Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

wall-to-wall [ˌwɔ:ltʊˈwɔ:l]adjektivwall-to-wall carpet heltäckningsmatta
wall [wɔ:l]substmur, väggwall bars gymn. ribbstolcome up against a brick wall köra fastdrive sb up the wall driva ngn till vansinne, göra ngn galenhave one’s back to the wall vara ställd mot väggenstand sb up against a wall ställa ngn mot väggenbang one’s head against a brick wall köra huvudet i väggenit’s like talking to a brick wall det är som att tala till en vägg
[wɔ:l]verbwall in omge med en mur
brick [brɪk]substtegel, tegelstenas hard as a brick stenhårddrop a brick vard. trampa i klaveretit’s like talking to a brick wall det är som att tala till en väggbyggkloss
writing [ˈraɪtɪŋ]substskriftin writing skriftligttake down in writing skriva ner, avfatta skriftligtförfattarverksamhet, författarskaphe turned to writing at an early age han började skriva vid en tidig ålderhandstilinskrift, inskription; skriftthe writing on the wall skriften på väggen, ett dåligt omenarbete, verk <his collected writings>
[ˈraɪtɪŋ]adjektivskriv-writing materials skrivmaterial, skrivdon
fix [fɪks]verbfästa, montera, sätta fast <to vid, i, >fix a shelf to a wall sätta upp en hylla på en väggfästa, riktafixone’s eyes on rikta blicken motfastställa, bestämma, fastslåfix on bestämma sig för, fastna förfix el. fix up arrangera, placera, ställafix sb up with sth ordna (fixa) ngt åt ngnvard. fixa, greja, göra klar; sätta ihop, laga <fix a broken lock>, laga till <fix lunch>vard. fixa, göra uppthe match was fixed matchen var uppgjord
[fɪks]substknipa <in an awful fix>
send [send] (sent sent)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasskicka, sändathe rain sent them hurrying home regnet fick dem att skynda sig hemthe lecture sent me to sleep föreläsningen fick mig att somnasend word låta meddelasend for skicka efter <send for a doctor>, hämta; rekvirera2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgöra <he sends me crazy>
[send] (sent sent)
verb (med adv. o. prep.)send awayskicka bortsend away for skriva efter <send away for a poster to put on your wall>send offavsända <send off a letter>, expedierasport. utvisa <send a player off>send sb off vinka av ngnsend onsända (skicka) vidare, eftersändasend round to sbskicka över till ngnsend upsända (skicka) upp <send up a rocket>, sända (skicka) utdriva upp, pressa upp <send prices up>
back [bæk]substrygghave one’s back to the wall vara hårt trängdput (get) sb’s back up reta upp ngnput one’s back into sth lägga manken tillbe glad to see the back of sb (sth) vara glad att bli kvitt ngn (ngt)baksida, bakre delat the back of bakomsport. back
[bæk]adjektivpå baksidan, bak-back page sista sida av tidningtake a back seat hålla sig i bakgrunden
[bæk]adverbbakåttillbaka, åter, igen
[bæk]verbbacka <back a car>, röra sig bakåtgå (träda) tillbakaryggahålla (satsa) på <back a horse>, stödja
[bæk]verb (med adv. o. prep.)back awaygå tillbaka, backaback downretirera, backa urback outgå baklänges ut <of ur>backa ur, hoppa avback upbacka uppdata. säkerhetskopia
hang [hæŋ] (hung hungi betydelsen ’avliva genom hängning’ hanged hanged)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashänga2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashänga upp <hang a picture on the wall>hang wallpaper sätta upp tapeter, tapetserahang it! vard. jäklar också!well I’ll be hanged! det var som tusan!
[hæŋ] (hung hung)
verb (med adv. o. prep.)hang abouthang aroundgå och drivahang about a place hålla till på ett ställehang behindhålla sig bakom (efter)hang onhänga på, bero påhänga (hålla) fast, hänga (hålla) sig fast <to vid, i>hang on a minute! el. hang on! vard. ett ögonblick!hang upfördröja <the work was hung up by the strike>tele. lägga på luren
[hæŋ]substfall <the hang of a gown>vard.get the hang of komma underfund med, få grepp påvard.I don’t give a hang el. I don’t care a hang det bryr jag mig inte ett dugg om
stand [stænd] (stood stood)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasståstand to lose riskera att förlorastand to win el. stand to gain ha utsikt att kunna vinnaas it now stands, the text is ambiguous som texten nu lyder är den tvetydigI want to know where I stand jag vill ha klart beskedshe doesn’t stand a chance hon har ingen chans2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå upp <we stood, to see better>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasligga, vara belägen4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå kvar, stå fast, stå <let the words stand>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå sig, fortfarande gälla6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå, förhålla sigas matters now stand som saken nu förhåller sig7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmäta, vara <he stands six feet in his socks>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasställa, ställa upp, resa, resa upp <stand a ladder against a wall>9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaståla, stå ut med <I can’t stand her>10skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbjuda påstand sb to dinner bjuda ngn på middag
[stænd] (stood stood)
verb (med adv. o. prep.)stand atuppgå till <the number stands at 50>stand backdra sig bakåt, stiga tillbakathe house stands back from the road huset ligger en bit från vägenstand bystå bredvid, bara stå och se påhålla sig i närheten, stå redostand by for further news avvakta ytterligare nyheterbistå <stand by one’s friends>, stödjastå fast vid <stand by one’s promise>stand forstå för, betyda <what do these initials stand for?>kämpa för <stand for liberty>kandidera för, ställa upp som kandidat tillvard. finna sig i <I won’t stand for that>stand instand onhålla på <stand on one’s dignity, stand on one’s rights>stand outstå ut, skjuta fram; framträda, avteckna sigit stands out a mile det syns (märks) lång vägvara framstående, utmärka sigstand out in a crowd skilja sig från mängdenstand out for hålla fast vid <stand out for a demand>; hålla på <stand out for one’s rights>; kräva, yrka på <stand out for more pay>stand upstiga upp, stå uppstand up for försvara, hålla på <stand up for one’s rights>, ta parti förstand up for yourself! stå 'på dig!stand up to trotsa, sätta sig upp motstand withligga till hos <how do you stand with the boss?>
[stænd]substmotstånd, försök till motstånd <his last stand>make a stand hålla stånd, kämpaställningtake a stand ta ställning <on i>stånd, kiosk, åskådarläktareamer. vittnesbåstake the stand avlägga vittnesmål
© NE Nationalencyklopedin AB