Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

tog [tɒg]vard.transitivt verball togged up (out) uppriggad, uppsnofsadsubstantivse togs
appendix [əˈpend|ɪks] (pl.: anat. el. mindre formellt -ixestekn. el. mera formellt -ices)substantivanat.the appendix blindtarmenshe had her appendix out hon tog bort blindtarmenbihang, bilaga, tillägg, appendix
overdose [subst. ˈəʊvədəʊs, verb ˌəʊvəˈdəʊs]substantivöverdos, för stor dos
transitivt verbge en överdos, ge en för stor dos <overdose sb>överdosera <overdose a medicine>
intransitivt verbhe overdosed on heroine han tog en överdos heroin
send-off [ˈsendɒf]substantivvard.avsked[shälsning]they gave us a good send-off ⁅at the station⁆ de tog ett hjärtligt farväl av oss…have a send-off party for festa av, ha avskedsfest för[god] start, igångsättande
overdo [ˌəʊvəˈdu:] (overdid overdone)transitivt verböverdriva, göra för mycket av; driva för långtoverdo it el. overdo things el. overdo matters gå till överdrift, överdrivasteka (koka) mat för länge (mycket, hårt)she overdid the salt hon tog (använde) för mycket saltoverdo it förta sig, överanstränga sigdon't overdo it! ansträng dig inte för mycket!, ta i lagom!
inroad [ˈɪnrəʊd]substantivinbrytning, fientligt infall <into i, in i>intrång, ingrepp <into i, ; on i, >make inroads into (on) ta (tära) på, ta ett djupt grepp iit made heavy inroads on my time det lade beslag på (tog) mycket av min tid
indirect [ˌɪndəˈrekt, -dɪˈr-]adjektivindirekt <indirect answer, indirect taxes>, medelbar; sekundär, sido-, bi- <indirect effect>; på omvägar; krokig; förtäckt; svekfullindirect lighting indirekt belysninguse indirect methods bildl. gå krokvägar (bakvägar)he went by an indirect route han tog en omväg
waltz [wɔ:ls, wɒls, wɔ:lts, wɒlts]substantivvals dans; vals[melodi]
intransitivt verbdansa vals, valsavard. ranta, ränna <I don't like strangers waltzing about here>; dansa <she waltzed into the room and out again>; seglahe waltzed off with the first prize han promenerade hem (tog lätt hem) första priset
transitivt verbdansa vals (valsa) medvard. lotsa [kvickt] <he waltzed us right into the governor's office>
link [lɪŋk]substantiv a) länk i kedja, maska, ögla b) manschettknappbildl. länk <a link in a chain of evidence>; [mellan]led, mellanlänk; förbindelseled, förbindelse[länk] <the link between the past and the future>, koppling; anknytningconnecting link förbindelseled; föreningsband; anknytningthe missing link den felande länkendata. länk
transitivt verblänka (koppla) ihop (samman), förena, förbinda <äv. link together, link up> <to med> <two towns linked by a canal>, knyta <to till>link arms gå arm i armhe linked his arm in (through) hers han tog henne under armen
intransitivt verblink up länkas (kopplas) ihop (samman), förena sig, vara förenad[e], stå i förbindelse med varandra
qualify [ˈkwɒlɪfaɪ]transitivt verbkvalificera, meriteraqualifying match sport. kvalmatch, kvalificeringsmatchqualifying period karenstidqualifying round sport. kvalomgång, kvalificeringsomgångmodifiera, begränsa, inskränka <qualify a statement>gram. bestämma, stå som bestämning till
intransitivt verb och reflexivt verbqualify el. qualify oneself kvalificera sig äv. sport., meritera sig <for för>qualify for el. qualify to + inf. uppfylla kraven (villkoren) för (för att [få]), vara berättigad till ([till] att) <qualify for membership, qualify to vote>qualify for ⁅the world championship⁆ kvala in till…he qualified as a teacher last year han tog sin lärarexamen (blev behörig lärare) förra året
© NE Nationalencyklopedin AB