Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

twist [twɪst]transitivt verb a) sno, vrida; vrida ur <twist a wet cloth>; vrida tilltwist sb's arm vrida om armen på ngn; bildl. utöva påtryckningar på ngntwist and turn vrida och vända på b) tvinna [ihop], fläta [ihop (samman)] <into till>; sno ihop <she twisted her hair into a knot>twist tobacco spinna tobak c) vira, linda <round kring>vrida ur led, vrickaI have twisted my ankle jag har vrickat fotenförvrida <his features were twisted with (av) pain>förvränga [betydelsen av], vränga [till], förvanska, vantolka, snedvrida
intransitivt verbsno (slingra) sig, ringla sig, vrida sig <he twisted [round] in his chair>twist and turn slingra sig [fram]twista, dansa twist
substantivvridning; tvinning; [samman]flätninghe gave my arm a twist han vred om armen på mig a) [tvinnad] tråd b) snodd [vete]längd, fläta <äv. bread twist> c) rulltobak, flättobak <äv.twist tobacco>a twist of chewing tobacco en rulle (fläta) tuggtobak d) strut <a twist of paper>[tvär] krök <a twist in the road>, svängtwists and turns krökar och svängar, krokvägar[led]vrickningförvrängning, förvanskningoväntad vändninga twist of fate en ödets nycktwist danssport. skruv
knickers [ˈnɪkəz]substantiv i plural[dam]underbyxor [med ben], benkläder; mameluckerget one's knickerss in a twist sl. bli upprörd, hetsa upp sig
little finger [ˌlɪtlˈfɪŋgə]substantivlillfingershe can twist (wrap, wind) him round her little finger hon kan linda honom kring (runt) sitt lillfinger
1 arm [ɑ:m]substantivarmat arm's length på armlängds avstånd, så långt från sig som möjligtkeep sb at arm's length hålla ngn på avståndwithin arm's reach inom räckhållchance one's arm göra ett försökgive one's right arm ge vad som helstput one's arm round sb lägga armen om ngntwist sb's arm utöva påtryckningar på ngnarm in arm arm i armärmkarm, armstödbildl. arm, gren <the political arm of a terrorist organization>bildl. arm <the arm of the law>, makt, myndighet
tail [teɪl]substantivsvans, stjärt; slut, sista del <the tail of a procession>; ända, bakre del <the tail of a cart>turn tail a) vända sig bort, vända ryggen till b) ta till flyktentwist sb's tail förarga ngntwist the lion's tail pröva [det brittiska] lejonets tålamodhe was on my tail han var tätt i hälarna på migrun away with one's tail between one's legs fly med svansen mellan benenskört <the tail of a coat>pl. tails vard. frackin tails vard. [klädd] i frackbaksida av mynt; se ex. under head, ctunga på flaggafläta; stångpiska a) släng, understapel på bokstav b) mus. [not]fanavard. deckare, spårhundput a tail on sb låta skugga ngn
intransitivt verbfölja efter [i en lång rad]
transitivt verbskära av nederdelen (roten) på <tail turnips>[top and] tail snoppa bär a) hänga i hälarna på b) skugga <tail a suspect>avsluta, komma sist i <tail a procession>
intransitivt verbmed adv.:tail after sbfölja ngn i hälarna, följa tätt efter ngntail awaytail offavta, försvagas, dö bort <her voice tailed away>; smalna avsacka efter, förirra sig
finger [ˈfɪŋgə]substantivfingerlittle finger lillfingermiddle finger långfingerring finger ringfingerhe has it at his finger ends han har (kan) det på sina fem fingrarhave light fingers vard. vara långfingrad (långfingrig)his fingers are all thumbs el. he is all fingers and thumbs han har tummen mitt i handenhave one's fingers in the till vard. snatta på jobbetshe has a finger in it hon har ett finger (sin hand) med i speletget (pull, take) one's finger out vard. få ändan ur vagnen; lägga på ett kollay a finger on röra [vid] <if you lay a finger on that boy I'll leave the house>, ta befattning medput one's finger on bildl. sätta fingret pånot lift (raise, stir) a finger to… inte röra (lyfta) ett finger för att…, inte röra så mycket som en fena för att…work one's fingers to the bone arbeta som en slav, slita ihjäl sigtwist (turn, wrap) sb round (around) one's [little] finger kunna linda ngn kring (runt) sitt [lill]finger, kunna få ngn vart man villlet a chance slip through one's fingers låta en chans gå sig ur händernalook through one's fingers at se genom fingrarna med, blunda förvisare på klockafingersbredd; liten skvätt <a finger of whisky>
transitivt verbfingra (tumma, pilla) på, plocka med (på), leka med, [ideligen] ta i; känna på <finger a piece of cloth>; sysselsätta (befatta) sig medförse noter med fingersättning
© NE Nationalencyklopedin AB