Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

when [wen]adverb och konjunktionnär, hur dagswhen ever…? vard. när i all världen…?say when! vard. säg stopp! spec. vid påfyllning av glas, när; som <when young>; förrän <scarcely…when, hardly…when>it was only when I had seen it that… det var först sedan jag hade sett den som…
crunch [krʌntʃ]verbknapra påknastra
[krʌntʃ]substknaprande, knastrandewhen it comes to the crunch när det verkligen gäller
Rome [rəʊm]Romthe Church of Rome romersk-katolska kyrkanwhen in Rome do as the Romans do ordspr. man får ta seden dit man kommer
3 still [stɪl]adverbtyst och stilla <sit still>ännu, fortfarande <he is still busy>when still a child redan som barn (vid komparativ) ännu <still better>
necessary [ˈnesəsərɪ]adjektivnödvändigwhen necessary vid behov, när så behövs
[ˈnesəsərɪ]substthe necessary vard. pengarna som behövsdo the necessary göra det nödvändiga
rouseraʊzverbväcka; rycka upp <from ur>egga, elda upp <rouse the masses>; reta upp <rouse sb to anger>he is terrible when roused han är hemsk när han är uppretadrouse oneself rycka upp sig, vakna upp
no [nəʊ]adjektivingenno one ingenshe’s no angel hon är inte någon ängel precisthere is no knowing when… man kan aldrig veta när…no parking parkering förbjudenno smoking rökning förbjuden
[nəʊ]adverbnej, inte
[nəʊ] (pl. noes)
substnej; nejröstthe noes have it nejrösterna är i majoritet
doubtdaʊtsubsttvivel, tvekangive sb the benefit of the doubt hellre fria än fälla ngnbeyond doubt utom allt tvivelbe in doubt tvekawhen in doubt i tveksamma fall
daʊtverbtvivla; misstro, tvivla på <doubt the truth of sth>
quite [kwaɪt]adverballdeles, helt <quite impossible>, helt <she is quite young>, mycket <quite possible>quite another thing en helt annan sakshe is quite a child hon är bara barnetwhen quite a child redan som barnquite the best det allra bästaganska, rätt, nog såthat I can quite believe det tror jag gärnaI don’t quite know jag vet inte riktigtnot quite six weeks knappt sex veckorquite so! el. quite! alldeles riktigt!
2 last [lɑ:st]adjektivsist, senastlast Christmas i julaslast Monday i måndagslast name efternamnlast week förra veckanlast year i fjol, förra åretthe last few years de senaste åren
[lɑ:st]adverbsist <who came last?>; i sammansättningar sist- <lastmentioned>last of all allra sistsenast <when did you see him last?>
[lɑ:st]substsistato the last el. to the very last ända in i det sistafrom first to last från början till slutat last till slutat last! äntligen!
© NE Nationalencyklopedin AB