Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

via [ˈvaɪə]prepositionvia, över
2 page [peɪdʒ]verbsöka via högtalare, personsökare etc.
deflection [dɪˈflekʃən]substböjning åt sidan, krökningavvikelsesport.the ball took a deflection bollen gick in i mål (via en spelare klubba etc.)
by [baɪ]preposition (i uttryck som innebär befintlighet) vid, bredvid, hos <by me>by land and sea till lands och sjössby oneself a) ensam, för sig själv b) på egen hand
(i uttryck som innebär riktning el. rörelse) förbi <he went by me>; genom <by a side door>; över, via <by Paris>by the way el. by the by apropå; förresten
(för att uttrycka medel) genom; vid, i <lead by the hand>by itself av sig självby oneself på egen handgo by car åka bilgo by train åka tågmultiply by six multiplicera med sex
(i tidsuttryck) till, senast <be home by six>, per <paid by the hour>by this time tomorrow i morgon så här dagsby night om nattenday by day dag för dag
av <a book by Greene>
(i måttsuttryck)the price rose by 10% priset steg 10 %three metres long by four metres broad tre meter lång och fyra meter bredbit by bit bit för bitone by one en och en
(i uttryck som innebär förhållande): till <a lawyer by profession>Brown by name vid namn Browngo by the name of gå under namnet
[baɪ]adverbi närheten, bredvid, intill, förbi <pass by>; undan, av <put money by>by and by så småningomby and large i stort settclose (near) by alldeles i närheten, strax intill
way [weɪ]substväg <they went the same way>, håll, riktning; sträcka, styckeväg, stig <a way across the field>; gångsätt <the right way of doing sth>; utvägways and means möjligheter, medelway of life livsföring, livsstil (med ’the’ el. pron.)that is always the way så är det alltidthat’s the way it is så är det, sånt är livetthat’s the way to do it så ska det göras, så ska det gå tilldo it any way you like gör precis som du själv villyou can’t have it both ways man kan inte både äta kakan och ha den kvar, man kan inte få bådaderaeach way varje väg, i vardera riktningenput ten pounds on a horse each way i kapplöpning satsa tio pund både på vinnare och på platsno way! vard. aldrig i livet!, sällan! (med verb)ask the way el. ask one’s way fråga efter vägenclear the way bana väg, gå ur vägenfeel one’s way a) treva sig fram b) känna sig förgo a long way a) gå långt b) räcka långt, vara dryggo a long way to bidra starkt tillgo the right way about it angripa det från rätt sida, börja i rätt ändeare you going my way? ska du åt mitt håll?everything was going my way allt gick vägen för mighave it all one’s own way få sin vilja framhave it your own way! gör som du vill!let sb have his own way låta ngn få som han villif I had my way… om jag fick bestämma…she has a way with children hon har god hand med barnknow the way about el. know one’s way about a) vara hemmastadd på platsen b) ha reda på saker och tinglead the way a) gå före och visa vägen, gå före b) gå i spetsen, visa vägenlose one’s way råka (gå, köra etc.) vilsemake way bereda plats, lämna plats <for åt, för>, gå undan, gå ur vägen <for för>make one’s way in the world arbeta sig upp, slå sig fram (med prep.)go a long way about (round) göra en lång omvägthe other way round precis tvärtomacross the way på andra sidan vägen, på andra sidan gatanby the way för övrigtby the way, do you know…? förresten vet du…?not by a long way inte på långa vägarby way of a) via, över b) som <by way of an explanation>in a way på sätt och vishe is in a bad way det är illa ställt med honomin a small way i liten skalain the way i vägen <of för>in any way på något sättin no way på intet sätt, ingalundahe is in no way inferior han är inte underlägsen på något sättway in ingång, väg in, infartway off långt bortaon the way to el. on his (her etc.) way to på väg (på vägen) tillbe on the way vara på vägbe well on one’s way ha kommit en bra bit på vägway out a) utgång, väg ut, utfart b) utväg, råd <there must be some way out>out of the way a) ur vägen <be out of the way>, undan, borta b) avsides, avsides belägen c) ovanlig, originellgo out of one’s way a) ta (göra, köra etc.) en omväg, göra en avstickare b) göra sig extra besvär <he went out of his way to help me>put sb out of the way röja ngn ur vägenbe under way ha kommit i gångget under way komma i gång
[weɪ]adverbvard. långt, högtway back in the seventies redan på 70-taletit’s way over my head det går långt över min horisont
© NE Nationalencyklopedin AB