Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

vote [vəʊt]subströst vid t.ex. voteringcast one’s vote avge sin röstcasting vote utslagsrösthe won by 20 votes han vann med 20 rösters övervikt (marginal)röster <the women’s vote>; röstetal, röstsiffraomröstning, votering, röstningpopular vote folkomröstninghave the vote ha rösträttput sth to the vote låta ngt gå till voteringtake a vote rösta <on om>vote of no confidence misstroendevotum <on mot>pass a vote of censure ställa misstroendevotumhe proposed a vote of thanks to… han föreslog att man skulle uttala sitt tack till…
[vəʊt]verbrösta <old enough to vote>; rösta förbevilja, anslåvote a grant bevilja ett anslagvote an amount for sth anslå ett belopp till (för) ngtvote Liberal rösta på liberalernashe was voted singer of the year hon utsågs till årets sångareense omthey voted the trip a success de var eniga om att resan hade varit lyckad
casting vote [ˌkɑ:stɪŋˈvəʊt]substutslagsröst
vote-catching [ˈvəʊtˌkætʃɪŋ]subströstfiske
confidence [ˈkɒnfɪdəns]substförtroende, tillittake sb into one’s confidence göra ngn till sin förtrognevote of confidence förtroendevotumvote of no confidence misstroendevotumconfidence man bondfångareconfidence trick el. amer.confidence game bondfångarknepsjälvförtroende
postal [ˈpəʊstl]adjektivpost-, postalpostal giro service postgiropostal order postanvisning anvisning översänd i kuvert på fixerat lägre belopppostal vote poströst
split [splɪt] (split split el. splitting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassplittra, klyva, sprängasplit hairs ägna sig åt hårklyverier2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassplittras, klyvas <into i>my head is splitting det sprängvärker i huvudet på migsplit upa)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasklyva sig, dela sigsplitting the vote orsaka splittring bland väljarnab)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvard. skiljas, separera3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasdela <with med>; vard. dela på bytet, dela på vinsten; dela upp, dela påsplit on vard. tjalla på ngn
[splɪt]substsplittring, sprickado the splits gå ned i spagat
cast [kɑ:st] (cast cast)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta <cast a shadow, cast a glance at>cast one’s vote avge sin röst2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgjuta, stöpa, forma3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasteat. tilldela en rollbe cast as spela rollen som
[kɑ:st] (cast cast)
verb (med adv. o. prep.)cast asidekasta bort, kasseracast awaykasta bortbe cast away sjö. lida skeppsbrottcast offkasta bort, kassera; lägga av klädercast outfördriva, driva ut
[kɑ:st]substavgjutningplaster cast med. gipsförbandgjutformteat. rollbesättningthe cast de medverkandean all-star cast en stjärnensemble
© NE Nationalencyklopedin AB