Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

trip [trɪp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastrippa2trip el. trip up snubbla, snava <over , över>3trip el. trip up få att snubbla, sätta krokben för4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbegå ett felsteg
[trɪp]substtripp, resa <a trip to Paris>, tur, utflykt <a trip to the seaside>snubblande, snavande; krokbensl. tripp narkotikarus
round-trip [ˈraʊndtrɪp]adjektivamer. turochretur- <a round-trip ticket>
pleasure trip [ˈpleʒətrɪp]substnöjesresa
trip meter [ˈtrɪpˌmi:tə]substbil. trippmätare
trip recorder [ˈtrɪprɪˌkɔ:də]substbil. trippmätare
yachtingˈjɒtɪŋsubstsegling, segelsport
ˈjɒtɪŋadjektivlustjakt-, segel-, båt- <yachting trip>, seglar- <yachting cap>
space [speɪs]substrymd, rymdenouter space yttre rymdenspace shuttle rymdfärjaspace trip rymdfärdutrymme, plats, mellanrumblank space tomrum, luckaliving space livsrumthe wide open spaces de stora viddernait takes up too much space det tar för mycket platsspace of time tidrymdfor (in) the space of a month under en månad
[speɪs]verbgöra mellanrum mellanspace out placera ut; sprida, sprida ut
vote [vəʊt]subströst vid t.ex. voteringcast one’s vote avge sin röstcasting vote utslagsrösthe won by 20 votes han vann med 20 rösters övervikt (marginal)röster <the women’s vote>; röstetal, röstsiffraomröstning, votering, röstningpopular vote folkomröstninghave the vote ha rösträttput sth to the vote låta ngt gå till voteringtake a vote rösta <on om>vote of no confidence misstroendevotum <on mot>pass a vote of censure ställa misstroendevotumhe proposed a vote of thanks to… han föreslog att man skulle uttala sitt tack till…
[vəʊt]verbrösta <old enough to vote>; rösta förbevilja, anslåvote a grant bevilja ett anslagvote an amount for sth anslå ett belopp till (för) ngtvote Liberal rösta på liberalernashe was voted singer of the year hon utsågs till årets sångareense omthey voted the trip a success de var eniga om att resan hade varit lyckad
© NE Nationalencyklopedin AB