Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

time-out [ˈtaɪmaʊt]substsport. time-out, spelavbrotttake time-out ta time-out, ta sig ledigt ett slag
drag [dræg] (-gg-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassläpa, dra2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasröra sig långsamt, gå långsamt <the time seemed to drag>; sacka efter3drag out el. drag on dra ut på, förhalatime dragged on det drog ut på tiden
[dræg]substhämsko, broms, hindersl. dönick tråkmånsit’s a drag det är dötristsl. ’drag race’ accelerationstävling för bilardrag show dragshow show med män utklädda till kvinnor
space [speɪs]substrymd, rymdenouter space yttre rymdenspace shuttle rymdfärjaspace trip rymdfärdutrymme, plats, mellanrumblank space tomrum, luckaliving space livsrumthe wide open spaces de stora viddernait takes up too much space det tar för mycket platsspace of time tidrymdfor (in) the space of a month under en månad
[speɪs]verbgöra mellanrum mellanspace out placera ut; sprida, sprida ut
worryˈwʌrɪverboroa, bekymra, plåga, pinaworry the life out of sb el. worry sb to death plåga (pina) livet ur ngnworry oneself oroa sig, bekymra sig <about för, över>don’t let it worry you oroa dig inte för detoroa sig, ängslas, vara orolig <about, over över, för>I should worry! vard. det struntar jag blankt i!, det rör mig inte i ryggen!we’ll worry when the time comes den tiden, den sorgendon’t you worry! oroa dig inte!not to worry! vard. ingenting att bry sig om!, ta det lugnt!
ˈwʌrɪsubstoro, bekymmer, sorg
work [wɜ:k]substarbete, jobb, uppgift <that is his life’s work>work experience arbetserfarenhet, verkall work and no play makes Jack a dull boy bara arbete gör ingen gladgood work! fint!, bra gjort!it was hard work getting there det var jobbigt att komma ditthat was quick work det gick undana job of work ett arbete <he always does a fine job of work>a piece of worka)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasett arbete, en prestationb)   he is a nasty piece of work vard. han är en ful fiskI had my work cut out to finish the dictionary jag hade fullt sjå med att få ordboken färdighe has done great work for his country han har gjort stora insatser för sitt landmany hands make light work ordspr. ju fler som hjälper till, dess lättare går detmake quick work of klara av kvicktmake short work of göra processen kort medstop work a) sluta arbeta b) lägga ner arbetetat work a) på arbetet <don’t phone him at work> b) i arbete, i drift, i gång <we saw the machine at work>be at work on arbeta på, hålla på medout of work utan arbete, arbetslösbe thrown out of work bli arbetslösset to work at sth ta itu med ngtverk <the works of Shakespeare>, arbetea work of art ett konstverka new work on modern art ett nytt arbete om modern konstworks fabrik <a new works>, bruk, verkpl. works verk, mekanismpublic works offentliga arbeten
[wɜ:k] (worked worked, i betydelse 4 o. 6 wrought wrought)
verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasarbeta, jobba, verka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfungera, funka <the pump works>, arbeta, <it works smoothly>, drivas <this machine works by electricity>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslyckas, fungera, klaffa, funka <will this new plan work?>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmanövrera, hantera; driva <this machine is worked by electricity>work sb to death låta ngn arbeta ihjäl sigwork oneself to death arbeta ihjäl sig5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasåstadkomma <time had wrought great changes>, vålla, orsaka6work one’s way arbeta sig framwork one’s way el. work one’s way up arbeta sig upp
[wɜ:k] (worked worked)
verb (med adv. o. prep.)work againstarbeta emot, motarbetawe are working against time det är en kapplöpning med tidenwork atarbeta på, arbeta medwork awayarbeta vidare <at, on >, arbeta undan, jobba påwork forarbeta för, arbeta åt <work for sb>work for one’s exam arbeta på sin examenwork freeslita sig loss, lossnawork loosesläppa, lossna <the screw has worked loose>work onarbeta på, arbeta medpåverka, bearbeta, spela på <work on sb’s feelings>work oututarbeta <work out a plan, work out a scheme>, utforma, arbeta framräkna ut, räkna fram; lösa <work out a problem>, tydautvecklas, <let us see how it works out>; lyckas <he hoped the plan would work out>it may work out all right det kommer nog att gå brathese things work themselves out sådant brukar ordna sigwork out at uppgå till, gå på <the total works out at £10>work overwork towardsarbeta för <work towards a peaceful settlement>work uparbeta upp, driva upp <work up a business>bearbeta, förädla, arbeta uppwork oneself up hetsa upp sig, jaga upp sigperf. p. worked up upphetsad, upprördget all worked up over nothing hetsa upp sig för ingenting
give [gɪv] (gave given; se äv. given)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasge, skänkagive me…any day! el. give me…every time! tacka vet jag…!give my compliments to el. give my love to hälsa så mycket till2give waya)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasge vika, brista <the ice (rope) gave way>, sviktab)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvika undan <to för>, lämna företräde <to åt>give way to traffic from the right lämna företräde åt trafiken från högerc)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknashemfalla, hänge sig <to åt>d)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasge efter <to för>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasoffra t.ex. tid, kraft <to >give one’s mind to ägna (hänge) sig åt4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasframkallagive offence väcka anstöt5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvålla, orsaka <give sb pain>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasframföra, hållagive a lecture hålla en föreläsninggive a toast for utbringa en skål förgive three cheers for utbringa ett fyrfaldigt leve för7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasteat. gethey are giving Hamlet man ger Hamlet8give a start rycka till
[gɪv] (gave given)
verb (med adv. o. prep.)give awayge bort, skänka bortoavsiktligt förråda, avslöja <give away a secret>give inlämna ingive in one’s name anmäla sigge sig <I give in>, ge vika, ge med siggive offalstra, avgegive outdela ut <give out tickets>avge <give out heat>tryta, ta slut, svika <his strength gave out>give uplämna ifrån sig, överlämna, utlämnagive oneself up överlämna sig, anmäla sig för polisenge upp <give up the attempt>sluta, sluta medhe gave up smoking han slutade röka
[gɪv]substgive and take ömsesidiga eftergifter
pass [pɑ:s]verbpassera, gå (köra) förbispec. amer. köra omom t.ex. tid <time passed quickly>gå över, upphöra, försvinna <the pain soon passed>gälla, , passeraantas om t.ex. parlamentsledamotsport. el. kortsp. passatillbringa <pass a pleasant evening>, fördriva <pass the time>räcka, skicka <pass the salt, please!>anta, godkänna <passed by the censor>pass the Customs gå igenom tullenklara sig i examen; bli godkänd; bli godkänd i, klara <pass an examination>föra, dra, låta fara <over över>
[pɑ:s]verb [pɑ:s]substgodkännande i examena pass godkäntpasserkort, passersedelsport. passningbergspass; trång passage (med adv. o. prep.)pass awaygå bort, försvinna, gå bortpass away the time fördriva tidenpass bygå förbipass offgå över, försvinna <her anger will soon pass off>he tried to pass himself off as a count han försökte ge sig ut för att vara grevepass sth off on sb pracka på ngn ngtpass ongå vidare, fortsätta <pass on to another subject>låta gå vidare <read this and pass it on>pass outvard. tuppa av, svimmapass overgå överförbigåräcka, överlämna <to sb till ngn, åt ngn>pass roundskicka omkring (runt), låta gå runt
watch [wɒtʃ]substvakt, uppsikt, utkikkeep watch for el. keep a watch for hålla utkik efterkeep watch on (over) el. keep a watch on (over) hålla uppsikt över, hålla vakt överom person vakt, utkiksjö. vaktklocka, armbandsurset one’s watch ställa klockan <by efter>what time is it by your watch? hur mycket är din klocka?vaka, vakande; likvaka
[wɒtʃ]verbse 'på, titta 'på, tittawatch for a) hålla utkik efter; vänta på <watch for a signal> b) avvakta, passa <watch for an opportunity>watch out se upp <watch out when you cross the road>watch out for a) hålla utkik efter b) ge akt påwatch over vakta, ha uppsikt över, vaka övervakta, hålla vakt, stå på vakt, gå vaktvaka <over över; by, with hos ngn>se på, titta på <watch television>ge akt på, vara noga med, se upp med <watch one’s weight>watch it! el. watch yourself! akta dig!watch what you do! ge akt på vad du gör!bevaka <watch one’s interests>, hålla ett öga på, passa, vakta <watch one’s sheep>
running [ˈrʌnɪŋ]presens particip och adjektivlöpande, springandetake a running jump hoppa med ansatstake a running jump! el. take a running jump at yourself! vard. släng dig i väggen!running mate a) i kapplöpning draghjälp b) amer. ’parhäst’, vicepresidentkandidatin good running order körklar och i gott skickrunning time films speltidrinnande <running water>, flytande, löpande; i rad, i sträck <three times running>running commentary direktreferat i radio el. tvrunning expenses löpande utgifter, driftskostnader
[ˈrʌnɪŋ]substspringande, löpande; loppmake the running a) vid löpning bestämma farten b) ha initiativetbe in the running vara med i leken, vara med i tävlingenbe out of the running vara ur leken, vara ur speletgång <the smooth running of an engine>körförhållanden, löpningsförhållanden, bana <the running is good>; före, drivande, drift; skötsel
one [wʌn]räkneord och adjektiven, ett; enafor one thing för det förstablind in one eye blind på ena ögatnot one inte en enda enit’s all one to me det gör mig detsammaone or two ett par styckenone after the other went out den ena efter den andra gick utone at a time el. one at the time en och en, en i tagetshe is one wonderful woman! hon är verkligen en underbar kvinna!one by one en och en, en åt gången, en i tagetI for one jag för min del
[wʌn]pronomenman; (reflexivt) sig <pull after one>one’s a) ens <one’s own children> b) sin <one must always be on one’s guard> c) en, en viss <one John Smith>one another varandra <they like one another>stödjeord en <I lose a friend and you gain one>; någon, något <where is my umbrella? — you didn’t bring one>take the red box, not the black one ta den röda asken, inte den svartamy dear ones mina kärathe little ones småttingarnathis one will do den här dugerwhich one do you like? vilken tycker du om?
[wʌn]substetta <three ones>vard.you are a one! du är en rolig en!
© NE Nationalencyklopedin AB