Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

whole [həʊl]adjektivhelit went on for five whole days det pågick i fem hela dagar
[həʊl]substhelheta whole ett helt, en helhetthe whole of hela <the whole of Europe>taken as a whole som helhet betraktadon the whole på det hela taget
whole-time [ˌhəʊlˈtaɪm]adjektivheltids- <whole-time job>
whole-hearted [ˌhəʊlˈhɑ:tɪd]adjektivhelhjärtad
hog [hɒg]substsvingo the whole hog löpa linan ut
spend [spend] (spent spent)verbge ut, lägga ut pengar, göra av med, spenderaspend freely strö pengar omkring sigspend a penny vard. gå på toaanvända tid, krafter m.m., lägga ned, offra <on, in >tillbringa <spend a whole evening over a job>, fördriva
business [ˈbɪznəs]subst ((utan pl.)) affär, affärer, affärslivon business i affärergo into business starta eget, bli affärsmanbusiness hours öppettider ((med pl. businesses)) affär, företag, firma ((med pl. businesses)) bransch <the oil business, show business> ((utan pl.)) uppgift, sak, arbete <business before pleasure>I made it my business to jag åtog mig atthe means business vard. han menar allvar ((utan pl.)) angelägenhet, saka bad business en sorglig historiait’s the business! vard. det är alla tiders!it’s none of your business det angår dig intemind your own business! vard. sköt du ditt!I’m sick of the whole business jag är led på alltsammans
train [treɪn]verböva, öva in, träna upp; utbildatrain to be a nurse utbilda sig till sjuksköterskadressera <train animals>sport. träna, träna sig; mil. exercerarikta in kanon, kikare m.m. <on, upon , mot>
[treɪn]substjärnv. tåg <for, to till>fast train snabbtågspecial train extratågchange trains byta tåggo by train åka tåg, ta tågetfölje, svit; tåg, processionbring in one’s train ha i släptåg, medföra <war brings famine in its train>rad, räcka, följd <a whole train of events>, serietrain of thought tankegångklänningssläptekn. hjulverk, löpverk
trick [trɪk]substknep, lista dirty trick el. a mean trick ett fult spratttrick or treat? bus eller godis? på allhelgonaafton då barn besöker främmandeplay a trick on sb el. play tricks on sb spela ngn ett spratthe has been at his old tricks again nu har han varit i farten igenbe up to every trick kunna alla knephe’s up to some trick han har något fuffens för sigkonst, konster, trickhow’s tricks? vard. hur är läget?that will do the trick vard. det kommer att göra susenthe whole bag of tricks vard. hela klabbetbox of tricks trollerilådaegenhet, ovana <he has a trick of repeating himself>kortsp. trick, stick
[trɪk]verbluratrick sb into doing sth lura ngn att göra ngttrick sb out of sth lura av ngn ngt
wipe [waɪp]verbtorka, torka av <wipe the dishes>; torka bort, sudda ut <wipe sth off the blackboard>; gnidawipe one’s eyes torka tårarnawipe one’s face torka sig i ansiktetwipe one’s feet torka sig om fötternawipe the floor with sb vard. sopa golvet med ngnwipe one’s shoes torka av skorna
[waɪp]verb [waɪp]substavtorkninggive sth a wipe torka av ngt. (med adv. o. prep.)wipe awaytorka bortwipe downtorka ren, torka avwipe offtorka av, stryka ut, sudda ut <wipe off sth from the whiteboard>utplånawipe off a debt göra sig kvitt en skuldwipe sth off the face of the earth el. wipe sth off the map totalförstöra ngtwipe outtorka ur <wipe out a jug>, torka bort, gnida ur <wipe out a stain>; stryka ut, sudda ut <wipe sth out from the blackboard>wipe out a debt göra sig kvitt en skuldtillintetgöra, förinta <the whole army was wiped out>; utplåna, utrota <wipe out crime>wipe uptorka upp; torka <wipe up the dishes>
take [teɪk] (took taken)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta, fatta, gripa, ta tag itake sb’s arm ta ngn under armentake sb’s hand ta ngn i handen2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta med sig, bära, flytta; föra, leda3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta sig <take a liberty>take a bath ta sig ett bad4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra sig <take a lot of trouble>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasanteckna, skriva upp <take sb’s name>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta, resa, åka, slå in på <take another road>take the road to the right gå (köra) åt höger7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta emot <take a gift>take it or leave it! passar det inte så får det vara!take that! där fick du så du teg!8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbehövas, fordras, krävas <it took six men to do it>; dra <the car takes a lot of petrol>it takes so little to make her happy det behövs så lite för att hon ska bli gladit takes a lot to make her cry det ska mycket till för att hon ska gråtait will take some doing det är inte gjort utan vidareit took some finding den var svår att hittashe has got what it takes vard. hon har allt som behövs9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta på sig <take the blame>, överta, åta sig <take the responsibility>10be taken ill bli sjukbe taken with , drabbas av11skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastålahe can’t take a joke han tål inte skämt12skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasuppfatta, förstå <he took the hint>this must be taken to mean that… det måste uppfattas så att…13skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfölja, ta <take my advice>14skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastro, anseI take it that jag antar attdo you take me for a fool? tror du jag är en idiot?you may take my word for it that el. you may take it from me that du kan tro mig på mitt ord när jag säger att15skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvinna, ta <he took the first set 6—3>; kortsp. , ta hem <take a trick>16skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfatta, <take a liking to>, finna, hashe took pleasure in teasing him hon njöt av att reta honom17skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasläsa <take English at the university>; gå igenom <take a course>, gå upp i <take one’s exam>18skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasundervisa i <take a class>19skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgram. konstrueras med <the verb takes the accusative>20skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta <the vaccination didn’t take>21skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom växt slå rot, ta sig22skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasta, ta av <take to the right>; fly <take to the woods>take to the lifeboats gå i livbåtarna
[teɪk] (took taken)
verb (med adv. o. prep.)take afterbrås på <he takes after his father>take alongta med sig, ta med <take along your brother>take awayta bort, ta undandra ifrån <take away six from nine>take backta tillbaka, återtaföra tillbaka i tidentake downta nedriva ned, riva <take down a house>skriva ned, skriva upp, anteckna, ta diktamen på <take down a letter>take sb down a peg or two sätta ngn på platstake inta införa inomfatta <the map takes in the whole of London>vard. besöka, gå påtake in a cinema gå på bioförstå, fatta <I didn’t take in a word>överblicka <take in the situation>; uppfånga <she took in every detail>he takes it all in vard. han går på alltingbe taken in vard. låta lura sigtake offta bort, ta loss; ta av sig, ta av <take off one’s shoes>föra bort <be taken off to prison>take a day off ta sig ledigt en dagimitera, härma; parodierage sig i vägflyg. starta, lyftatake onåta sig, ta på sig <take on extra work>ta in, anställa <take on new workers>anta, <take on a new meaning>ställa upp mot, ta sig an <take sb on at golf>take outta fram, ta upp, ta ut <from, of ur>; dra ut tandta med ut, bjuda ut <take sb out to dinner>she takes it out on her children hon låter det gå ut över sina barntake overta över, överta ledningen (makten, ansvaret)take over from avlösatake tobörja ägna sig åt <take to gardening>; hemfalla åttake to doing sth lägga sig till med att göra ngttake to drink el. take to drinking börja drickabli förtjust i, börja tycka om, tycka om <the children took to her at once>take upta upp, ta framtake up arms gripa till vapenfylla upp, fylla <it takes up the whole page>; uppta, ta i anspråk, lägga beslag på <take up sb’s time>inta <take up an attitude>anta <take up a challenge>, gå med på; ta sig an, åta sig <take up sb’s cause>; börja ägna sig åt, börja lära sig, börja spela a) fortsätta, ta vid <we took up where we left off>
© NE Nationalencyklopedin AB