Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wealth [welθ]substantivrikedom[ar], förmögenhet; välstånd; ekon. äv. tillgångarbildl.,a wealth of en rikedom på, överflöd på <a wealth of fruit>, en stor mängd [av] <a wealth of examples>, en uppsjö [av]wealth of colour färgrikedom
wealth tax [ˈwelθtæks]substantivförmögenhetsskatt
untold [ˌʌnˈtəʊld]adjektivomätlig <untold wealth>, oändlig, gränslös, outsäglig <untold joy (suffering)>
bottomless [ˈbɒtəmləs]adjektivbottenlösoutgrundlig <a bottomless mystery>outtömlig, outsinlig <his wealth seemed bottomless>there isn't a bottomless pit of money det finns inte obegränsat med pengar
undreamed-of och undreamt-of [ˌʌnˈdremtɒv]adjektivoanad <undreamed-of happiness>, fantastisk, som man inte kunnat drömma om <undreamed-of wealth>
cumulative [ˈkju:mjʊlətɪv, -leɪt-]adjektivsom hopar sig, [ac]kumulativ, växande; hopad, ackumulerad <the cumulative wealth of generations>, ökad, ytterligare, allt starkare; bekräftande <cumulative evidence>; upprepad <cumulative offences>
influx [ˈɪnflʌks]substantivinströmning, inflöde, tillflöde <into i> <influx of water>tillströmning, tillflöde <influx of visitors, influx of wealth>; riklig tillförsel, uppsjö <of >
precede [prɪˈsi:d]transitivt verbföregå; gå före <such duties precede all others>; komma före, ligga före <countries that precede ours in wealth>, stå över <dukes precede earls>låta föregås; inleda <with, by med>
flourish [ˈflʌrɪʃ]intransitivt verbblomstra, gå (reda sig) lysande; [trivas och] frodas; florera <the system flourished for centuries>; leva och verka <he flourished about 400 BC>
transitivt verbsvänga, svinga <flourish a sword, flourish a banner>pryda med snirklar (slängar), utsirademonstrera, lysa med <flourish one's wealth>
substantivelegant sväng (svängning) <he took off his hat with a flourish>, flott gest <do sth with a flourish>; svingande av vapen o.d., salut med värjasnirkel, släng på bokstäver; krumelurblomsterspråk, floskler, retorisk utsmyckningmus. fanfar <sound (blåsa) a flourish>; improviserat preludiumflourish of trumpets trumpetfanfar
flow [fləʊ]intransitivt verb (se äv. flowing)flyta, rinna, strömma; flöda <his speech flowed>; om vers o.d. flyta [lätt]flow freely rinna i strömmar, flöda [fritt]the river flows into… floden rinner ut (mynnar) i…bildl. härröra, komma <wealth flows from industry and economy>om hår o.d. bölja, fladdra, svalla, svaja; falla <her dress flowed in artistic lines>stiga <the river flowed over its banks>ebb and flow om tidvattnet falla och stigaflow with överflöda (flyta) av <flow with milk and honey>
substantivrinnande; flöde, flod, [jämn] ström; tillströmning <the flow of people into industry>; genomströmningöverflöd; [rikt] tillflöde, tillgånghårs svall; dräkts o.d. fall, sätt att falla; våglinjertidvattnets stigande, flodebb and flow ebb och flodthe tide is on the flow det är flod, tidvattnet håller på att stiga (är i stigande)
© NE Nationalencyklopedin AB