Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

time-off [ˌtaɪmˈɒf]substantivgiltig frånvaro från arbete, skolaget time-off få ledigthave time-off vara ledigtake time-off ta ledigt
off [ɒf]adverb och predikativt adjektivbort, i väg <steal (smyga) off, off with you!>; av <get (stiga) off>; på instrumenttavla o.d. från[kopplad]off we go! nu går vi!far off långt bortChristmas is only a week off det är bara en vecka till jul3% off for ready cash 3 % rabatt vid kontant betalning
time off ledighettake time off ta ledigt
be offi spec. betydelser a) vara av[tagen] <the lid is off>; vara ur, ha lossnat <the button is off, the paint is off> b) ge sig av, kilathe horses are off! hästarna har startat!it's time we were off det är på tiden vi kommer i vägwhere are you off to? vart ska du [ta vägen] c) vara ledig d) vara slut <this dish is off today>; vara avstängd <the water is off>; vara frånkopplad; vara inställd <the party is off>; vara avblåst <the strike is off>the deal is off köpet har gått om intetthe wedding is off det blir (blev) inget bröllop [av] e) vard. inte vara färsk, vara ankommen (dålig) <the meat was a bit off> f)be badly (comfortably, well) off, se resp. adv.how are you off for money? hur har du det [ställt] med pengar?
attributivt adjektivledigwe have our off moments a) vi har våra lugna (lediga) stunder b) alla har vi våra svaga perioderoff season lågsäsong, dödsäsong
prepositionbort från <take your elbows off the table!>; ner från <he fell off the ladder>, av <he fell off the bicycle>; borta från, ur <off course>keep one's hands off sth hålla fingrarna borta från ngtvid, nära <off Baker Street>; spec. sjö. utanför <off the Welsh coast>vard.be off sth (sb) ha tappat intresset för ngt (ngn), ha tappat lusten för ngt (ngn)he's off his food han har tappat matlustenI'm off smoking jag har lagt av med att (slutat) röka [för tillfället] <3% discount off the price>
time [taɪm]substantivtid; tiden <time will show who is right>pl. times tider <hard times>, tid <the good old (gamla goda) times>time! tiden är ute!; [det är] stängningsdags! <t.ex. på en pub: time gentlemen, please!>
tid- <time wages>, tids-
i förbindelse med day:pass the time of day utbyta hälsningarat this time of day vid denna tid (så här dags) på dagen; nu för tiden; så här sent <we can't do anything at this time of day>
i förbindelse med long:a long time ago för länge (lång tid) sedanwhat a long time you have been! så (vad) länge du har varit (dröjt)!it will be a long time before… det dröjer länge innan…⁅I have not been there⁆ for a long time …på längefor a long time past sedan länge
i förbindelse med vissa pron.:⁅they were laughing⁆ all the time …hela tidenat all times alltidfor all time för all framtid⁅the best tennis player⁆ of all time …genom tidernaany time när som helst; vard. utan tvekan, alla gångerany time! vard. äv. gärna [det]!every time! vard. så (det är) klart!, det vill jag lova!; alla gånger!it was no timebefore she was back hon var tillbaka på nolltidI've got no time for vard. jag har ingenting till övers förat no time ingen (inte någon) gångin no time el. in less than no time på nolltid, i en handvändningat the same time vid samma tid[punkt], samtidigt; å andra sidan, samtidigt <at the same time one must admit that she is competent>⁅I shall be away⁆ for some time …en längre (någon) tidfor some time yet än på ett [bra] tagby that time vid det laget, ; till dessthis time last year i fjol vid den här tidenby this time vid det här laget, nuwhat time is it? vad (hur mycket) är klockan?
i förbindelse med verb:time's up! tiden är ute!it's time for lunch el. it's lunch time det är lunchdagsthere is a time and place for everything allting har sin tidthere are times when I wonder ibland undrar jagwhat's the time? vad (hur mycket) är klockan?do time vard. sitta innedo one's time vard. sitta av sin [straff]tidfind (get) time to do sth hinna med [att göra] ngthave time el. have the time ha tid, hinnahave a good (nice) time of it ha roligt, ha det trevligthave time on one's hands ha gott om tidkeep time hålla tider[na] (tiden), vara punktlig; ta tid med stoppur; mus.se timenedankeep time el. keep good time gå rätt om urkeep bad time gå fel om urtake time ta tidtake one's time ta [god] tid på sig <about (over) sth till (för) ngt>take your time! ta [god] tid på dig!, ingen brådska!; iron. förta dig [för all del] inte!tell the time kunna klockancan you tell me the [right] time? kan du säga mig vad klockan är?you don't waste much time, do you? du är snabb, du!
i förbindelse med prep. el. adv.:about time too! det var [minsann] på tiden!against time i kapp med tidena race against time en kapplöpning med tidenahead of time i god tid, före den avtalade tidenbe ahead of one's time vara före sin tidat one time a) en gång [i tiden] b) på en (samma) gångat the best of times under alla förhållandenat the time vid det tillfället, på den tiden <he was only a boy at the time>at times tidvis, emellanåtat my (your) time of life vid min (din) ålderat different times vid olika tidpunkterbefore time el. before one's time för tidigtbe born before one's time bildl. vara före sin tidold before one's time gammal i förtidbetween times dessemellan; emellanåtby the time när […väl], , vid den tid [då]for the time being för närvarande; tills vidarefrom time to time då och då; [allt] emellanåtin time el. in the course of time med tiden, tids nog <in time he'll understand>in time el. just in time [precis] lagom, [precis] i tid <come in time for dinner>he came in time han kom i [rätt] tidin ancient times i gamla tiderin due time i [rätt] tidall in good time!, se under goodin a week's time om en veckaall of the time hela tidenfor the sake of old times för gammal vänskaps skullthe literature of the time dåtidens litteraturtime off fritid; ledigton time i [rätt] tid, precis, punktlig[t]once upon a time there was… det var en gång…
gångtime after time el. time and again gång på gångfive times the size of fem gånger så stor sommany a time mången gång, många gångerone more time vard. en gång tilltwo or three times ett par [tre] (några) gångerone at a time en åt gången, en i sänder (taget)
mus. takt, tempo; taktartbeat time slå takt[en]beat time with one's foot (feet) stampa taktenkeep time hålla takt[en]
transitivt verbvälja (beräkna) tiden (tidpunkten) för, tajma, avpassa <he timed his journey so that he arrived before dark>time well välja den rätta tidpunkten för <they timed their visit well>ta tid på <time a runner>, ta tid vid, tajma
march [mɑ:tʃ]intransitivt verbmarschera <for mot, till; against, on mot>, tåga; vandramarch off marschera (tåga) i väg, [be]ge sig i väg (av)march past defilera [förbi]forward march! framåt marsch!quick march! [avdelning] framåt marsch!bildl. gå framåt, avanceramarch on skrida fram[åt] <time marches on>
transitivt verblåta marschera; föra [i marschordning] <the prisoners were marched through the streets>; låta bryta upp <march the troops>march off föra bort <they marched him off to prison>
substantivmarsch, tåg; [lång (mödosam)] vandring (färd)on the march på marsch (väg)dagsmarsch <äv. day's march>steal a march on bildl. [obemärkt] skaffa sig ett försprång (en fördel) framförmus. marschfuneral march el. dead march begravningsmarsch, sorgmarschwedding march bröllopsmarschbildl. framåtskridande, [fort]gång, framsteg, utvecklingthe march of events händelseutvecklingenthe march of time tidens gångon the march på frammarsch
map [mæp]substantivkarta; [sjö]kort <a map of (över) the islands>read a map läsa kartanoff the mapvard. a) inte aktuell; glömd, föråldrad b) utanför kartan, avsides belägenon the map vard. aktuell, brännande; viktigput sb (sth) on the map vard. placera ngn (ngt) på kartan, göra ngn känd (ngt känt)
transitivt verbgöra en karta över, kartlägga; göra upp <map a programme>
transitivt verbmed prep. el. adv.:map ontolänka ihop medmap outkartlägga [i detalj]staka ut; planera, fördela, ruta in <map out one's time>
warn [wɔ:n]transitivt verbvarna <sb of sth el. sb about sth ngn för ngt; sb against sb (sth) ngn för ngn (ngt)>; avråda <sb against sth ngn från ngt>he warned me against going el. he warned me not to go han varnade mig för (avrådde mig från) att gåvarsla, varsko, förvarna, [i förväg] underrätta <of om; that om att>påminna om, göra uppmärksam på <of sth ngt; that att>[upp]mana <she warned us to be on time>; förmana
intransitivt verbwarn against el. warn about el. warn of varna för, slå larm om
transitivt verbmed adv.:warn sb off [sth]avvisa ngn [från ngt] <they were warned off the premises>uppmana ngn att hålla sig undan [från ngt]
hurry [ˈhʌrɪ]transitivt verbsnabbt föra, snabbt dirigera (föra fram); driva [på], jaga [på]hurry sb away (off) snabbt föra bort ngnskynda på, jäkta <it's no use hurrying her>; påskynda <ofta hurry on, hurry up, hurry dinner>
intransitivt verbskynda sig, jäkta <don't hurry, there's plenty of time>; skynda, rusa <hurry away (off), they hurried to the station>; brådskahurry on skynda vidarehurry up skynda (raska, kvicka) på <hurry up about (med) sth>, skynda sig, sätta fart
substantivbrådska, jäkt; hastbe in a hurry ha (få) bråttom <to [med] att> <he was in a hurry to leave>he is in no hurry han gör sig (har) ingen brådska, han har inte bråttom⁅I won't go there again⁆ in a hurry vard. …i första taget, …i brådrasket
1 mark [mɑ:k]substantivmärke, fläck <dirty marks on my new book?>, prick; ärr; spårleave (make) a mark on sätta sitt märke (sin prägel) påmake one's mark [in the world] göra sig ett namn, utmärka sigbe close to the mark el. be near the mark vara nära, vara ett bra försökbe off the mark vara långtifrån; vara långsökt[känne]tecken, kännemärke <of >; uttryck <of för>a mark of gratitude ett bevis på tacksamhetmärke, tecken; bomärke <make (rita) one's mark>exclamation mark el. mark of exclamation utropsteckenmark of origin hand. ursprungsbeteckningbetyg <get good marks>, poängstreck på en skala, märke på t.ex. logglinaoverstep the mark överskrida gränsen, gå för långtpass the million mark passera miljonstrecketbe up to the markvard. a) hålla (fylla) måttet b) åld. vara [riktigt] kry (i form)keep sb up to the mark bildl. ta ngn i öratriktmärke; sjömärkemål, prick, skottavlahe's an easy mark vard. han är ett tacksamt offer lättluradhit the mark träffa prick (rätt); slå huvudet på spiken; lyckasmiss the mark bomma, missa [målet]; förfela sin verkanbeside the mark vid sidan av; inte på sin platswide of the mark, se under widesport. startlinjeon your marks, get set, go! på era platser (klara), färdiga, gå!quick off the mark snabb i startenslow off the mark långsam (trög) i startentyp, modell t.ex. av flygplan <Meteor Mark IV>; kvalitet, sort; vard. typ <she's just my mark>, stilthat's just your mark vard. (iron.) det är något [som passar] för digof mark av [stor] betydelse, betydande, framstående <a man of mark>
transitivt verbsätta märke[n] på, märka <mark sth with chalk>; prissätta; notera, antecknamarkera; utmärka, känneteckna; märka, sätta [sina] spår hos <such an experience marks you>; beteckna <this speech marks a change of policy>his writing was marked by originality hans stil präglades av originalitetmark time göra på stället marsch; bildl. stå och stampa på samma fläckmark the time slå taktenspel. el. sport. markerabetygsätta, rätta <mark a paper (skrivning)>; bedömapricka (märka) ut <mark a route>märka, lägga märke tillmark my words märk (sanna) mina ord
intransitivt verbsätta märkenspel. el. sport. markeramärka, se upp
transitivt verbmed adv. el. prep.:mark downnotera, antecknasätta ned [priset på]mark sb down ge ngn lägre betygmark sb down as betrakta ngn sommark offavgränsa <mark off an estate>märka ut <mark off a border>pricka förmark outstaka ut <mark out boundaries>; strecka; planera; utse, välja ut, bestämma <for till>mark upsätta upp [priset på]; märka upp; vard. skriva upp, lämna på krita
buy [baɪ] (bought bought)transitivt verb och intransitivt verbköpa äv. bildl.buy sb a drink bjuda ngn på en drinkbuy time vinna tidhe bought it vard. han gick ˈpå dethe won't buy it vard. han tror inte på det; han köper det inte, han går inte med på detI'll buy itvard. a) kläm fram med det! b) jag köper det, det går jag med påvictory was dearly bought segern var dyrköpt
(bought bought)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivvard. köpit's a good buy äv. det är billigtmed prep. el. adv.:buy offfriköpa; mot betalning bli kvitt, köpa sig fri frånbuy outlösa (köpa) utbuy overmutabuy upköpa upp
kill [kɪl]transitivt verbdöda, mörda, slå ihjäl; slakta; ta död på; ta kål påbe killed äv. , omkomma <he was killed in an accident>, slå ihjäl sigbe killed in action stupa i stridthat won't kill him det dör han inte avkill oneself a) ta livet av sig, ta död på sig b) förta sig äv. iron. <don't kill yourself!>kill time el. kill the time fördriva (döda, slå ihjäl) tiden, få tiden att gåkill sb with kindness dalta för mycket med ngnit is a case of kill or cure ung. det må bära eller brista, går det så går detvard. ta död (kål, knäcken) påyou're killing me! a) jag dör av skratt! b) iron. dödskul, va!my feet are killing me jag har jätteont i fötterna a) fotb. döda, dämpa boll b)tennis.kill the ball slå en dödande boll
intransitivt verbdöda, dräpa <thou shalt not kill>, mördavard. göra ett överväldigande intryck; göra susendressed to kill el. got up to kill ursnyggt klädd, uppklädd till tusen
substantivjakt., villebrådets dödande; [jakt]bytebe in at the kill vara på plats när något händermove in for the kill sätta in dödsstötentransitivt verbmed adv.:kill offutrota, ta kål påbildl. ta livet av, låta dö
© NE Nationalencyklopedin AB