protesterande o.d. men…ju <don't you know? why, it's in today's paper>, nej men <why, I believe I've been asleep>, ja men <why, it's quite easy (lätt gjort)>why, a child knows that! det vet ju minsta barn!why, what's the harm? vad gör det då?, vad är det för ont i det då?tvekande jaa⁅is it true?⁆ – why, yes, I think so … – jaa, det tror jagbedyrande, bekräftande o.d. ja, jo <why, of course!>why, no! nej då!, nej visst inte!why, yes! el. why, sure! oh ja!, ja (jo) visst!inledande eftersats ja då […naturligtvis] <if that won't do, why then, we must try something else>
wherefore [ˈweəfɔ:]adverbåld.el.litt. varför; och därförsubstantivorsak, skäl; jfr why
incidentally [ˌɪnsɪˈdent(ə)lɪ]adverbtillfälligtvis, i förbigående, [helt] apropåför övrigt, förresten <incidentally, why did you come so late?>; inom parentes, i förbigående
explain [ɪkˈspleɪn, ek-]transitivt verbförklara, klargöra <sth to sb ngt för ngn> <she explained why she was late>; reda ut <explain a problem>, ge en förklaring tillexplain oneself a) förklara sig, lämna en förklaring b) förklara <please explain yourself a bit more clearly>that will take some explaining det blir inte så lätt att förklara
transitivt verbmed adv.:explain awaybortförklara
particular [pəˈtɪkjʊlə, -kjələ]adjektivsärskild, speciell <in this particular case>, bestämd <for a particular purpose>⁅why did she want⁆ that particular book? …just den boken?a particular friend en mycket god vännothing particular [just] ingenting särskiltom person noggrann, noga, nogräknad, kinkig <about, as to, in i fråga om, med>; kräsen <be particular about el. over (i fråga om) food>⁅do you want tea or coffee?⁆ I'm not particular …det gör detsamma [vilket]utförlig, detaljerad <a particular account>
substantivdetalj <go into (in på) particulars>pl. particulars närmare omständigheter (detaljer); detaljerad beskrivningfor particulars apply to närmare upplysningar lämnas avin particular i synnerhet, särskiltnothing in particular [just] ingenting särskilt
earth [ɜ:θ]substantivjord <the earth is a planet, a lump of earth>, jordklot, värld; mull, mylla; jordart <äv. sort of earth>; mark <fall to [the] earth>earth to earth, [ashes to ashes,] dust to dust relig. av jord är du kommen, jord skall du åter vardait cost the earth el. I had to pay the earth det kostade en förmögenhet (skjortan)promise the earth lova guld och gröna skogar⁅the greatest scoundrel⁆ on earth …i världen, … som går i ett par skorhow (what, why) on earth…? hur (vad, varför) i all världen (i Herrans namn)…?I feel like nothing on earth jag känner mig urvissencome back to earth el. come down to earth komma ner på jorden igenjakt. lya, kula, grytrun to earth el. go to earth om räv o.d. gå under, gå i grytgo to earth bildl. gå under jordenrun…to earth bildl. äntligen finna (få tag i, spåra upp)…elektr. jord, jordkontakt, jordledning
transitivt verbelektr. jorda
reason [ˈri:zn]substantivskäl, anledning, grund, orsak <for för, till>; hänsyn <for political reasons>all the more reason why så mycket större anledning [till] attby reason of på grund avfor certain reasons av vissa skäl (orsaker)for a [very] good reason på [mycket] goda grunder, av giltig anledningfor some unknown reason av någon okänd anledningwithout reason utan anledning (orsak)förstånd, förnuftförnuft, reson, skälighet, rimlighet, rätt, fogthere is [some] reason in that det är [rim och] reson (förnuft) i detit stands to reason det är [själv]klart (uppenbart), det faller av (säger) sig själv[t]⁅he complains,⁆ and with reason …och det med rätta (all rätt), …och det på goda grunderprices are within reason priserna är rimliga
intransitivt verbgöra slutledningar, dra slutsatser, resoneraresonera, argumentera <about, on om; with med>
transitivt verbresonera [som så] <he reasoned that…>reason away resonera bortreason things out resonera igenom (diskutera) saker [och ting] (saken)reason sb into sth övertala ngn till ngtreason sb into doing sth övertala ngn till att göra ngt
devil [ˈdevl]substantivond ande djävulthe devil el. the Devil djävulenvard., om person djävul, jäkel, fan, sate <poor devil>Mary is a naughty little devil Mary är en riktig liten satungeolika uttryck:a devil of a… el. the devil of a… en tusan till…, en (ett) jäkla…, en (ett) satans…the devil of a timeåld. a) ett helsike b) en jäkla tid <it took the devil of a time> c) förbaskat (fantastiskt) roligt <we had the devil of a time>what the devil…? vad tusan…?, vad i helsike…?who the devil…? vem tusan…?, vem i helsike…?why the devil…? varför i helsike…?better the devil you know, than the devil you don't know man vet vad man har men inte vad man fårrun like the devil springa som (av bara) tusanthe devil take the hindmost var och en får rädda sig självit's the devil det är förbaskat svårt, det är jäkligt otrevligtthere will be the devil to pay det kommer att bli ett jäkla livgo to the devil! dra åt helsike!play the devil with ta kål på, gå illa (hårt) åttalk of the devil [and he will appear] när man talar om trollen[, så står de i farstun]between the devil and the deep blue sea mellan två eldar; mellan pest och kolera
ever [ˈevə]adverbnågonsin <better than ever>did you ever? vard. har du (man) [nånsin] sett (hört) på maken?hardly ever nästan aldrig, knappast någonsinnothing ever happens det händer aldrig någontingseldom, if ever sällan eller aldrigspec. förbindelser:as ever som alltid, som vanligt <he came late – as ever>for ever för alltid (evigt); jämt [och ständigt] <he is for ever grumbling>England for ever! leve England!⁅they lived happily⁆ ever after …i alla sina dagarever since alltsedan, ända sedan <ever since I left>, så länge <ever since I can remember>, alltsedan dess <he has lived there ever since>ever and again el. litt.ever and anon då och då, tid efter annani brevslut:Yours ever Din (Er) tillgivnevard.who (why, how, where) ever vem (varför, hur, var) i all världen (i all sin dar)vard.,förstärkande a)as quickly as ever I can så fort jag någonsin kanbefore it was ever thought of innan det alls (ens [en gång]) var påtänktthat was a disaster if ever there was one! det kan man kalla en riktig katastrof!ever so hemskt, jätte- <I like it ever so much> b) efter superl. som någonsin funnitsthe greatest film ever äv. alla tiders största film a) framför komp. alltan ever greater amount en allt större mängdan ever greater degree en allt högre grad b) se sammansättn. med ever-
wonder [ˈwʌndə]intransitivt verb och transitivt verbförundra (förvåna) sig, förvånas, vara (bli) förvånad, häpna <at (over) över>I shouldn't wonder if he were late el. he will be late, I shouldn't wonder det skulle inte förvåna mig om han kom för sentcan you wonder at it? det är väl inte så konstigtit is not to be wondered at that… det är inte att undra på att…I wonder at you du förvånar mig [verkligen], du gör mig förvånadundra <I was just wondering>I wonder! det undrar jag!, det tror jag knappast!wonder about sth undra (fundera) över ngt <wonder about the origin of the universe>I wonder if (how, what, why)… jag undrar om (hur, vad, varför)…I wonder if I could speak to… äv. skulle jag kunna få (jag skulle vilja) tala med…
substantivunder, underverk <the seven wonders of the world>, underbar händelse (sak, syn, bragd); om person äv. fenomen <he is a veritable wonder>, underbarn <äv.wonder child>wonder drug undermedel, undermedicin, undergörande medel (medicin)the wonder of det underbara (tjusningen) i (hos)wonder of wonders! under över alla under!is it any wonder that…? är det [så] underligt att…?, är det att undra på att…?[it is] no (little, small) wonder det är inte [så] underligt (konstigt), det är inte att undra på <he refused, and no wonder>wonders will never cease ofta iron., ung. undrens tid är [ännu] inte förbido wonders el. work wonders göra (utföra) under[verk][för]undran, häpnad <at över; that över att>look at sb in (with) wonder se undrande (med förundran) på ngn
© NE Nationalencyklopedin AB