Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

very [ˈverɪ]adverbmycketnot very inte så värst, inte så vidare <not very interesting>very much more betydligt merthe very next day redan nästa dagthe very same place precis samma platsit is my very own den är helt min egen (framför superlativ) allra <the very first day>at the very least allra minst
[ˈverɪ]adjektivefter the, this, that, his, her etc. a) själva, självin the very act på bar gärningin the very centre i själva centrumthe very idea of it blotta tanken på dethe is the very man I want han är precis den mannen jag vill habefore our very eyes mitt för ögonen på ossthe very opposite raka motsatsenredan, just, ändaat the very beginning redan från börjanat that very moment just i det ögonblicketfrom the very beginning ända från börjanallraI did my very utmost jag gjorde mitt yttersta
VIP [ˌvi:aɪˈpi:]substskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för Very Important PersonVIP, högdjur, höjdare
VSOP [ˌvi:ˈesˌəʊˈpi:]förk. för Very Superior Old Pale beteckning för finare cognac
supportive [səˈpɔ:tɪv]adjektivshe has been very supportive hon har ställt upp mycket, hon har varit ett verkligt stöd
image [ˈɪmɪdʒ]substbild; avbildhe is the very (spitting) image of his father han är sin far upp i dagenspråklig bild, metaforimage, profil
likely [ˈlaɪklɪ]adjektivsannolik, troligit is likely to be misunderstood det kan lätt missförståshe is likely to win han vinner säkertnot likely! vard. knappast!, och det trodde du!
[ˈlaɪklɪ]adverbvery likely sannolikt, troligen
though [ðəʊ]konjunktionfast, fastäneven though el. though även omas though som, som om <he looks as though he were ill>
[ðəʊ]adverbthis book is very popular — it’s not very good, though den här boken är mycket populär, men den är inte särskilt braI couldn’t believe the news — it was true though jag kunde inte tro att nyheterna var sanna — men det var de faktiskt
2 well [wel] (better best)adverb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasväl, bra; mycket väl, med rätta <it may well be said that…>well and truly ordentligt, med besked <he was well and truly beaten>not very well inte så brayou can very well do that det kan du gott görahe couldn’t very well refuse han kunde inte gärna vägrait may very well be that… det kan mycket väl hända att…carry one’s years well bära sina år med hederbe well off ha det bra ställtI’m very well off for clothes jag har gott om kläderyou’re well out of it du kan vara glad att du slipper det2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbetydligt, ett bra styckewell past sixty el. well over sixty en bra bit över sextio år3as well a) också, dessutom <he gave me clothes as well> b) lika gärna <you may as well stay>just as well lika gärnaas well as a) såväl…som, både…och <he gave me clothes as well as food> b) lika bra som <he plays as well as me>as well as I can så gott jag kan
[wel] (better best)
adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfrisk, kry, braI don’t feel quite well today jag mår inte riktigt bra i dag2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbra, gott, väl <all is well with us>all’s well mil. el. sjö. allt välall’s well that ends well ordspr. slutet gott, allting gottthat’s all very well för all delit’s all very well but… det är gott och väl men…it’s all very well for you to say det är lätt för dig att sägait’s (it’s just) as well I didn’t go det är lika så bra att jag inte gick ditbe well in with ligga bra till hos <he’s well in with the boss>
[wel]interjektionnå!, nåja!; så!, så där ja! <well, here we are at last!>well I never! jag har aldrig hört (sett) på makenwell then! nå!, alltså!very well! ja då!, jo!, gärna!very well then! som du vill då!well,well! nå!, ja ja!, ser man på!
news [nju:z] ((med verb i sing.))substnyheter, nyhet, underrättelse, underrättelseran interesting item of news en intressant nyhetit’s very much in the news det är mycket aktuelltit was on the news det sas (visades) i nyheternanews headlines nyhetsrubrikera news summary nyhetssammandrag
sorry [ˈsɒrɪ]adjektivledsenso sorry! el. sorry! förlåt!, ursäkta mig!, ursäkta!I’m very sorry to hear it det var tråkigt att höraI feel sorry for you jag tycker synd om digyou’ll be sorry for this! det här kommer du att få ångra!ynklig <a sorry sight>, eländig <a sorry performance>, dålig
© NE Nationalencyklopedin AB