Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

violin [ˌvaɪəˈlɪn]substantivfiol, violin; violinistplay the violin spela fiol (violin)
muted [ˈmju:tɪd]adjektivdämpad, sordineradin muted tones med dämpad (sordinerad) röstmus. med sordin, sordinbelagdplay the violin with muted strings spela fiol med sordin
mastery [ˈmɑ:st(ə)rɪ]substantivherravälde <mastery over one's enemies>; övertag <over, of över>; kontroll <mastery of (över) one's desires>[suveränt] behärskande <his mastery of French, her mastery of the violin>; kunskaphave a thorough mastery of sth grundligt behärska ngt
execute [ˈeksɪkju:t]transitivt verbavrättautföra <execute a plan, execute orders>, verkställa <execute sb's commands>; effektuera, expediera <execute an order>execute a willjur. a) verkställa ett testamente, övervaka att ett testamente efterlevs b) upprätta ett testamenteexekvera, spela <execute a violin concerto>, utföra <execute a dance step, execute a painting>data. [låta] köra, exekvera
teach [ti:tʃ] (taught taught)transitivt verbundervisa <teach children>, undervisa i <teach the violin (fiolspelning)>, lära <he teaches us French>, ge undervisning i, ge (hålla) lektioner iteach sb [how] to drive lära ngn körahe taught us how to do it han lärde oss hur vi skulle göraI'll teach you to lie! jag ska [minsann] lära dig att ljuga, jag!teach school amer. undervisa, vara lärare
intransitivt verbundervisa, vara lärare
string [strɪŋ]substantivsnöre; band, snoddpiece of string snöre, snörstump a) sträng <the strings of a violin>, sena <the strings of a tennis racket> b)pl. strings stråkinstrument, stråkar c) attr. stråk- <string orchestra, string quartet>, sträng- <string instruments> d)bildl.,have more than one string to one's bow ha flera (många) strängar till sin båge (på sin lyra)touch a string röra vid en [känslo]strängsecond string andrahandsvalbildl.,pull the strings hålla (dra) i trådarna, dirigera det helapull strings använda sitt inflytande, myglahave (keep) sb on a string hålla ngn i ledband; ⁅he lent me £100⁆ with no strings attached vard. …utan några förbehåll (villkor)string of pearls pärl[hals]banda string of garlic en vitlöksfläta[lång] rad, fil <a string of cars>; serie, följd <a string of events>; kedja <a string of hotels>se G-string
(strung strung)transitivt verb a) sätta sträng[ar] på, stränga <string a racket, string a bow, string a violin> b) spänna <string a bow>; stämma <string a violin>behänga <a room strung with festoons (girlander)>trä upp [på band (snöre)] <string pearls>placera (ordna) i en lång rad, rada upprensa, sprita <string beans>
(strung strung)transitivt verb och intransitivt verbmed adv.:string along withvard. hålla ihop medstring outtr. sprida utitr. sprida ut sig (vara utspridd) i en lång radstring togethertr. sätta (foga, länka) ihop <string words together>itr. hänga ihopstring upvard. hänga dödastring up a parcel slå ett snöre om ett pakethänga upp [på snöre o.d.]
scrape [skreɪp]transitivt verbskrapa, krafsa; skrapa (skava) av (bort) <scrape the rust off (from) sth>; skrapa av (ren), hyvla väg; sickla; skrapa på (i) <scrape the floor with one's shoes>; skrapa mot <the ship scraped the bottom>scrape a living skrapa ihop pengar till brödfödan, hanka sig fram <by >scrape off el. scrape away skrapa (skava) av (bort)scrape out a) skrapa ur (ren) <scrape out a saucepan> b) skrapa ur (bort)scrape [up] an acquaintance with sb försöka inleda bekantskap med ngnskrapa med <scrape one's feet>vard. gnida [på], fila på <scrape a fiddle>scrape out a tune [on the violin] gnida [fram] en melodi [på fiolen]
intransitivt verbskrapa, krafsa; raspatrassla (krångla) sig <scrape home>vard. gnida, fila <scrape at a violin>skrapa med foten och buga sigbow and scrape to sb bildl. skrapa med foten för ngnsnåla, spara
substantivskrapning, skrapande [ljud], raspande [ljud]fotskrapning <bows and scrapes>skrapsår, skrubbsårvard.bread and scrape bröd med ett tunt lager smör (margarin)vard. knipa, klämma <get into a scrape>; gräl, bråktransitivt verb och intransitivt verbmed adv.:scrape byvard. hanka sig fram, klara sig någotsånär <on >scrape throughscrape togetherscrape upskrapa (samla) ihop <scrape together a few pounds, scrape up a team>
screw [skru:]substantivskruvhe has a screw loose el. there is a screw loose somewhere bildl. han har en skruv lös, han är inte riktigt klokput the screws on el. turn the screw bildl. dra åt tumskruvarna, öka pressensport. skruvvulg. knullvard. lönhe's paid a good screw han får bra pröjssl. plit fångvaktare
transitivt verb a) skruva äv. sport. b) skruva fast (i) <on på (i); to vid> c) skruva till (åt)screw down skruva igen (till, åt) <screw down a lid>screw off skruva av (loss)screw the lid off (on) a jar skruva av (på) locket på en burkhis head is screwed on the right way (all right) vard. han har huvudet på skaftförvridapressa, klämma åtscrew money out of sb pressa ngn på pengarsl. förstöra, sabba <it screwed up our plans>; trassla (röra, strula) tillvulg. knullascrew you! sl. dra åt helvete!
intransitivt verbskruvas <a lid which screws on>
intransitivt verb och transitivt verbmed adv.:screw aroundsl.gå och driva, slå dank, strula [omkring]vänsterprassla; ligga med vem som helstscrew upskruva igen (till, åt)knyckla ihopskruva (skörta, trissa) upp <screw up prices>misslyckas, göra bort sig, klanta till detscrew up [one's] courage ta mod till sig, samla modscrew up one's eyes kisa med (knipa ihop) ögonenscrew up one's lips snörpa på munnenscrew up the strings of a violin stämma en fiol
stretch [stretʃ]transitivt verbspänna <stretch the strings of a violin>, sträcka; tänja (töja) ut <stretch a jacket at the elbows>; sträcka (bre) ut <over över>; sträcka på <stretch one's neck>stretch one's legs sträcka på benen; röra på sigbildl. a) tänja på, tumma på <stretch the law>, släppa efter på; utvidga, bredda <stretch the meaning of a word>stretch a point göra ett undantag b) ansträngastretch oneself (one's powers) el. be fully stretched anstränga sig till det ytterstamed. sträcka <stretch a muscle>
intransitivt verbsträcka [på] sig <he stretched and yawned>, sträcka på benensträcka sig <the wood stretches for miles>, bre ut sig a) tänja sig, töja [ut] sig <the cardigan has stretched> b) gå att sträcka (spänna, töja ut) <rubber stretches easily>
substantiv a) sträckning, spänning; töjning, tänjning b) elasticitet, töjbarhet c) sport. stretchingbe at full stretch arbeta för fullt (med fullt pådrag)överskridande <a stretch of authority>not by any stretch of the imagination ⁅could she…⁆ inte [ens] i sin vildaste fantasi…sträcka; trakt, område <a stretch of meadow>a stretch of road en vägsträckaa stretch of water en vattenyta (vattenvidd)period, tid <for long stretches she forgot it>, avsnitt, stycke <for long stretches the story is dull>at a stretch i ett sträck <ten miles at a stretch>sport. raksträckahome stretch upplopp, upploppssträckasl. vända [på kåken]do a [five-year] stretch sitta [fem år] på kåken, sitta inne [fem år]intransitivt verbmed adv.:stretch outsträcka ut <stretch out one's arm for (efter)>, räcka framstretch oneself out sträcka ut sig [raklång]be stretched out ⁅on the sofa⁆ ligga raklång…
join [dʒɔɪn]transitivt verbförena <join one thing to (med) another>; förbinda <join an island to (med) the mainland>; föra tillsamman, knyta samman; slå samman; foga samman, sätta (foga, skarva, sy) ihop <join the pieces>; kopplajoin battle drabba sammanjoin efforts göra förenade ansträngningarjoin forces slå sig ihop, förena sig, alliera sig <with med>join two persons in marriage viga två personerjoin together el. join up foga samman, sätta ihopförena sig med, slå sig tillsammans med; flytta ihop med; följa med; komma över (gå in) till; göra gemensam sak med; träffa <join one's friends>; hinna uppwon't you join us? vill du inte göra oss sällskap?I'll join you in a minute jag kommer efter strax, vi ses straxgå in i (vid), börja påjoin the army gå in i (vid) armén, ta värvning, gå i krigstjänstjoin a class el. join a course börja på en kursjoin a party komma till en festjoin a society gå med i en föreninggränsa till, ligga (stöta) intill
intransitivt verbförenas, stöta samman, mötas, råkas, träffas; förena sig <in i; with med>; sluta sig tillsammanshow do these two pieces join? hur passar de här två bitarna ihop?gränsa till varandra
substantivskarv, fog, hopfogningintransitivt verbmed adv. el. prep.:join insom adv. vara (komma, bli) med <I won't join in, may I join in?>, delta, falla (stämma) in <here the violin joins in>som prep. delta i, blanda sig i <join in the conversation>, stämma (falla) in i <they all joined in the song>join in an undertaking gå (vara) med på ett företagjoin upvard. bli soldat, ta värvning
© NE Nationalencyklopedin AB