Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

travel [ˈtrævl] (-ll-, amer. -l-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasresa, färdas, åka, fara; om t.ex. ljus, ljud , röra sig2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasresa omkring i3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastillryggalägga <travel great distances>
[ˈtrævl]substresande, att resa, resor <enrich one’s mind by travel>pl. travels resor <during my travels>book of travel reseskildringtravel agency el. travel bureau resebyråtravel agent resebyråmantravel sickness åksjuka
space travel [ˈspeɪsˌtrævl]substrymdfärder
freely [ˈfri:lɪ]adverbfritt <travel freely>frivilligt, villigtrikligt
overland [ˌəʊvəˈlænd]adverbpå land; landvägen, till lands <travel overland>
urge [ɜ:dʒ]verburge on driva på, påskyndaförsöka övertala, anmoda
[ɜ:dʒ]subststark längtan <feel an urge to travel>, begär, drift
2 light [laɪt]adjektivlätt <a light burden>light comedy lättare komedi, lustspellight opera operettlight reading nöjesläsninglight sentence mild domhe is a light sleeper han sover lättlindrig, lätt <a light attack of flu>
[laɪt]adverblätt <sleep light>get off light slippa lindrigt undantravel light resa utan mycket bagage
third [θɜ:d]räkneordtredjethird class tredje klass
[θɜ:d]adverbthe third largest town den tredje staden i storleki tredje klass <travel third>come third el. finish third komma trea, sluta som trea
[θɜ:d]substtredjedelsport. trea, tredje man; tredjeplaceringmusik. ters
first [fɜ:st]adjektiv och räkneordförsta, förste; förnämstafirst aid första hjälpenfirst name förnamnfirst night premiärin the first place a) i första rummet b) för det förstaat first sight vid första anblickenlove at first sight kärlek vid första ögonkastetyou don’t know the first thing about it du vet inte ett dyft om det
[fɜ:st]adverbförstfirst of all allra först, först och främsti första klass <travel first>come first el. finish first komma som etta, sluta som etta
[fɜ:st]substat first först, i börjanförsta, förstesport. förstaplats, ettamotor. ettans växel
1 second [ˈsekənd]adjektiv och räkneordandra, andre; andra-in the second place i andra rummet, i andra hand, för det andrabe second in command ha näst högsta befäletbe second to none inte stå någon efter
[ˈsekənd]adverbnäst <the second largest thing>andra klass <travel second>come second komma tvåafinish second komma (bli) tvåa
[ˈsekənd]substsport. tvåa, andraplaceringsekundant <second in a duel>; boxn. sekond
[ˈsekənd]verbunderstödja, ansluta sig till <second a proposal>vara sekundant åt; boxn. vara sekond åt
up [ʌp]adverb och adjektivupp; uppåt; fram <he came up to me>up the Arsenal! heja Arsenal!up the Republic! leve republiken!up and down fram och tillbaka, av och an <walk up and down>, upp och ner <jump up and down>up north norrut, uppe i norrup there dit upp, däruppeup to town in till stanchildren from six years up barn från sex år och uppåtuppe <stay up all night>be up and about vara uppe och i full gångöver, slut <my leave was nearly up>the game is up spelet är förlorattime’s up ! tiden är ute!sport. m.m. plusbe one up el. be one goal up leda med ett målhe’s always trying to be one up han ska alltid vara värstup to a) upp till <count from one up to ten>, fram till, tillsup to now tills nu, hittillsbe upa)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara uppe, vara uppstigenb)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasha stigit, ha gått upp <the price of meat is up>c)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara uppe i luften; flyga på viss höjd <be five thousand feet up>d)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara uppriven <the street is up>e)   what’s up? vad står på?there’s something up det är något på gångspecialbetydelse i förbindelse med prep.be up against stå inför, kämpa motbe up against it vara illa ute, ligga illa tillbe up before vara uppe till behandling i <be up before Congress>be up for vara uppe till <be up for debate>be up for sale vara till saluit isn’t up to much det är inte mycket bevänt med det a)she isn’t up to the job hon duger inte till jobbet, hon klarar inte jobbetI don’t feel up to working jag känner inte för att arbetaI don’t feel up to it jag känner mig inte i form; jag tror inte jag klarar det; jag känner inte för detbe up to sb vara ngns sak <it’s up to you to tell her>it’s up to you det är din sak, det är upp till dig a)be up to something ha något fuffens för sigbe up to mischief ha något rackartyg för sigwhat is he up to? vad har han för sig?
[ʌp]prepositionuppför <up the hill>; uppe på, uppe i <up the tree>; uppåt, längs <up the street>up and down the street fram och tillbaka på gatantravel up and down the country resa kors och tvärs i landetup yours! vulg. ta dig i häcken!
[ʌp]substups and downs växlingar, svängningar, med- och motgånghe has his ups and downs det går upp och ned för honom
© NE Nationalencyklopedin AB