Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trouble [ˈtrʌbl]substantiv a) oro, bekymmer b) besvär, möda, omak <take (göra sig) the trouble to write> c) svårighet[er], knipa <financial trouble>; trassel, bråk <family trouble[s]> d) motgång, besvärlighet[er], sorg <life is full of troubles>troubles never come singly en olycka kommer sällan ensamthe trouble is that… svårigheten (problemet, felet) är att…what's the trouble? hur är det fatt?; vad gäller saken?no trouble at all! ingen orsak [alls]!it's no trouble det är (var) inget besvär [alls]give sb trouble ge ngn problem; besvära ngnmy car has been giving me trouble lately min bil har krånglat på sista tidenmake trouble ställa till bråkask for trouble vard. ställa till trassel för sig [själv], utmana ödet; tigga stryk, ställa till bråklook for trouble, vard.se ask for troubleunder troubleovan; oroa sig i onödanbe in trouble vara i knipa (illa ute); vard. vara i klammeri med polisen (rättvisan)get into trouble a) råka i knipa b) vard. råka i klammeri med polisen (rättvisan)I've gone to a lot of trouble to ⁅please him⁆ jag har ansträngt mig mycket för att…I don't want to put you to any trouble jag vill inte ställa till besvär för digåkomma, sjukdom, ont, besvär <stomach trouble, stomach troubles>my stomach has been giving me trouble lately min mage har krånglat på sista tidenoro <political trouble>vanl. pl. troubles oroligheter <troubles in Southern Africa>; förvecklingar, konflikter <labour troubles>tekn. fel, krångel <engine trouble>
transitivt verboroa <be troubled by bad news>, bekymra <what troubles me is that…>; plåga, besväratrouble oneself a) oroa (bekymra) sig b) göra sig besvärtrouble one's head about sth bry sin hjärna med ngtbesvärasorry to trouble you! förlåt att jag besvärar!may I trouble you for ⁅the mustard⁆? el. may I trouble you to pass ⁅the mustard⁆? skulle ni vilja skicka…?I'll trouble you to mind your own business! iron. var snäll och sköt ditt!
intransitivt verbbesvära sig <about sth med ngt>oroa sig <about sth, over sth för ngt>
trouble spot [ˈtrʌblspɒt]substantivoroscentrum plats där bråk ofta förekommer
handiwork [ˈhændɪwɜ:k]substantiv[händers] verk, skapelse; verk <the whole trouble is his handiwork>praktiskt arbete; slöjd
considerable [kənˈsɪd(ə)rəbl]adjektivbetydande; betydlig, ansenlig, avsevärd, större <a considerable sum of money>considerable trouble åtskilligt besvär
halfway [ˌhɑ:fˈweɪ]adjektivsom ligger halvvägs (på halva vägen)halfway to being… på god väg att vara...
adverbhalvvägs, på halva vägenmeet halfway bildl. mötas på halva vägenmeet trouble halfway göra sig onödiga bekymmer
cause [kɔ:z]substantivorsak, grund <of till>, anledning <of, for till> <the cause of fire, there is no cause for complaint>cause and effect orsak och verkanefficient cause verkande orsak, grundjur.el.friare sak <make common cause with sb>; jur. äv. rättsfråga; ideal, sak att kämpa för <pacifism as a political cause, the cause of freedom, work for (in) a good cause>
transitivt verb[för]orsaka, åstadkomma, föranleda, framkalla, vålla <cause trouble to sb, this has caused us a lot of trouble>; , komma <cause sb's resolution to waver>; förmå, göra så att, låta
develop [dɪˈveləp]transitivt verbutveckla; utbilda, öva upp; utarbeta <develop a theory>; arbeta uppbygga ut; utnyttja, exploatera <develop an area> <develop a fever, develop engine trouble (motorkrångel)>foto. framkalla
intransitivt verbutveckla sig, utvecklas <into till>; framträda, bli synlig, uppstå; göra framsteg
involve [ɪnˈvɒlv]transitivt verbmedföra, dra med sig, involvera <it would involve my living abroad>; innefatta, omfatta, innebära; gällainveckla, dra in <involve sb in trouble>, involvera; blanda in <involve sb in a nasty business>involve oneself in unnecessary expense skaffa sig onödiga utgifter⁅people who are⁆ involved …inblandade (berörda)involved in el. involved with äv. engagerad i
scent [sent]substantivdoft, luktvittringsspår, spår äv. bildl.false scent villospårthrow (put) sb off the scent el. put sb on the wrong scent leda ngn på villospår, vilseleda ngnparfymväderkornget scent of få väderkorn på; bildl. äv. få nys om
transitivt verbvädra äv. bildl. <scent a hare, scent trouble>; jakt. äv. spårascent sth out bildl. lukta sig till ngt a) parfymera b) sprida [sin] doft i <roses that scent the air>
ahead [əˈhed]adverb och adjektivföre; i förväg; framåt; bildl. framför mig (oss etc.) <trouble ahead>, förestående, kommandefull speed ahead sjö. full fart framåtstraight ahead rakt framahead of framför; före; framom; sjö. för ombe ahead of bildl. vara (ligga) före <be materially ahead of other countries>go ahead! sätt i gång!; fortsätt!look ahead se framåt, vara förutseendeplan ahead planera för framtiden (i förväg)
© NE Nationalencyklopedin AB