Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

water table [ˈwɔ:təˌteɪbl]substantivgrundvattennivå
water [ˈwɔ:tə]substantiv (för uttr. som deep waterm.fl., se under resp. adj.)vatten; vattendjuppl. waters a) vatten, vattenmassor; böljor b) farvatten <in British waters> c) se waternedanbody of water vattenmassatable water bordsvattenwater on the brain med. vattenskallewater on the knee med. vatten i knätspend money like water ösa ut pengar, låta pengarna rinna mellan fingrarnahold water, se under holdkeep out the water hålla ute vattnet; sjö. hålla länspass water kasta vatten, urineratake [in] water ta in vatten, läckakeep one's head (oneself) above water bildl. hålla sig flytandeit's all water under the bridge now det är glömt (gammalt) nuthe waters pl. fostervattenthe waters broke vattnet gick
transitivt verbvattna <water the horses>; fukta (blöta) [med vatten]; bevattnatanka (fylla på) med vatten; förse med vattenvattra <watered silk>
intransitivt verbvattna sig, vattnashis mouth watered el. it made his mouth water det vattnades i munnen på honomrinna, tåras <the smoke made my eyes water>
transitivt verbmed adv.:water downspä, spä ut [med vatten]göra urvattnad (färglös), få att blekna, mildra; jfr watered-down
tumble [ˈtʌmbl]intransitivt verb a) ramla, falla, trilla, störtatumble down el. tumble over ramla etc. ner (omkull), tumla omkulltumble into the water trilla i vattnettumble over sth snava (snubbla) över ngt b)om byggnad o.d.,tumble down el. tumble störta samman, rasa c) om priser o.d. rasa d) om makthavare o.d. falla, störtastumla <the boys tumbled out of the classroom>, ramla; rulla <the coins tumbled out on the table>tumble into bed stupa (ramla) i säng a)tumble el. tumble about tumla runt <they tumbled in the grass>; bildl. virvla (snurra) runt b) om vågor vältra sig, vräka [sig], rullagöra akrobatkonster (volter), slå kullerbyttorbildl.,tumble on (across) sb [oförmodat] stöta ihop med ngntumble to sth vard. komma på (komma underfund med) ngt
substantivfall äv. bildl., störtning, [ned]störtande; om priser äv. rashe had a nasty tumble han ramlade omkull och slog sig illatake a tumble a) ramla omkull b) bildl. falla, störtas <the great man finally took a tumble>kullerbytta, voltröra, villervalla, oreda
off [ɒf]adverb och predikativt adjektivbort, i väg <steal (smyga) off, off with you!>; av <get (stiga) off>; på instrumenttavla o.d. från[kopplad]off we go! nu går vi!far off långt bortChristmas is only a week off det är bara en vecka till jul3% off for ready cash 3 % rabatt vid kontant betalning
time off ledighettake time off ta ledigt
be offi spec. betydelser a) vara av[tagen] <the lid is off>; vara ur, ha lossnat <the button is off, the paint is off> b) ge sig av, kilathe horses are off! hästarna har startat!it's time we were off det är på tiden vi kommer i vägwhere are you off to? vart ska du [ta vägen] c) vara ledig d) vara slut <this dish is off today>; vara avstängd <the water is off>; vara frånkopplad; vara inställd <the party is off>; vara avblåst <the strike is off>the deal is off köpet har gått om intetthe wedding is off det blir (blev) inget bröllop [av] e) vard. inte vara färsk, vara ankommen (dålig) <the meat was a bit off> f)be badly (comfortably, well) off, se resp. adv.how are you off for money? hur har du det [ställt] med pengar?
attributivt adjektivledigwe have our off moments a) vi har våra lugna (lediga) stunder b) alla har vi våra svaga perioderoff season lågsäsong, dödsäsong
prepositionbort från <take your elbows off the table!>; ner från <he fell off the ladder>, av <he fell off the bicycle>; borta från, ur <off course>keep one's hands off sth hålla fingrarna borta från ngtvid, nära <off Baker Street>; spec. sjö. utanför <off the Welsh coast>vard.be off sth (sb) ha tappat intresset för ngt (ngn), ha tappat lusten för ngt (ngn)he's off his food han har tappat matlustenI'm off smoking jag har lagt av med att (slutat) röka [för tillfället] <3% discount off the price>
turn [tɜ:n] (se äv. fraser med turn under t.ex. corner, deaf, nose, somersault, table)transitivt verb (se äv. turn)vända, vända (vrida) på <turn one's head>turn one's back on sb bildl. vända ngn ryggenturn the other cheek vända andra kinden tillturn a (one's) hand to ta itu med, ägna sig åt <he turned his hand successfully to gardening>⁅the very thought of food⁆ turns my stomach …får det att vända sig i magen på mig
a) vrida [på], vrida om <turn the key in the lock>; skruva [på], snurra [på], sno, veva, svänga [på (runt)]turn sb's head stiga ngn åt huvudet <success had not turned his head> b) svarva [till]; dreja c) formulera <neatly (elegant) turned compliments>
vika (vända) om, svänga runt <turn a corner>
rikta, vända <turn the hose on (mot) the fire>
a) göra <turn grey>it is enough to turn my hair grey det ger mig gråa hår b) komma att surna <hot weather may turn milk> c)turn into göra till, förvandla (göra om) till <turn a bedroom into a study>
fylla årshe has (is) turned fifty hon har fyllt femtio
it has (is) just turned three [o'clock] klockan är lite över tre
skicka [bort]; visa (köra) bort <turn sb from one's door>turn loose släppa <he was turned loose after interrogation>; släppa ut
intransitivt verb (se äv. turn)vända [om], vända sig om, vända sig <turn to (mot) the wall, turn on one's side>it makes my stomach turn [det är så att] det vänder sig i magen på migleft (right) turn! vänster (höger) om!turn to the left (right) göra vänster (höger) omnot know where to turn el. not know which way to turn inte veta vad man ska ta sig till, inte veta vart man ska vända sig
a) svänga [runt], snurra [runt], vrida sig [runt], roteraturn on one's heel[s] vända på klacken b) svarva; dreja
vika av, ta av, böja av, svängaturn right el. turn to the right ta (vika) av till höger, svänga [av] åt höger
a) bli <turn pale, turn sour, turn Catholic, turn traitor>turn pale (sour) äv. blekna (surna) b) bli sur, surna <the milk has turned> c)turn into el. turn to bli till <the water had turned [in]to ice>, förvandlas till <the prince turned into a frog>, övergå till (i)
substantivvändning, vridning; svängning, sväng <left turn>; varv, omgång, slagturn of the screw skärpning, intensifiering; se äv. ex. under screwto a turn på pricken; perfekt, utmärktdone to a turn lagom stekt (kokt)
turit's my turn det är min turtake turns in doing sth el. take it in (by) turns to do sth turas om att göra ngtby turns i tur och ordning; i omgångar; växelvishe spoke ⁅English and Swedish⁆ by turns han talade omväxlande…she laughed and cried by turns hon skrattade och grät om vartannatin turn a) i tur och ordning <we were examined in turn>; växelvis b) i sin tur, åter[igen] <and this, in turn, means…>speak out of [one's] turn tala när man inte står i tur; uttala sig taktlösttake a turn at hjälpa till ett tag vid (med)
[väg]krök, sväng <the road takes (gör) a sudden turn to the left>, krokat every turn vid varje steg, vart man vänder sig
a) [om]svängning, förändringa turn for the worse (better) en vändning till det sämre (bättre)⁅his health⁆ took a turn for the worse …försämradesthe turns of fortune ödets växlingarturn of the tide tidvattensskifte; bildl. strömkantring, omsvängning b)the turn of the century sekelskiftet
tjänstone good turn deserves another den ena tjänsten är den andra värddo sb a good turn göra ngn en stor tjänsta bad turn en otjänst, en björntjänst
a) läggningturn of mind sinnelag; tänkesätt b)turn of speed snabbhet
ngt åld. liten turtake a turn ⁅round the garden⁆ gå en sväng (ett varv)…, göra en vända…
nummer på varieté o.d.star turn, se star turn
vard. ngt åld. chockit gave me a terrible turn äv. jag blev alldeles förskräckt
formulering <the turn of a phrase>
form <the turn of an ankle>
transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep., ofta i fastare förbindelser med spec. översättningar:turn aboutvända [med]; [vrida och] vända på; vända sig omabout turn! helt om!right (left) about turn! [helt] höger (vänster) om!turn againstvända sig motturn aroundvända [med]; vända (vrida) på <turn one's head around>; vända sig om, vända på sigsvänga (snurra, vrida [sig]) runthis head turned around det snurrade i huvudet på honomturn awayvända sig bort; vända (vrida) bort <turn one's head away>köra bort; avvisaturn backdriva (slå) tillbaka <turn back the enemy>; avvisavika undan (tillbaka) <turn back the coverlet (täcket)>turn downavvisa, förkasta <turn down an offer>, avslå <his request was turned down>he was turned down han fick avslag (korgen)have sth turned down få avslag på ngtskruva ner <turn down the gas>turn down the volume skruva ner volymen (ljudet)vika (slå, fälla) nerturn down el. turn down into svänga (vika) in påturn inange <somebody had turned him in>turn oneself in anmäla sigturn sb in to the police överlämna ngn till polisenlämna (skicka) in (tillbaka) <he turned in his membership card>turn in one's car for a new one byta till en ny bilåstadkomma, komma med <turn in a bad piece of work>vika (vända, böja, kröka) [sig] inåt, vara vänd (etc.) inåtturn intosvänga (vika, slå) in pågöra till etc.; se turn, c; bli till etc.; se turn, cturn offvrida (skruva, stänga) av <turn off the water (radio)>turn off the light äv. släcka [ljuset]vika (svänga, ta) av <turn off to the left>turn onvrida (skruva, sätta) på <turn on the radio, turn on the water>turn on the electricity släppa på strömmenturn on the light tända [ljuset]röra sig om (kring) <the conversation turned on politics>bero (hänga) på <everything turns on your answer>vända sig mot, gå lös på <the dog turned on his master>; ge sig påvard.it (he) turns me on jag tänder på det (honom)turn oututfalla, avlöpa, sluta <I don't know how it will turn out>, , bliturn out well (badly) äv. slå väl (illa) uteverything turns out for the best in the end allt ordnar sig till sistarta sig till, bli <she has turned out a pretty girl>he turned out to be el. it turned out that he was han visade sig vara, det visade sig att han varvika (vända, böja, kröka) [sig] utåt, vara vänd (etc.) utåtsläcka <turn out the light>producera, framställa, tillverka <the factory turns out 5,000 cars a week>om skola o.d. utbilda <turn out pupils, turn out trained nurses>, släppa utköra (kasta) ut; köra bort <turn sb out of (från) his job>; utesluta <turn sb out of (ur) a club >turn sb out köra ngn på portenturn out a tenant vräka en hyresgästmöta (ställa) upp, gå (rycka) ut <everybody turned out to greet him>turn out to a man gå man ur huseröja ur, tömma <turn out the drawers in one's desk>turn out one's pockets vända ut och in på (tömma) fickornakok. stjälpa uppturn overöverlåta <the job was turned over to (till, på) another man>, överlämna <turn sb over to the police>turn over the page vända på bladet, vända bladplease turn over! (förk.PTO) [var god] vänd!välta (stjälpa) [omkull], kasta (få) omkullvända [på], vända upp och ner på; vända [på] sighand. omsätta <they turn over £10,000 a week>turn a problem over [in one's mind] vända och vrida på ett problemvard. råna, göra inbrott ibildl.,get turned over få stryk <get turned over by (med) 3–1>turn roundse turn aroundunder turnovanturn tovända sig [om] mot; vända sig till <turn to sb for (för att få) help>, hänvända sig till, anlita; gå till, slå upp i <please turn to the list at the end of the book>turn to page 10 slå upp sidan 10övergå till <the speaker now turned to the 19th century>the conversation turned to politics samtalet kom in på politikturn upskruva upp <turn up the gas>; tända <turn up the lights>turn up the volume skruva upp volymen (ljudet)dyka upp <he has not turned up yet, I expect something to turn up>, komma till rätta, infinna sig; yppa sig <an opportunity will turn up>, uppstå <if any difficulties should turn up>sömnad. lägga uppvika (slå, fälla) upp <turn up one's collar>, kavla upp; vika (vända, böja) sig uppåt, vara uppåtvänd (etc.)slå upp <turn up sth in a book>lägga ett spelkort med framsidan uppåt, vända upp
head [hed]substantiv a) huvud, skalle b)i förbindelse med annat subst.:from head to foot från topp till tå; fullständigthead of hair hår[växt]head over heels in love upp över öronen förälskadfall head over heels falla huvudstupa (handlöst)turn head over heels slå (göra) en kullerbytta (volt)he is head and shoulders above the rest han är mer än huvudet längre än de andra; bildl. han är vida överlägsen de andrahe has [got] a good head on his shoulders (on him) vard. han har huvudet på skaft c)som subj.:heads will roll bildl. huvuden kommer att rullahis head has been turned by success framgången har stigit honom åt huvudettwo heads are better than one fyra ögon ser mer än två d)som obj.:give sb his head bildl. ge ngn fria tyglar (händer)she has a good (poor) head for figures hon är bra (dålig) på att räknakeep one's head above water hålla sig flytande äv. bildl.laugh one's head off vard. skratta hjäl sigif they put their heads together om de slår sina kloka huvuden ihoplose one's head tappa huvudet, tappa (förlora) fattningen e)med prep. el. adv.:he is taller than Tom by a head han är huvudet längre än Tomwin by a head vinna med en huvudlängdhead first huvudstupado it in one's head el. work it out in one's head räkna ut det i huvudetput sth into sb's head intala (inbilla, sätta i) ngn ngtwhatever put that into your head? hur kunde du komma på den tanken (idén)?take it into one's head to ⁅do sth⁆ få i sitt huvud (få för sig) att man ska…off one's head vard. knasig, knäppon one's head vard. som ingenting <I could do it on my head>get it out of your head! slå det ur tankarna!over sb's head bildl. över huvudet på ngn <talk over sb's head>; med förbigående av ngn <be promoted over the heads of one's colleagues>go to sb's head stiga ngn åt huvudet <the whisky went to his head, his successes have gone to his head>
a) chef <the head of the firm>, ledare, direktör; huvudman; rektorthe head of the family familjens överhuvud b) ledarställning, spets <be (stå) at the head of sth>; front, tät äv. mil.
a) person, individa head el. per head per man (skaft), vardera <they paid £20 a head> b)twenty head of cattle tjugo [stycken] nötkreatur c) antal, bestånd <a large head of game>
a) övre ända <the head of a ladder>, topp, spets; knopp; [kolonn]huvud, kapitäl; huvudända <the head of a bed>; källa <the head of a river>the head of the table övre ändan av bordet, hedersplatsen b) huvud <the head of a nail>a head of cabbage ett kålhuvud c)heads or tails? krona eller klave?heads I win, tails you lose! skämts. jag vinner i vilket fall som helstI cannot make head or tail of it vard. jag blir inte klok på det d) skum, fradga <the head on a glass of beer>; grädde på mjölk e) bildl. höjdpunkt, kris[punkt]bring matters to a head driva saken till sin spets, göra slag i sakencome (draw, gather, grow) to a head komma (dra ihop sig) till en kris
a) rubrik, överskrift, titelunder the head of… under rubriken… b) huvudpunkt, huvudavdelning, moment, kapitel; kategori
a) framdel <the head of a plough>; spets <arrowhead> b) [hög] udde <ofta i egennamn Beachy Head>
vulg.give sb head suga av ngn
adjektivhuvud- <head office>; främsta, förstamot- <head wind>
transitivt verbanföra, leda <head a procession>; stå (ställa sig) i spetsen förhead the list stå överst på listanfotb. nicka, skallaförse med huvudvända, rikta, styra <head one's ship for (mot) the harbour>; jfr head forunder head, a
intransitivt verbstäva, styra [kosan], sätta kurs <for, towards mot> <head south (sydvart)>
transitivt verb och intransitivt verbmed prep. el. adv.:head forvända (rikta, styra) mot <head one's ship for the harbour>headed for på väg mot (till), destinerad till
bildl.,be heading for gå till möteshe is heading for ruin han är på god väg att bli ruinerad
head off[komma förbi och] mota tillbakagenskjutastoppa; bildl. avvärja, förhindra
© NE Nationalencyklopedin AB