Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

welfare [ˈwelfeə]substantivvälfärd, väl <the welfare of the nation>, välgångthe public welfare den allmänna välfärden, samhällsnyttansocialarbete <interested in the local welfare>, socialvård <äv. social welfare>child welfare barnomsorgindustrial welfare arbetarskyddmaternity welfare mödravårdattr. social-, socialvårds- <äv. social welfare>welfare office el. social welfare office socialbyråwelfare officer a) [social]kurator; socialvårdstjänsteman <äv. social welfare officer> b) personalvårdare; mil. personalvårdsofficerwelfare work el. social welfare work socialt arbete, socialvårdwelfare worker el. social welfare worker socialarbetare, socialvårdareamer.be on welfare leva på understöd (det sociala)welfare mother ensamstående mor med socialunderstöd
welfare state [ˌwelfeəˈsteɪt]substantivthe welfare state välfärdsstaten, välfärdssamhället
child-welfare [ˈtʃaɪldˌwelfeə]substantivbarnavårdchild-welfare centre barnavårdscentralchild-welfare officer ung. socialsekreterare, barnavårdsman
social welfare [ˌsəʊʃ(ə)lˈwelfeə]substantivsocialvård
social welfare office [ˌsəʊʃ(ə)lˈwelfeəˌɒfɪs]substantivsocialbyrå
profess [prəˈfes]transitivt verbförklara <they professed themselves content>; tillkännage att man har <he professed a great interest in my welfare>göra anspråk på, ge sig ut för <profess to be an authority on…>; låtsasbekänna sig till <profess Christianity>, bekänna sin tro på
state [steɪt]substantivtillstånd; skick <in a bad state>; situationstate of alarm a) larmberedskap b) oro, ängslanstate of affairs förhållandena, förhållandetstate of health hälsotillstånd, hälsa, befinnandestate of mind sinnestillstånd, mentalt (psykiskt) tillstånd, sinnesstämningthe state of play läget i en konflikt o.d.; sport. ställningarin the present state of things under nuvarande förhållandenState of the Union message i USA budskap om tillståndet i unionen presidentens tal vid kongressens öppnandestate of war krigstillståndwhat a state you are in! vard. vad (så) du ser ut!she was in quite a state about it vard. hon var mycket upprörd över (alldeles ifrån sig för) detget into a state vard. hetsa upp sigstat; i USA m.fl. äv. delstat; attr. stats- <state secret>, delstats-, statlig; statsägd <state forests>the State statenthe States Staterna Förenta staternathe welfare state välfärdssamhället, välfärdsstatenSecretary of State, polit.se under secretarystånd, ställning; [hög] rang, värdighetmarried state gift ståndunmarried (single) state ogift ståndstate of life [samhälls]ställningståt, prakt, gala, stasslie in state ligga på lit de parade
transitivt verbuppge, påstå; förklara, anföra, säga, berätta <to för>; upplysa om; angeit is stated that det uppges attframlägga <state one's case>, framföra <state one's opinion>, framställa, redogöra för, klarlägga <state one's position>; meddela <state one's terms>konstatera, fastslå; fastställa, bestämma
© NE Nationalencyklopedin AB