Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

we've [wi:v]= we have
've [v]= have <I've, they've, we've, you've>
deluge [ˈdelju:dʒ]substantivstörtflod <a deluge of letters, a deluge of complaints>översvämning, syndaflod; häftigt regn, skyfall
transitivt verböversvämma, dränkawe've been deluged with orders vi har översvämmats av order, vi drunknar i order
pretty [ˈprɪtɪ]adverbvard. rätt, ganska, tämligenpretty much nästan, ungefär, så gott som <pretty much the same>pretty well nästan, praktiskt taget <we've pretty well finished>, snart sagtbe sitting pretty a) ha det bra b) ha sitt på det torra c) ligga bra till
adjektivsöt <a pretty face, a pretty girl>, näpen, gullig, nätt; snygg, vacker <pretty things>; om sak äv. trevlig, bra; utmärktpretty as a picture vacker som en dagiron. skön, fin, snygga pretty mess en skön rörabetydande, vacker, nätta pretty sum el. a pretty penny en nätt summa, en vacker slant
bag [bæg]substantivpåse; säck; bag; väskabag of bones vard. benget, magert skrälleshe's got bags under her eyes vard. hon har påsar under ögonenin the bag vard. klar, säker <his promotion is in the bag>, som i en liten ask <we've got it in the bag>pack one's bag packa sin väska och sticka från hemmet a) jaktväska b) jaktbyte, fångstmake a good bag få bra jaktbyte, ha jaktlyckapl. bags sl. massor <bags of money (room)>vard.a mixed bag, se mixed bagthe whole bag of tricks, se under tricksl. käring, slampa <that old bag>
transitivt verbfånga; fälla, skjutavard. knycka, lägga beslag påbags [I] ⁅that chair⁆! pax (pass, tjing) för…!
train [treɪn]substantivjärnv. tåg <for, to till>, tågsättfast train snabbtågspecial train extratågchange trains byta tåggo by train åka tåg, ta tågetwe've missed the train tåget har gått, vi har missat tågetfölje, svit; tåg, procession, karavan <a long train of camels>; rad, räcka, följd <a whole train of events>, kedja, serie; svans <a whole train of admirers>train of thought tankegångbring in one's train a) ha i sitt följe b) ha i släptåg, medföra[klännings]släptekn. hjulverk, löpverk <äv. train of gears el. train of wheels>set in train sätta i gång
transitivt verböva, öva in (upp), träna upp; utbilda, lära upp, skola; dressera <train [up] animals>; sport. träna <to do sth i att göra ngt; in (to) sth i ngt; for sth till (för) ngt>; mil. exercera [med], drillatrain oneself to become a nurse utbilda sig till sjuksköterskatrain one's memory öva (träna) upp minnetträdg. forma, tukta, binda upp, spaljerarikta [in] pistol, kikare m.m. <on, upon , mot>
intransitivt verbutbilda sig; sport. träna [sig] <to do sth i att göra ngt; in (to) sth i ngt; for sth till (för) ngt>; mil. exerceratrain as (to be, to become) a nurse utbilda sig till sjuksköterskavard. åka tåg, ta tåg[et]
save [seɪv]transitivt verbrädda äv. sport. o.d. <from från>, bärga; bevara, skyddaGod save the King! Gud bevare konungen!save the day el. save the situation rädda situationensave oneself rädda sig, komma undanhe couldn't sing to save his life han skulle inte kunna sjunga ens om hans liv hängde på detsave one's skin rädda sitt eget skinnrelig. frälsaspara <save a sum of money>, lägga undan, spara ihop; hålla <save a seat for me>; amer. äv. reservera <I asked her to save me a room>spara [på]save oneself spara sig ([på] sina krafter)save one's breath, se under breathsave one's strength spara på krafterna (sina krafter)spara [in]; bespara <we've been saved a lot of expense>you may save your pains (trouble) du kan bespara dig besväretdata. spara, lagra
intransitivt verbspara [pengar]sport. rädda, göra en räddningdata. spara, lagra
substantivsport. räddninga great save en paradräddning
preposition och konjunktionlitt. el. poet. utom, med undantag av, så när som på <all save him (he)>; om ickesave for utom, så när som påsave that konj. utom att <I'm well save that I have a cold>, om det inte vore så atttransitivt verb och intransitivt verbmed adv.:save onspara pengar påspara in påsave upspara [pengar]save up for spara [ihop] till, lägga undan till, spara för
1 settle [ˈsetl]transitivt verb (se äv. settle)sätta (lägga) till rättabe settled in a new house ha kommit i ordning i ett nytt husbetala, göra upp <settle a bill>settle accounts el. settle up accounts göra uppavgöra <that settles the matter>; göra slut påsettle a conflict lösa en konfliktsettle a dispute avgöra (slita) en tvistsettle a quarrel äv. göra upp (bli sams) efter ett grälthat's settled! det är avgjort!, då säger vi det!slå sig ner i; kolonisera <they settled parts of the South>lugna <these pills will settle your nerves>ordna, klara upp, klara [av]you must get it settled du måste få saken ordnadI'll settle him! jag ska fixa honom!settle oneself slå sig ner, slå sig till ro <she settled herself in a sofa>fastställa, avtala, bestämma <settle a date, settle a day>hjälpa att etablera sig (sätta bo)
intransitivt verb (se äv. settle)bosätta sig, slå sig ner <the Dutch settled in South Africa>; sätta bosätta sig till rätta, slå sig nerom bevingade djur slå sig ner, sätta sigutbreda (lägra) sig <the fog settled on (över) the town>; lägga sig <the dust settled on the furniture>om väder stabilisera sigom hus, grundval o.d. sätta sig <the roadbed settled>om vätskor klarna, sätta sig, stå och sjunka <let the wine settle>; om grums o.d. i vätska sjunka till botten, avsätta sig; stå och sjunkagöra upp, betala <will you settle for all of us?>settle with one's creditors göra upp (komma till en uppgörelse) med sina fordringsägare
intransitivt verb och transitivt verbmed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:settle downbosätta sig, slå sig ner <settle down in New York>slå sig till ro, stadga sig <marry and settle down>, slå av på takten <settle down after a hectic life>settle down in life äv. finna sig tillrätta i tillvaronsätta sig till rätta, slå sig ner <they settled down for a chat>etablera (inrätta) sig <settle down in business (som affärsman)>stabilisera sig <the financial situation had settled down>, lägga sig <the excitement settled down>settle fornöja sig medbestämma sig för <we settled for the leather sofa>settle in[flytta in och] komma i ordning <you must come and see our new house when we've settled in>settle onbestämma (besluta) sig försettle on a day for… bestämma en dag för…settle upgöra upp <settle up differences (mellanhavanden)>, betala
good [gʊd] (better best)adjektivgod, bra <a good knife>good el. very good! bra!, fint!, skönt!she has a good figure hon har [en] snygg figur
a) nyttig, hälsosamgood for you! skönt!, fint!; grattis!; så bra då!it is good for colds det är bra mot (vid) förkylning b) färsk inte skämd, frisk c)is it good to eat? duger det att äta?
duktig, skicklig, styv, bra <at i, ; on i, > <he is good at mathematics>he is good with children han har bra hand med barn
angenäm, god <good news>[it's] good to see you [det var] roligt att se dig
a) vänlig, snäll, hygglig <to mot> b) snäll <be a good boy!>
a) ordentlig, riktig, rejäl <a good beating (kok stryk)>; bastanthave a good wash tvätta sig ordentligt b) rätt stor, rätt lång <we've come a good way>a good while en bra stund c) dryg <a good hour>a good two hours dryga (drygt) två timmar d) adverbiellt framför adj. rätt, ganska, riktigt <a good long walk, a good long time>
rolig, trevlig, god, bra <a good joke>
tillförlitlig, pålitlig, bra <a car with good brakes>; ekonomiskt säker, solidI have it on good authority jag har det från säker källa
moraliskt god <a good and holy man>, bra
i hälsnings- och avskedsfraser:good afternoon god middag; god dag; adjögood day adjö; god daggood evening god afton, god dag; adjögood morning god morgon, god dag; adjögood night god natt, god afton, adjö
med subst. i spec. betydelser:a good fellow en trevlig (hygglig) karlgood gracious! el. good Heavens! du milde!, kors [i alla mina dar]!, himmel!good humour gott lynne, glatt humörgood looks fördelaktigt utseendegood nature godmodighetgood offices bona officia, förmedlingand a good thing, too vard. och väl var detI know a good thing when I see it jag förstår mig på vad som är bratoo much of a good thing för mycket av det godaall in good time i lugn och ro⁅can I have it now?⁆ – all in good time! … – en sak i sänder!, … – ta det lugnt!
med verb i spec. betydelser:hold good, se under holdmake good a) gottgöra <make good a loss>, ersätta <make good the damage>, täcka <make good a deficiency>, betala; ta igen något försummat, hämta in t.ex. tid; reparera, återställa b) utföra, förverkliga, genomföra <make good one's retreat>; hålla <make good a promise> c) vard. lyckas, klara sig, göra sin lycka
adverbas good as så gott som <as good as settled>, praktiskt taget, i praktiken, nästanvard. väl, brathey beat us good and proper de klådde upp oss ordentligt
substantivgott <good and evil (ont)>; det goda <prefer good to evil (det onda)>; nytta, gagnit is [all] for your own good det är för ditt eget bästanothing but good can come of it det kan bara vara till nyttabe some good komma (vara) till nyttahe is no good det är inte mycket [bevänt] med honom; han är inte någon bra människait is no good det är inte lönt, det tjänar ingenting till, det är ingen idéwhat's the good of that? vad ska det vara bra för?do good göra gott <to mot>it does some good det gör (är till) nyttamuch good may it do you! väl bekomme! oftast ironiskthe is up to no good han har något rackartyg i sikte
for good för gott, för alltid
I am £100 to the good jag har vunnit (har ett överskott på) 100 pund
goda [människor] <good and bad alike respected the person>
se goods
© NE Nationalencyklopedin AB