Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

try-out [ˈtraɪaʊt]substantiv[ut]provning, prov; undersökning, försökgive sth a try-out pröva ngt [grundligt]spec. sport. uttagningsprov
try [traɪ]transitivt verbförsöka a) försöka med <try knocking (att knacka) at the door>, prova, pröva <have you tried this new recipe?>, pröva ˈpå b) göra försök med, provashe tried her best ⁅to beat me⁆ hon gjorde sitt bästa…try one's hand at sth försöka (ge) sig på ngttry sth for size prova ngt för att se om storleken passarsätta på prov <try sb's patience>, pröva; anstränga, fresta [på] <bad light tries the eyes>jur. a) behandla, handlägga; döma i <which judge will try the case?> b) anklaga, åtala <be tried for murder>, ställa inför rätta
intransitivt verbförsöka <at med>, försöka sig <at >try as I would el. try as I might hur jag än försökte
substantivförsökhave a try [at sth] göra ett försök [med ngt], pröva [ngt]give it a try! testa (prova) det!rugby. försök, try tre poängtransitivt verbmed adv.:try forförsöka [upp]nåsöka <try for a position>, ansöka omtry onprova <try on a new suit>vard.don't try it on with me! försök inte [några knep] med mig!try out[grundligt] pröva ([ut]prova)try out foramer.:try out for the team försöka komma med i (kvalificera sig till) lagettry overdra (gå, sjunga, spela) igenom
hustle [ˈhʌsl]transitivt verbknuffa [till], stöta [till], skuffa till, tränga [ihop]; fösa <hustle sb out of the room>, tvinga, pressa <into doing sth [till] att göra ngt>vard. skynda på, sätta fart på <hustle the work>vard. lura, blåsa på pengarhustle sb out of sth lura av ngn ngt, blåsa ngn på ngtdon't try to hustle me försök inga tricks med mig
intransitivt verbknuffas, trängas; tränga sig; pressa sig <someone hustled against her in the crowd>; tränga (armbåga) sig framvanl. amer., vard. fixa pengar (grejer) på olika, oftast olagliga sätt, t.ex.; sno stjäla; gå på gatan om prostituerad; langa narkotika; spela [hasard]
substantivknuffande, skuffandejäkthustle and bustle liv och rörelse, fart och flängvanl. amer., vard. blåsning; bondfångeri; sätt att fixa stålar; jfr hustle
pull [pʊl]transitivt verb (se äv. pullsamt fraser med pull under bl.a. face, leg, punch, weight, wire)dra, rycka; hala; dra (rycka) i; dra ut <pull a tooth>pull sb's hair el. pull sb by the hair dra ngn i håretpull to pieces el. pull to bits rycka (plocka) sönder, slita i stycken; bildl. göra ned, kritisera sönderdra för <pull the curtains>, dra ned <pull the blind>med. sträcka <pull a muscle>vard. göra, sätta i gång med <pull a raid>he pulled a fast one [on me] vard. han lurade mig, han drog mig vid näsandon't try to pull that one on me! el. don't try to pull that [stuff] with me! vard. det köper jag inte!
intransitivt verb (se äv. pull)dra, rycka, slita <at, on i>, halaro
substantivdrag[ning], ryck[ning]; taggive a strong pull ta ett kraftigt taggive a pull at dra ett tag i[år]tag; simtag a) klunk b) drag, blosstake a pull at one's pipe dra ett bloss på pipandragningskraft äv. bildl.fördelhave a (the) pull on sb ha övertag över ngnvard. försänkningar, [goda] förbindelser, relationer <he got the job through pull>med. sträckningtransitivt verb och intransitivt verbmed adv., ofta med spec. översättningar:pull aheadkomma förethey've pulled ahead de har dragit ifrånpull apartpull awayom fordon köra ut från trottoarkantenpull backdra sig tillbaka (ur spelet)sport. förbättra [med]pull downriva [ned] <pull down a house>; dra ned; bildl. störta <pull down a government>pressa ned <pull down prices>sl. tjänapull inbromsa inpull in at stanna till i (hos)köra in <the train pulled in at the station>; svänga in <pull in to the left>dra in, dra åt; hålla in <pull in a horse>vard. håva in, ta (kamma) hempull offklara [av], greja, fixa <he'll pull it off>; lägga beslag på, lyckas få <pull off a job>köra av <pull off the road>dra (ta) av [sig]pull outdra ut (upp) <pull out a tooth>; dra (hala) fram (upp)dra [sig] tillbaka <the troops pulled out of the country>; bildl. dra sig (backa) urköra ut <the train pulled out of the station>; svänga ut <the car pulled out from the kerb>pull overköra in till trottoarkanten etc. <pull over here>, svänga (köra) över <the car pulled over to the side>pull throughklara sig, gå igenom [krisen] <the patient pulled through>pull togetherhjälpas åt, samarbetapull oneself together ta sig samman; ta sig i kragenpull upstanna <he pulled up the car, the train pulled up>dra (rycka) upp
luck [lʌk]substantivlycka, tur; slump, ödeany luck? vard. lyckades det?, blev (gav) det något resultat?bad luck otur, olycka; motgångbad luck! otur!have a run of bad luck ha en ständig otur, ha den ena motgången efter den andragood luck lycka, tur; framgång, medgånggood luck [to you]! lycka till!hard (rotten, rough, tough) luck vard. otur <on sb för ngn>ill luck, se ill-luckjust my luck! iron. det är min vanliga tur (mitt vanliga öde)!no such luck! så väl är (var) det inte!⁅I didn't get the job,⁆ worse luck …sorgligt nog, …tyvärrworse luck! tyvärr!the best of luck! lycka till [och ha det så bra]!a wonderful piece (stroke) of luck en underbar turas luck would have it, I was… det slumpade sig så att…some people have all the luck! det finns somliga som har tur [ska jag säga]!push one's luck vard. utmana ödettry one's luck pröva lyckan (sin lycka)my luck is in el. I'm in luck jag har tur [med mig]my luck is out el. I'm out of luck jag har otur, jag har ingen tur (framgång) [längre]be down on one's luck vard. vara förföljd av otur, vara i knipa, ha det besvärligtwith any luck med lite tur
intransitivt verbamer., vard.luck out ha tur, lyckas
snap [snæp]intransitivt verbnafsa, snappa, hugga <at efter>fräsa, fara ut <äv. snap out, she snapped at (åt, mot) him>gå av (itu), brytas av (itu), knäckas <äv. snap off, snap in two, the branch snapped>his nerves snapped hans nerver sviktade (klickade, höll inte)knäppa [till]the lid snapped shut locket smällde igenvard.snap to it raskt ta itu med saken, sätta i gång omedelbarttry to snap out of it! försök att komma över det!, ryck upp dig!
transitivt verbsnap up nafsa (nappa) åt sig, snappa uppsnap sb's head off bita (snäsa) av ngnbryta av (itu) <äv. snap off>; slita av <snap a thread>knäppa med <snap one's fingers>, smälla med <snap a whip>snap one's fingers at sb bildl. strunta i ngn; visa förakt för ngnknäppa igen <snap a clasp>snap the lid shut smälla (slå) igen locketknäppa, fotografera
substantivnafsande a) knäpp, knäppande <a snap with one's fingers> b) knäck; smäll <the oar broke with a snap>foto., vard.a snap, se snapshotamer. [tryck]knäppe, lås <the snap of a bracelet>; tryckknappslags kortspel för barnamer., vard. lätt sak, bagatellslags småkakaginger snaps ung. [hårda] pepparkakor
adjektivsnabb, snabb-, på stående fot <a snap decision>parl. plötslig, överrumplings- <snap division (vote) (votering)>
adverbgo snap gå av med en smäll
1 let [let] (let let)transitivt verb (se äv. let, let)(äv. som hjälpverb) låta, tillåtawon't you let me help you? får jag inte hjälpa dig?yes, let's! ja, det gör vi!let's have a drink! ska vi ta [oss] en drink?let me introduce… får jag presentera…let her say whatever she likes hon må (får) säga vad hon villjust let him try! han skulle bara våga!let it never be said that… ingen ska kunna säga att…Let there be light! bibl. Varde ljus!let AB be ⁅equal to CD⁆ geom. antag att AB är…släppa in <my shoes let water>
(let let)transitivt verb och intransitivt verb (se äv. let, let); hyra ut <she has let her house to (åt) us>, arrendera ut; hyras ut <the flat lets for £500 a month>to let att hyra
(let let)transitivt verb och intransitivt verb (i vissa förbindelserse för övrigt under resp. huvudord)
med adj.:
let alone a) låta vara [i fred], låta bli, inte bry sig om <let those problems alone>let well alone! låt det vara som det är! b) för att [nu] inte tala om; än[nu] (mycket) mindre <he can't look after himself, let alone others>
let looseskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. PHI saknassläppa, släppa lös <let that dog loose>; ge fritt lopp åt
(med vissa verbse äv. under t.ex. drop, fly, live):
let beskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. PHI saknaslåta vara [i fred], låta bli <let me be>
let fall a) låta falla; tappa b) fälla, låta undfalla sig <let fall a remark>
let go c) låta fara; släppa <let me go!, let go sb's hand>, släppa lös (fri); släppa ifrån sig; släppa taget; sjö. låta gå, fälla <let go the anchor>; slå bort [tanken på]⁅business was slack and many employees⁆ were let go …fick gålet go of släppa <let go of sb's hand> d)let it go at that! låt gå för det!; låt det vara [som det är]! e)let oneself go låta sig ryckas med <he let himself go on (av) the subject>; slå (släppa) sig lös; missköta sig, slarva med sitt utseende
let slip f) försitta <let slip an opportunity> g) låta undfalla sig <let slip a remark>
(let let)transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep.:let downbildl. lämna i sticket, svika <let down a friend>; förödmjukasläppa (dra, sänka, fira) nerlet one's hair down, se under hairlet the window down öppna fönstret genom att dra ner det, dra ner fönstretsömnad. lägga (släppa) nerlet insläppa in <let in sb, windows let in light and air>let oneself in ta sig in självlet sb in on vard. inviga ngn ilet sb in for ⁅a lot of trouble⁆ dra (blanda) in ngn i…, förorsaka ngn…let oneself in for inlåta sig på, ge sig in påyou're letting yourself in for a lot of work du får bara en massa arbete på halsenlet in the clutch bil. släppa upp kopplingenlet intosläppa in ibe let into släppas (slippa) in iinviga i, låta få veta <let sb into a secret>sätta in i <we must let another window into the wall>let offsläppa, låta slippa undan <let off with (med) a fine>be let off släppas, slippa [undan (ifrån)]släppa av <let me off at 12th Street!>släppa ut t.ex. ånga, tappa av; släppa upp t.ex. en ballonglet off steam vard. avreagera sigavskjuta, bränna av <let off fireworks>, fyra av äv. bildl.släppa sig fjärtalet onvard.skvallra <I won't let on>förråda, erkännalåtsas, låtsas om <don't let on that you are annoyed>let outsläppa ut; släppa lösbe let out släppas (slippa) ut (lös)utstöta, ge ifrån sig <let out a shriek>sömnad. lägga (släppa) utavslöja <let out a secret>, tala ˈomlet out [on lease] hyra (arrendera) utamer. sluta <when does the university let out?>let throughsläppa igenom (fram)let upavta, minska; slutalet up on ta lite lättare på; behandla mildare
come [kʌm] (came come)intransitivt verbkomma; komma hit (dit); resacome apart el. come to pieces gå söndercome and get it! käket är klart!sträcka sig, räcka, skecome what may hända vad som hända vill, vad som än händerI could see it coming det gick som jag trodde, jag visste hur det skulle gåkunna fås, finnas att få <it comes in packets>sl.he (she) came det gick för honom (henne), han (hon) kom fick orgasmspec. användningar av vissa former av 'come' a)imper.:come again? vard. va [sa]?, vadå?come! el. comecome! el. come now! så ja [,så ja]!; försök inte!; raska på! b)inf.:to come kommande, blivande, framtidain days to come under kommande dagar c)pres. konj.:come vard. nästkommande; omcome Xmas till julencome to+ inf. a) komma för att <he has come here to work> b) [småningom (slutligen)] komma att <I've come to hate this>, ha hunnitcome to think of it el. when one comes to think of it när man tänker efter (på saken)how come? hur kommer det sig? a) med adj. bli, visa sigcome easy to sb gå (falla sig) lätt för ngncome expensive bli dyrcome loose lossna b)med perf. p. el. adj. med förstavelsen 'un-':come undone (untied etc.) gå upp, lossna
(came come)intransitivt verb och transitivt verb (came come)transitivt verbvard. spela, ageracome the great lady spela fin damcome it over spela herre över, toppridadon't try to come it with (over) me! försök inte med mig!come a cropper, vard.se cropper
substantivsl. sats sädesvätskamed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:come aboutinträffa, ske, hända [sig], gå tillcome acrosskomma över äv. bildl; hitta, få tag i <I came across it in Rome>; råka påcome across as ge intryck av [att vara] <it comes across as a good film, but mustn't be taken too seriously>come after sbvara efter (på) ngncome alongkomma (följa, gå) medcome along! kom nu!, skynda på!; försök igen!visa sig, komma hit (dit, fram)klara sig <you are coming along fine>; ta sig <the garden is coming along nicely>, arta sigcome atkomma åt, få tag igå lös påcome backkomma (vända) tillbakait all comes back to me now nu minns jag [alltihop]come back at sb ge ngn svar på talcome beforegå förekomma upp i (på), läggas fram förcome bykomma förbifå tag i, komma över <he did not come by it honestly>come downkomma (gå) nersträcka sig (gå) [ner]störta samman (ner)they have come down in the world det har gått utför med demlämnas i arvcome down on slå ner på, fara ut motcome down to kunna reduceras till <it all comes down to this>; se äv. ex. under come to g), come to h)under comenedancome down with lägga sig sjuk i <come down with a bad cold>come down in favour of gå in för, ta ställning förcome forvard. gå lös på, ryka (rusa) på, ge sig på, kasta sig övercome forwardträda fram, stiga fram; anmäla sig, erbjuda sigcome forward with a proposal lägga fram ett förslagcome fromkomma (vara) fråncoming from you ⁅that's a compliment⁆ för att komma från dig…komma [sig] av <that comes from your being so impatient>come inkomma in, inträda; komma i målkomma till maktenbli moderntinfalla, börjacome in handy el. come in useful komma väl (bra) till passwhere do I come in? var kommer jag in [i bilden]?come in for få del av, få [sig], få ta emotcome intofå ärva <come into a large fortune>, tillträdacome into blossom gå i blomcome into fashion bli moderncome into play träda i funktion; spela income into power komma till maktencome into the world komma till världencome ofkomma sig av <this comes of carelessness>no good will come of it det kommer inte att leda till något gottthat's what comes of your lying! där har du för att du ljuger!härstamma frånshe comes of a good family hon är av god familjcome offgå ur, lossna [från]; vara löstagbar; gå bort (ur) om fläck⁅this lipstick⁆ doesn't come off …smetar (kladdar) interamla av [från], ramla ner [från]sluta med <come off the pill>come off it! försök inte!; lägg av!äga rum, bli av <the party won't come off>lyckas <if my plan comes off>; avlöpa, <did everything come off all right?>klara sig <he came off best>sl. få orgasmcome onbörja <she could feel a cold coming on, what time does the movie come on>om belysning tändasträda fram [på scenen]bryta in, falla på <night came on>autumn is coming on det börjar bli höstta sig, utveckla sig; repa sighow are you coming on? hur går det för dig ?come on! kom nu!, skynda på!; kom om du törs!om spelare rycka income on to sth komma till ngtcome outkomma ut äv. om bok o.d.come out el. come out on strike gå i strejkgå ur <these ink stains won't come out>he came out third han kom (blev) treacome out badly klara sig dåligtcome out the winner sluta som segrarekomma fram; bli synlig, visa sig; komma ut öppet visa att man är homosexuell; om blomma slå utshe always comes out well [in photographs] hon blir (gör sig) alltid bra [på kort]komma i dagen, komma fram, komma ut <when the news came out>visa sig [vara] <come out all right>debutera, komma ut i sällskapslivetrycka utcome out strongly in defence of sb rycka ut till ngns försvarcome out at bli, uppgå till <the total comes out at 200>come out in spots få utslagcome out with vard. vräka ur sigcome overkomma övervard. känna sig <she came over queer>what had come over her? vad gick (kom) det åt henne?come roundkomma över, titta in [på besök]come round and see sb komma och hälsa på ngnChristmas will soon come round snart är det jul igenkvickna till; hämta sigkomma på andra tankar, omvända sig; gå (komma) över <he will never come round to our way of thinking>come throughklara sig, undkomma; klara sig igenomkomma [in] <a report has just come through>come tokomma till, what[ever] are we coming to? vad ska det bli av oss?, var ska det sluta?you'll have to take what's coming to you du får ta konsekvensernaI hope he gets what's coming to him jag hoppas han får vad han förtjänarshe had it coming to her vard. det var bara vad man kunde vänta sigyou've got it coming to you det här har du bett omkvickna tilldrabbano harm will come to you det ska inte hända dig något ontfå ärva; tillfalla genom arv o.d.come to the throne komma på tronenbelöpa sig till, komma (gå) påhow much does it come to? äv. hur mycket blir det?leda tillcome to nothing gå om intetit comes to the same thing det kommer på ett utgälla, bli tal omwhen it comes [down] to it när det kommer till kritan, när allt kommer omkringbetyda; innebärait comes [down] to this – if we are to… saken är helt enkelt den – om vi ska…come to that för den delen, för restencome underhöra under; komma underutsättas förcome upkomma upp; komma fram; dyka upp⁅two meat pies⁆ coming up! t.ex. på restaurang …klara!komma på tapeten, komma på tal, bli aktuellmy lottery ticket came up jag vann (har vunnit) på lotterithe shirt comes up white with… skjortan blir vit [när den tvättas] med…come up against kollidera med; råka ut för <come up against a difficulty>come up to nå (räcka) upp till; uppgå till; motsvara, uppfyllacome up with komma med <come up with a suggestion>
hand [hænd]substantivhandhands fotb. hands regelbrott⁅win⁆ hands down …med lätthethands off! bort med händerna (tassarna)!hands up! räck upp handen (händerna)!; under hot upp med händerna!bind (tie) sb hand and foot binda ngn till händer och fötterwait on sb hand and foot passa upp [på] ngnbe hand in glove with stå på förtrolig fot med, vara nära vän medthey work hand in glove de har ett nära samarbete; de är (står) i maskopiright hand bildl. högra hand <he is my right hand>have (get, gain) the upper hand ha (få, ta) övertaget, (överhanden)ask for a woman's hand anhålla om en kvinnas handchange hands övergå i andra händernot do a hand's turn vard. inte göra ett dyftforce sb's hand bildl. tvinga ngn att bekänna färggive sb a [big] hand vard. ge ngn en [stor] applådgive (lend) sb a hand ge ngn ett handtag, hjälpa ngnhave a hand in sth vara inblandad i ngthave one's hands full ha händerna fulla, ha fullt upp att görahold (stay) one's hand vänta [och se], ge sig till tålshold (stay) sb's hand hejda ngnkeep one's hand in hålla kontakten, hålla sig à jourlay [one's] hands on a) lägga beslag (vantarna) på; få tag i b) bära hand på ngn c) välsignande lägga händer[na] pålift a hand, se under liftmake money hand over fist vard. skära guld med täljkniv, håva in massor med pengarshake hands, se under shaketake a hand in ta del i
i vissa fastare prep. förbindelser:
at: close at hand el. near at hand nära, för handen, till hands; [nära] föreståendethe hour was at hand timmen närmade sigat sb's hands från ngn, från ngns sida <I did not expect such treatment at your hands>
by handskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. PHI saknasför hand <done by hand>send by hand sända med budtake sb by the hand ta ngn i hand[en]
from: from hand to hand ur hand i hand, från man till manfrom hand to mouth ur hand i mun, för dagen <live from hand to mouth>
in hand a) i hand[en]; till sitt förfogande <have some money in hand>; på lager, i kassan, som finns inne; föreliggande <the matter in hand>; resterande, kvarvarande <the copies still in hand> b) i sin hand, under kontroll <keep [well] in hand> c) för händer <whatever he has in hand>, på gångone game in hand sport. en match mindre speladtake in hand ta hand omput in (into) sb's hands lämna i ngns händer, överlämna åt ngngo hand in hand with bildl. gå hand i hand med, hålla jämna steg med
into: fallinto sb's hands falla (råka) i händerna på ngn
off handskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. PHI saknaspå rak armget sth (sb) off one's hands slippa (komma) ifrån ngt (ngn)take sth (sb) off sb's hands befria ngn från ngt (ngn)
on hand d) till hands <I'll be on hand when you come> e) i sin ägo; i (på) lager <a stock of goods on hand>on one's hands på sitt ansvarhave a lot of time on one's hands ha en massa tid till förfogande (till övers)
out of hand f) genast, utan vidare g) ur kontroll, oregerligthe children have got out of hand lately barnen har blivit omöjliga (oregerliga) på sistonelet one's temper get out of hand förlora (tappa) humöret
to: your letter has come to hand Ert brev har kommit mig (oss) till handahand to hand man mot man i handgemäng
visare på ur <second hand>
sida, håll, handon all hands på alla hållon [the] one hand… on the other hand å ena sidan… å andra sidanon the right hand på höger hand, till höger
hand; källalearn sth at first hand få veta ngt i första hand
person a) arbetare, man <how many hands do you employ?>; [sjö]man, besättningsman, gastpl. all hands hela besättningen, alle man b)a bad hand at dålig ia good hand at duktig iI'm an old hand at this jag är gammal och van i det här, jag är gammal i gamet
handlag, skicklighetget one's hand in träna upp sig; komma i slaghave (keep) one's hand in hålla sig tränad (i form)try one's hand at försöka (ge) sig på
handstil
i formell stil namnteckning
kortsp. a) parti, spel b) [kort på] handdeclare one's hand bjuda [på sina kort]play into sb's hands spela ngn i händerna
transitivt verbräcka, lämna, ge <sth to sb>hand sb sth on a plate, vard.se under platehand it to sb vard. ge ngn sitt erkännande
transitivt verbmed adv. el. prep.:hand backlämna tillbakahand downvanl. [över]lämna i arv, låta gå i arv, fortplanta t.ex. tradition <hand down to posterity>be handed down to gå [i arv] tillhand inlämna in <hand in an application>hand onskicka (låta gå) vidarehand outdela ut, lämna ifrån sighand over toöverlåta (överlämna) åt (till)hand roundservera; låta gå [laget] runt; dela ut
fall [fɔ:l] (fell fallen)intransitivt verbfalla; falla omkull, ramla, trilla <he fell and broke his leg>; gå ned, sjunka <the price has fallen>; stupa <he fell in the war>; störtas <the government fell>; infalla, inträffa <Easter Day falls on the first Sunday in April this year>her face fell hon blev lång i ansiktetslutta [nedåt], sänka sigavta, mojna, lägga sig <the wind fell>; slockna a) bli <fall lame>fall ill bli sjuk, insjukna b)fall asleep somna [in], falla i sömnfall flat o. fall foul of o. fall short of, se under resp. huvudord
(fell fallen)intransitivt verbsubstantivfall; kullkörning, kullridning; fallande, sjunkande; instörtande av hus, nedgång, minskning i pris o.d., undergångfall in prices prisfallthe fall of darkness mörkrets inbrottfall of the hammer klubbslag vid auktionamer. höst; attr. höst-; för ex. jfr summerpl. falls vanl. [vatten]fall <the Niagara Falls>brottn. falltry a fall with sb försöka få fall på ngn; bildl. ta ett [nappa]tag med ngn, mäta sina krafter med ngnmed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:fall aboutfall amongråka in i (in bland)fall apartfalla sönder (isär), gå i bitarrasa samman (ihop)fall awayavfalla, falla ifrån, svikafalla bort, bortfalla, försvinna; vika undanfalla (tackla) av, tyna bortfall backdra sig (vika) tillbaka; sjö. äv. retirera <on, to till>fall back on bildl. falla tillbaka på, ta sin tillflykt till, ta till [som reserv], tillgripafall behindbli efterhave fallen behind with vara (ligga, släpa) efter med, vara på efterkälken medfall belowunderstiga, inte uppgå till beräkning o.d.fall downfalla (ramla) nedfalla [omkull]falla ihop, rasa, störta infall down on vard. stupa på, misslyckas medfall forfalla för <fall for sb's charm>, gå (vara) med pågå ˈpå, låta lura sig avfall fromfalla [ned] från <he fell from a tree>störtas från <fall from power>fall from favour el. fall from grace falla (komma, råka) i onådfall infalla (ramla, störta) in, falla ihop, rasamil. falla in i ledet, ställa upp [sig] på ledfall in! uppställning!fall in with råka träffa, bli bekant med; gå (vara) med på, gilla; foga (rätta) sig efter <fall in with sb's wishes>fall intofalla [ned] i; bildl. försjunka i <fall into a reverie (drömmar)>, falla (sjunka) i <fall into a deep sleep>, sjunka ned ikomma (råka) i <fall into conversation (samspråk)>, halka in påkomma in i, förfalla till <fall into bad habits>, hemfalla tillsönderfalla i, kunna indelas i <it falls into three parts>fall offfalla (ramla) av, falla (ramla) ned frånavta, minska, sjunka, gå ned <sales have fallen off>, försämras, gå tillbaka, förlora, tappa, mattas <the novel falls off towards the end>fall on el. fall uponfalla på, drabba, åligga, tillkomma <this duty falls [up]on me>anfalla, angripa, överfalla, kasta sig över <they fell [up]on the food>fall outbli osams (ovänner), komma ihop sig, råka i grälfalla (ramla) ut; om hår falla avmil. gå ur (lämna) ledet; bli efterfall overfalla (ramla) omkull, falla över ändafall over oneself snubbla över sina egna fötter av iver; bildl. anstränga sig till det ytterstadata., vard. sluta fungerafall throughgå om intet, misslyckas, spricka, falla igenom; om förslag fallafall tofalla på, drabba <the cost falls to me>, åligga, tillkomma <this duty falls to me>tillfalla, komma ngn till del; hemfalla (återgå) tillsätta i gång; börja [på], ge sig tillfall to blows råka i slagsmålfall underfalla (komma, höra) under; höra (räknas) till, sortera under; inrangeras blandråka ut för, bli föremål förfall under suspicion bli misstänkt
© NE Nationalencyklopedin AB