Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

try [traɪ]verbförsöka <at med>; försöka sig <at >, försöka med <try knocking at the door>he tried his best to beat me han gjorde sitt bästa för att besegra migtry one’s hand at sth försöka sig på ngt, ge sig på ngtprova, pröva <have you tried the new recipe?>sätta på prov <try sb’s patience>jur. behandla, handlägga, döma ijur. åtala <be tried for murder>
[traɪ]verb [traɪ]substförsökhave a try at sth göra ett försök med ngt, pröva ngt (med adv. o. prep.)try onprova <try on a new suit>vard.don’t try it on with me! försök inte med mig!try outgrundligt pröva, prova, prova
unpleasantness [ˌʌnˈplezntnəs]substobehag, tråkigheter; bråk <try to avoid unpleasantness>
fortune [ˈfɔ:tʃu:n]substlycka, turtell sb his fortune spå ngntry one’s fortune pröva lyckanförmögenhet
brownie [ˈbraʊnɪ]substtomteBrownie el. Brownie guide miniorscoutvard.try to earn (get) brownie points försöka få pluspoäng (beröm)
2 like [laɪk]verbtycka om, gillawell, I like that! iron. det må jag då säga!vilja <do as you like>, ha lustI should like to know jag skulle gärna vilja vetahe can try if he likes han får gärna försöka
[laɪk]substlikes and dislikes sympatier och antipatier
better [ˈbetə]adjektiv och adverb (komparativ av good, well)bättrebe better off ha det bättre ställtno better than inte annat änso much the better el. all the better så mycket (desto) bättrethe sooner the better ju förr dess bättrefor better or for worse vad som än händerget the better of få övertaget överthink better of it komma på bättre tankaryou had better try det är bäst att du försökerhellre
[ˈbetə]verbförbättra, bättra på
as [æz, obetonat əz]adverb och konjunktion, lika <I’m as tall as you>twice as heavy två gånger så tungjämförande som <I’m as tall as you>såsom, till exempeltry as he might hur han än försöktetid just när (som)orsak eftersom, <as you are late you won’t get any dinner>
[æz, obetonat əz]pronomensom <the same as>, såsomsuch as sådant som, sådana som
[æz, obetonat əz]särskilda uttryck:as for vad beträffaras good as så gott somas if som omas it is redan nuas it were så att sägaas regards el. as to vad beträffaras yet ännu så länge
sleep [sli:p] (slept slept)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknassovasleep it off sova ruset av sigsleep together ligga med varandrasleep with ligga med, hoppa i säng med
[sli:p]substsömntry to get some sleep! försök att sova lite!I have had a good sleep jag har sovit gottI won’t lose any sleep over that jag kommer inte att ligga sömnlös för detdrop off to sleep somna 'tillgo to sleep somnamy leg has gone to sleep mitt ben har domnatlack of sleep sömnbrist
snap [snæp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasnafsa, snappa, hugga <at efter>snap up nafsa (nappa) åt sig, snappa upp2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfräsa, fara ut <she snapped at him>3snap el. snap off a) gå av (itu), brytas av (itu) b) bryta av (itu); slita av <snap a thread>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasknäppa, knäppa till; knäppa med <snap one’s fingers>, smälla med <snap a whip>snap shut smälla igen5vard.snap into it raskt ta itu med sakentry to snap out of it! försök att komma över det!
[snæp]substknäpp, knäppande <a snap with one’s fingers>knäck; smäll <the oar broke with a snap>tryckknapp
why [waɪ]adverb (frågande) varförwhy don’t I come and pick you up? ska jag inte komma och hämta dig?why ever did he do that? varför i all världen gjorde han det? (relativt) varför <why I mention this is because…>; därför <that is why I like him>; till att <the reason why he did it>so that is why! jaså, det är därför!
[waɪ]interjektiont.ex. förvånat, indignerat, protesterande men…ju <don’t you know? why, it’s in today’s paper>, nej men <why, I believe I’ve been asleep>, ja men <why, it’s quite easy>t.ex. bedyrande, bekräftande ja, jowhy, no! nej då!, nej visst inte!why, of course jovisst!why, yes! oh ja!, javisst!, jovisst!ja…då <if that won’t do, why, we must try something else>
© NE Nationalencyklopedin AB