Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

well-off [ˌwelˈɒf, attr. ˈ--]adjektivvälbärgad, välsituerad; se äv. well offunder well
1 well [wel] (better best)adverb (se äv. under resp. huvudord som do, found) a) väl, bra, gott; lyckligt och väl <it all went well> b) noga, noggrant c) mycket väl, gott, med rätta <it may well be said that…>well and truly ordentligt, med besked <he was well and truly beaten>; not very well inte så brayou can very well do that det kan du gott (mycket väl) görahe couldn't very well refuse han kunde inte gärna vägra (säga nej)it may well be that… det kan mycket väl hända att…carry one's years well el. wear one's years well bära sina år med hedercome off well lyckas [bra], gå brathink well of ha höga tankar om, tro om gottbe well off ha det bra [ställt]he doesn't know when he's well off han vet inte hur bra han har detI'm very well off for clothes jag har gott om kläderyou're well out of it du kan vara glad att du slipper det⁅she looked surprised,⁆ as well she might …vilket hon gott kunde göra (inte var så konstigt)betydligt, ett bra (gott) stycke, en bra bitwell away på god vägwell on in years el. well advanced in years el. well on in life till åren [kommen]well on into the small hours långt fram (in) på småtimmarnawell past sixty el. well over sixty en bra bit över (gott och väl) sextio [år]as well a) också, dessutom <he gave me clothes as well> b) [lika] gärna, lika[så]väl <you might as well stay>just as well lika gärna, lika[så]väl; se äv. well, aas well as a) såväl…som, både…och <he gave me clothes as well as food> b) lika bra som <he plays as well as I (me)>as well as I can så gott (mycket) jag kan
(better best)adjektiv a) frisk, kry, bra b) ibl. attr. frisk <a well man>I don't feel quite well today jag mår inte riktigt bra i dag a) bra, gott, väl <all is well with us>; lämpligt, kloktall's well mil. el. sjö. allt välall's well that ends well slutet gott, allting gottthat's all very well för all delit's all very well but… det är gott och väl men…it's all very well for you to say det är lätt för dig att säga b)om person:he is all very well in his way but… han kan nog vara bra på sitt sätt men…be well in with ligga bra till hos
substantivvälleave well alone el. amer. leave well enough alone el. let well alone låt det vara som det är
interjektionnå!, nåväl!, nåja!; seså!; så!, så där [ja]! <well, here we are at last!>; nja!, tjaa!, jaa! <well, you may be right!>well I never! jag har aldrig hört (sett) [på] maken!well, really! det må jag [då] säga!, jag säger då det!well then! nå!, alltså!very well! ja [då]!, jo!, gärna!very well then! nåväl!, låt gå då!, som du vill [då]!well, who would have thought it? vem kunde väl ha trott det?
off [ɒf]adverb och predikativt adjektivbort, i väg <steal (smyga) off, off with you!>; av <get (stiga) off>; på instrumenttavla o.d. från[kopplad]off we go! nu går vi!far off långt bortChristmas is only a week off det är bara en vecka till jul3% off for ready cash 3 % rabatt vid kontant betalning
time off ledighettake time off ta ledigt
be offi spec. betydelser a) vara av[tagen] <the lid is off>; vara ur, ha lossnat <the button is off, the paint is off> b) ge sig av, kilathe horses are off! hästarna har startat!it's time we were off det är på tiden vi kommer i vägwhere are you off to? vart ska du [ta vägen] c) vara ledig d) vara slut <this dish is off today>; vara avstängd <the water is off>; vara frånkopplad; vara inställd <the party is off>; vara avblåst <the strike is off>the deal is off köpet har gått om intetthe wedding is off det blir (blev) inget bröllop [av] e) vard. inte vara färsk, vara ankommen (dålig) <the meat was a bit off> f)be badly (comfortably, well) off, se resp. adv.how are you off for money? hur har du det [ställt] med pengar?
attributivt adjektivledigwe have our off moments a) vi har våra lugna (lediga) stunder b) alla har vi våra svaga perioderoff season lågsäsong, dödsäsong
prepositionbort från <take your elbows off the table!>; ner från <he fell off the ladder>, av <he fell off the bicycle>; borta från, ur <off course>keep one's hands off sth hålla fingrarna borta från ngtvid, nära <off Baker Street>; spec. sjö. utanför <off the Welsh coast>vard.be off sth (sb) ha tappat intresset för ngt (ngn), ha tappat lusten för ngt (ngn)he's off his food han har tappat matlustenI'm off smoking jag har lagt av med att (slutat) röka [för tillfället] <3% discount off the price>
1 pan [pæn]substantivkok. panna <frying pan>; [bak]form; [låg] skål, bunkewc-skål <äv. lavatory pan>it has gone down the pan vard. det har gått åt pipan[säng]bäckenvågskålvaskpanna för guldvaskning
transitivt verbvard. såga, sabla (göra) ner; förlöjligavaska <äv. pan off, pan out, pan gold>
intransitivt verbvaska [efter guld]pan out vard. lyckas, utfalla [väl] <the scheme panned out well>
handle [ˈhændl]transitivt verbhantera <handle tools>; handha, handskas (umgås) med <nasty stuff to handle>; behandla <handle colour>, göra något avsköta [om], ta, behandla, handskas med <handle sb gently, handle sb with discretion>; klara [av] <handle a situation>, gå i land med; ha hand om <he handles large sums of money>; manövrera <handle a ship>behandla <handle a subject, handle a problem>ta i, beröra, vidröra <do not handle the fruit>, plocka (röra, bläddra) i
intransitivt verbthis car handles well den här bilen är lättmanövrerad
substantivhandtag, skaft, öra, dörrvred; vev; greppfly off the handle vard. bli rasande, brusa uppget a handle on bildl. få grepp om
1 leave [li:v] (left left)transitivt verblämna; lämna kvar; lämna efter sig, efterlämna; glömma [kvar]; låta ligga [kvar]; lägga, sätta; uppskjuta <don't leave it too late (för länge)>leave it at that låta det vara, lämna det därhän; låta det bli därvid3 from 7 leaves 4 3 från 7 är (blir) 4leave hold el. leave go vard. släppa [taget]it leaves much (nothing) to be desired det lämnar mycket (ingenting) övrigt att önskathe illness had left him a wreck sjukdomen hade gjort honom till ett vrakleave him be låt honom varaleave alone låta vara [i fred], låta bli; inte blanda (lägga) sig ileave well alone el. amer.leave enough alone låt det vara som det ärbe left a) lämnas kvar b) finnas (bli) kvarshe was left a widow hon blev änkatestamentera, efterlämnalämna, gå (resa) ifrån, avgå ifrån; övergeleave home flytta hemifrånleave school sluta (lämna) skolanöverlåta, lämna, överlämna <to åt>; låtaleave to chance lämna åt slumpenleave it to me! låt mig sköta det här!I'll leave it to you to… jag överlåter åt dig att…you leave me to do all the work du låter mig göra alltsammans
(left left)intransitivt verbresa, avgå, avsegla, fara [sin väg], ge sig av (i väg) <for till>; lämna sin plats, sluta, flytta
(left left)transitivt verbsubstantivlov, tillåtelse, tillståndby your leave el. with your leave a) med er tillåtelse b) ofta iron. med förlov sagthe went out without a 'by your leave' han gick ut utan att be om lov (utan vidare)ask leave to el. beg leave to anhålla att fåpermission, [tjänst]ledighet <äv. leave of absence>, lovmaternity leave o. paternity leave o. parental leave, se maternity leaveetc.break leave överskrida permissionenbe on leave of absence el. be on leave ha permission; vara [tjänst]ledigabsent with leave [tjänst]ledigabsent without leave frånvarande utan giltigt förfallfarvältake one's leave åld. säga adjö, ta farvältake leave of one's senses bli galentake French leave, vard.se under French leavei spec. förbindelser med adv.:leave asidelämna åsido, bortse ifrånleave behindlämna [kvar], lämna efter sig, efterlämna; ställa kvar, glömma [kvar]be left behind hamna på efterkälken, bli efterleave offsluta [med], avbryta <leave off work, leave off reading>; sluta upp med, upphöra med, lägga bort <leave off a bad habit, leave off smoking>; lägga av <leave off one's winter clothes>itr. sluta <we left off at page 10>leave oututelämna, glömma; förbigå; inte inbjudalåta ligga frammefeel left out of things känna sig utanför
sleep [sli:p] (slept slept)intransitivt verbsova <sleep well, sleep badly>; ligga ˈöver; bildl. [sitta (stå) och] sova, dåsa
(slept slept)transitivt verbsovaha (ordna) liggplats åt, ge nattlogi åt, lägga <I can sleep two of you in the living room>the hotel can sleep 300 people äv. hotellet har 300 bäddar
(slept slept)intransitivt verb och transitivt verbsubstantivsömntry to get a sleep försöka sova litetI have a little (short) sleep every afternoon jag sover en liten stund (tar mig en liten lur) varje eftermiddagshe had a good night's sleep hon sov gott hela nattenI won't lose any sleep over that jag kommer inte att ligga sömnlös för detwalk in one's sleep tala (gå) i sömnenlack of sleep sömnbrist, sömnlöshetdrop off to sleep somna (lura) ˈtillI couldn't get to sleep jag kunde inte somnago to sleep somnaput to sleep a) söva; få att somna <reading in bed always puts (sends) me to sleep> b) avlivaput a child to sleep få ett barn att somna, lägga ett barn [att sova]read oneself to sleep läsa sig till sömnsmed adv.:sleep aroundvard. hoppa i säng med vem som helstsleep awaysova bort <sleep away the time>sleep införsova sigsova länge [på morgonen]sleep offsleep withvard. hoppa i säng (ligga) med ha samlag med
1 better [ˈbetə]adjektiv och adverb (komp. av goodel. well); bättre; som adv. äv. mera; hellrehis better half hans äkta (bättre) hälftthe better part of äv. större delen (det mesta) avthe better part of an hour nära nog en timmehis better self el. his better feelings hans bättre jagbe better off ha det bättre ställt; ha det (klara sig) bättre <we'd be better off without this computer system>go one better than övertrumfathink better of it komma på bättre (andra) tankar, ändra (ångra) sigyou had better try det är bäst att du försöker, du borde försöka
substantivone's betters folk som är förmer [än man själv]he is all the better for ⁅his holiday⁆ …har gjort honom [mycket] gottso much the better el. all the better så mycket (desto) bättrefor the better till det bättrefor better, for worse i med- och motgång; i vigselformulär i nöd och lustfor better or worse el. for better or for worse vad som än händerget the better of få övertaget över, få (ta) överhand över, bli ngn övermäktig; [lyckas] få sista ordet i <she always gets the better of these quarrels>
transitivt verbförbättra; bättra på, putsa <better a record>; överträffabetter oneself få det bättre ställt, komma fram (sig upp)
carry [ˈkærɪ]transitivt verb (se äv. carry; förcarry i förbindelser som carry conviction, carry into executionse resp. subst.)allm. bära; bära på; ha med (på) sig, medföra; gå [omkring] med, hacarry the sense of ha betydelsen [av]forsla, frakta, transporteraha plats för, rymma, [kunna] taframbära, framföra, komma med brev, nyhet o.d.; om tidning innehålla, publicera, haföra äv. bildl. <that would carry us too far>; driva <carry the joke too far>; om vind driva [fram]; leda t.ex. vatten, ljuderövra, [in]ta; hemföra, vinna pris o.d.; driva (få) igenom åtgärd, kandidat o.d.; segra i, vinna valcarry the day vinna, avgå med segerncarry everything (all) before one genomdriva allt; ha en oerhörd framgångbe carried om motion o.d. gå igenom, bli antagenhålla, föra kropp, huvudshe carries her clothes well hon bär upp sina kläder välmedföra, innebära <responsibility>föra (flytta) över; bokf. överföra, transportera
intransitivt verb (se äv. carry)utföra transporter; om ljud äv. [kunna] höras
transitivt verb och intransitivt verbi spec. förbindelser med adv.:carry along[lyckas] övertygashe carried ⁅the audience⁆ along with her hon fick…med sig (på sin sida)carry awaybära (föra) bortbildl. hänföra, rycka med sigbe carried away by el. get carried away by ryckas med av; bli upptänd avsjö.:om vind, vågor bryta, rycka bortcarry backföra tillbaka [i tiden] <the music carried her back to her childhood>carry forwardbokf. transportera[amount] carried forward transport till ngtbalance carried forward utgående saldocarry offbära (föra) bortklara av, behärska <carry off a situation>carry it off sköta (klara) sig bra, klara dethemföra, vinnacarry onföra <carry on a conversation>; [be]driva, sköta, utövafortsätta, gå på, gå vidarecarry on [with] fortsätta [med], fullfölja⁅here's £50⁆ to carry on with …som du kan hålla dig flytande på [så länge]vard. bära sig [illa] åt, bråkacarry oututföra; genomföra, fullfölja, verkställa; tillämpa; uppfylla <carry out a promise>carry overbära (föra, ta) överhand. överföra; bokf. transportera[amount] carried over transportföra vidarethat will carry you over på det kan du klara dig carry throughgenomföra; driva igenomklara (föra) igenom
sell [sel] (sold sold)transitivt verb (i förbindelse med adv., se sell) a) sälja, avyttra <at, for för; to åt, till> <sell cheap (dear) (billigt resp. dyrt), sell by the dozen (dussinvis)> b) sälja, handla med <he sells antiques>, föra, ha <this shop sells my favourite brand> c) leda till försäljning av, sälja⁅his name on the cover⁆ sells the book …gör att boken säljs d) bildl. sälja <sell oneself, sell one's country> e) vard. sälja [in] <sell oneself>, popularisera, skapa intresse för <sell an idea>sell sb on ⁅an idea⁆ få ngn med på…he was sold on ⁅the idea⁆ han var helt med (helsåld, tänd) på…sl. blåsa, lura, bedrasell sb down the river förråda ngn
(sold sold)intransitivt verb (i förbindelse med adv., se sell); sälja[s], <at (for) för>your car ought to sell for ⁅£500⁆ du borde kunna få…för din bilsell well sälja[s] (gå) bra, ha (finna) god avsättning, ha stor åtgångsell like hot cakes gå åt som smör [i solsken]
(sold sold)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivvard.besvikelse, fiaskoskojmed adv.:sell offrealisera [bort], slumpa bort; sälja avsell outsälja slut [på]sälja [alltsammans]utförsäljavard. förråda; bli förrädare, sälja sigsell upsälja allt man äger
© NE Nationalencyklopedin AB