Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

welfare [ˈwelfeə]substvälfärd, väl, välgångthe Welfare State välfärdsstaten, välfärdssamhälletthe public welfare den allmänna välfärdensocial welfare socialvårdchild welfare barnomsorgindustrial welfare arbetarskyddsocial welfare worker el. welfare worker socialarbetare, socialvårdareamer.be on welfare leva på understöd
child-welfare [ˈtʃaɪldˌwelfeə]adjektiv och substchild-welfare centre barnavårdscentral
profess [prəˈfes]verbtillkännage, förklara sig ha <he professed interest in my welfare>göra anspråk på, ge sig ut för <profess to be an authority on…>bekänna sig till <profess Christianity>
state [steɪt]substtillstånd, skick <in a bad state>; situationstate of alarm a) larmberedskap b) oro, ängslanstate of health hälsotillståndstate of mind sinnestillståndstate of readiness stridsberedskapthe state of things el. the state of affairs förhållandenawhat a state you are in! vard. vad du ser ut!get into a state vard. hetsa upp sigstat, delstatthe State Statenthe States Staterna Förenta staternathe welfare state välfärdssamhälletthe State Department i USA utrikesdepartementetstate visit statsbesökstånd, ställningmarried state gift stånd
[steɪt]verbuppge, påstå, framlägga, framföra <state one’s opinion>konstatera
© NE Nationalencyklopedin AB