Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

turn [tɜ:n]verbvända, vända på <turn one’s head>; vända sigturn one’s back on sb vända ngn ryggenturn the other cheek vända andra kinden tillturn one’s hand to ägna sig åtthe very thought of food turns my stomach blotta tanken på mat kommer det att vända sig i magen på migit makes my stomach turn det vänder sig i magen på migleft turn! vänster om!right turn! höger om!vrida, vrida på, vrida om <turn the key in the lock>; skruva, snurra, skruva på, vevaturn sb’s head stiga ngn åt huvudetsvänga, snurra, svänga runt, snurra runtturn on one’s heel svänga om på klackenvika om, vända om, svänga runt <turn a corner>turn to the right el. turn right ta av till höger, svänga åt högerturn into förvandla till, göra om tillturn into el. turn to bli till <the water had turned into ice>, förvandlas till, övergå till (i)komma att surna <hot weather turns milk>; bli sur, surna <the milk has turned>fylla århe has turned fifty han har fyllt femtioit has just turned three klockan är lite över trebli <turn pale, turn sour>visa bort, köra bort <turn sb from one’s door>turn loose släppa loss (ut) <turn the cattle loose>
[tɜ:n]verb [tɜ:n]substvändning, vridning; svängning, sväng <left turn>; varvdone to a turn lagom stekt, lagom koktsväng <a turn to the left>, krokat every turn vid varje steg, vart man vänder sigförändringa turn for the worse en vändning till det sämrehis health took a turn for the worse hans hälsa försämradesthe turn of the century sekelskiftetturit’s my turn det är min turtake turns in doing sth el. take it in turns to do sth turas om att göra ngtin turni tur och ordning, växelvisi sin tur, återigen <and this, in turn, means…>speak out of turntala när man inte står i turuttala sig taktlösttake a turn at hjälpa till ett tag medtjänstone good turn deserves another ordspr. den ena tjänsten är den andra värddo sb a good turn göra ngn en stor tjänsta bad turn en otjänst, en björntjänstläggningturn of mind sinnelag; tänkesättliten turtake a turn round the garden ta en sväng runt tomtennummer på t.ex. varietévard. chockit gave me a terrible turn jag blev alldeles chockad (med adv. o. prep.)about turnturn againstvända sig motturn asidegå åt sidan, stiga åt sidan, dra sig åt sidan; vända sig bortturn awayvända sig bort; vrida bort, vända bort <turn one’s head away>avvisa <many spectators were turned away>turn backvända tillbaka, vända om, återvända, komma tillbakathere is no turning back det finns ingen återvändoturn downvika nerskruva ner <turn down the radio>avslå, avvisa, förkasta <turn down an offer>turn offvrida av, stänga av <turn off the radio>turn off the light släckavika av, ta av <turn off to the left>vard. stöta, beröra illa <his manner turns me off>, avskräckaturn sb off sth få ngn att tappa lusten för ngtturn onvrida på, sätta på <turn on the radio>turn on the light tändavända sig mot, gå lös på <the dog turned on his master>; ge sig påvard.he turns me on jag tänder på honomturn outvika utåt, vända utåt, vara vänd utåtsläcka <turn out the light>framställa, tillverka <the factory turns out 5,000 cars a week>kasta ut, köra ut; köra bortturn out one’s pockets tömma fickornamöta upp, ställa upp <everybody turned out to greet him>turn out to a man gå man ur huseutfalla, sluta <I don’t know how it will turn out>turn out well slå väl uthe turned out to be el. it turned out that he was han visade sig varaturn overvända; vända sigturn over the page vända bladetplease turn over! var god vänd!stjälpa omkull, välta omkullhand. omsätta <they turn over £9,000 a week>turn roundvända; vrida på, vända på; vända sig omsvänga runt, vrida runthis head turned round det snurrade i huvudet på honomturn tovända sig mot; vända sig till <turn to sb for help>turn to page 10 slå upp sidan 10the conversation turned to politics samtalet kom in på politikturn upvika (slå, fälla, vända) upp; vika (vända, böja) sig uppåtskruva upp <turn up the radio>dyka upp <he has not turned up yet, I expect something to turn up>, komma till rätta, infinna sig
tail [teɪl]substsvans, stjärt, ända, bakre del <the tail of a cart>turn tail vända sig bort, ta till flyktenwith one’s tail between one’s legs med svansen mellan benenskört <the tail of a coat>pl. tails vard. frackin tails vard. klädd i frackbaksida av myntheads or tails? krona eller klave?
[teɪl]verbtop and tail el. tail snoppa bärskugga <tail a suspect>; komma sist i <tail a procession>tail away el. tail off avta, dö bort <her voice tailed away>
toss [tɒs]verbkasta, slänga; kasta upp, kasta avthe waves tossed the boat vågorna kastade båten hit och dittossed salad grönsallad med dressingsingla, singla slant med; singla slanttoss up el. toss for it singla slant om sakentoss a coin singla slantom t.ex. fartyg rulla, gungatoss and turn vända och vrida sigtoss about el. toss kasta sig av och an
[tɒs]verb [tɒs]substkastande; kasta toss of the head ett kast med huvudetslantsingling <lose the toss>argue the toss vard. diskutera fram och tillbaka (med adv. o. prep.)toss backtoss downkasta i sig, stjälpa i sigtoss offkasta av sigkasta i sig, stjälpa i sig <toss off a few drinks>vulg. runka onaneratoss upkasta upp, slänga upptoss up a coin el. toss up singla slant
round [raʊnd]adjektivrund, jämn, avrundad <a round sum>; ungefärlig <a round estimate>
[raʊnd]subst; rond, runda, turthe postman’s round brevbärarens utbärningsturgo el. do the rounds a) göra sin inspektionsrunda b) gå runt, cirkulera c) grassera, härja <flu is going the rounds>go the round of a) gå runt i b) gå laget runt blandmake one’s rounds gå rondenomgång, varvround of ammunitionmil. a) skottsalva b) skott <he had three rounds of ammunition left>a round of applause en applådstand a round of drinks bjuda på en omgång drinkarsport. rond, omgånga round of golf en golfrundaring, kretsskiva av bröda round of toast en skiva rostat bröd
[raʊnd]adverbrunt <show sb round>, omkring, runtomround about runtomkring, runtomall round runtom; överallt; överlag, laget runtthe first time round i första vändanall the year round hela året, året runt (om)don’t turn round! vänd dig inte om!hit, över <he came round one evening>ask sb round be ngn hem till siground about omkring <round about lunchtime>
[raʊnd]prepositionom <he had a scarf round his neck>, runt, omkring, kring <sit round the table>; runtomround the clock dygnet runt
[raʊnd]verbgöra rund, runda <round the lips>round off a) runda t.ex. hörn b) runda av summa c) avrunda, avsluta <round off an evening>runda, svänga om, svänga runt <round a street corner>, gå (fara, segla) runt; sjö. dubblera <round a cape>round up samla ihop, driva ihop <round up the cattle>, mobilisera, samla <round up volunteers>round out bli fylligare, bli rundare <her figure is beginning to round out>round on sb fara ut mot ngn
head [hed]substhuvud (med annat subst.)head over heels in love upp över öronen förälskadfrom head to foot från topp till tå, fullständigtturn head over heels slå en kullerbytta, göra en volt (som objekt)keep one’s head hålla huvudet kallt, bibehålla fattningenlaugh one’s head off vard. skratta ihjäl sigif they put their heads together om de slår sina kloka huvuden ihoplose one’s head tappa huvudet, förlora fattningen (med prep. el. adv.)he is taller than Tom by a head han är huvudet längre än Tomwin by a head vinna med en huvudlängdhead first el. head foremost huvudstupawhatever put that into your head? hur kunde du komma på den tanken (idén)?go to sb’s head stiga ngn åt huvudetchef, ledare; rektorhead of state statschefa head el. per head per man, per skalletwenty head of cattle tjugo stycken nötkreaturtopp, spetsthe head of the table övre ändan av bordet, hedersplatsenhuvud <the head of a nail>a head of cabbage ett kålhuvudheads or tails? krona eller klave?I cannot make head or tail of it vard. jag blir inte klok på detbring matters to a head driva saken till sin spetscome to a head komma till en kris
[hed]adjektivfrämsta, förstahead office huvudkontor
[hed]verbanföra, leda <head a procession>; stå i spetsen förhead the list stå överst på listanförse med huvud (rubrik)rikta, styra <head one’s ship for the harbour>, sätta kursbe headed (heading) for vara på väg mot, vara destinerad tillhe is heading for disaster det är bäddat för katastrof för honomfotb. nicka, skalla
© NE Nationalencyklopedin AB