Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

times table [ˌtaɪmzˈteɪbl]substantivvard. [gånger]tabell
bring [brɪŋ] (brought brought)transitivt verb (se äv. fraser med bring under bl.a. bear, home, sense)komma med, ha (föra) med sig; hämta; [för]sätta <into i>; inbringa <his writings bring him £30,000 a year>; [för]skaffabring me… ta hit (hämta)…bring on oneself el. bring down on oneself ådra sig a) frambringa, framkalla; medföra; orsaka b) förmå, <to till att>lägga fram, dra frambring an action against sb väcka åtal mot ngn
transitivt verbmed adv., ofta med spec. översättningar:bring aboutfå till stånd, åstadkomma, förorsaka <bring about a crisis>bring alongha med sig, ta med [sig]bring backta (ha) med sig tillbakaväcka <bring back many memories>återinförabring sb back to health få ngn att krya på sigbring sb back to life återuppliva ngnbring downfå ner, sänka <bring down prices>skjuta ner <bring down a plane>störta <bring down a tyrant>föra fram, fortsätta <bring down a history to modern times>bring one's fist down on the table slå näven i bordetbring down the house riva ner stormande applåderbring down upon dra [ner] över; jfr bring on oneselfunder bringovanbring forthframbringa, framfödalägga fram <bring forth a proposal>framkallabring forwardföra fram; flytta fram, tidigarelägga <bring forward a meeting>anföra, lägga fram <bring forward proof>bokf. transporteraamount brought forward transport från ngtbalance brought forward ingående saldobring inta in, föra in, bära ininbringa <bring in money>väcka <bring in a bill>införa; kalla in, tillkalla <bring in experts>the jury brought in a verdict of guilty juryns utslag löd på 'skyldig'bring offklara av, ro i hamn, fixa <it was difficult, but they brought it off>bring onförorsaka <an illness brought on by…>, medföra, framkallabring outframhäva <bring out a contrast>, bringa i dagenbring out the best in sb få (ta, locka) fram det bästa hos ngnuppföra <bring out a play>ge ut <bring out a new book>bring roundfå att kvickna till, återställata med [sig]bring sb round to one's point of view omvända ngn till sin åsiktbring upuppfostra, utbilda, föda uppkräkas upp <bring up one's dinner>ta (dra) upp en fråga etc. [på nytt], föra (bringa) på tal; föra (lyfta, hämta) upp; föra fram till en viss tidpunkt
© NE Nationalencyklopedin AB