Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

think [θɪŋk] (thought thought)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastänka; tänka sig för, fundera på2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastro <do you think it will rain?>; tycka <do you think we should go on?>I thought as much jag trodde väl detthink fit anse lämpligtI should think so! jo, det vill jag lova!; jo, jag menar det!I should jolly well think so! el. I should damn well think so! tacka sjutton för det!he’s a bit lazy, don’t you think? han är lite lat eller vad tycker du?, han är lite lat eller hur?3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastänka sig, föreställa sig <I can’t think how the story will end>; ana, tro <you can’t think how glad I am>; förstå <I can’t think where she’s gone>to think that she is so rich tänk att hon är så rik
[θɪŋk] (thought thought)
verb (med adv. o. prep.)think aboutfundera på, tänka påwhat do you think about…? vad tycker du om…?think oftänka på, fundera påkomma på <can you think of his name?>tänka sig, föreställa sigjust think of that! el. just think of it! tänk bara!, kan du tänka dig!what do you think of…? vad tycker (säger, anser) du om…?think a lot of sätta stort värde påhe thinks a lot of himself han har höga tankar om sig självthink outtänka ut, fundera ut <think out a new method>think overtänka igenom, tänka överthink uphitta på, tänka ut <think up new ideas>
think tank [ˈθɪŋktæŋk]substvard. hjärntrust expertgrupp som kommer med nya idéer
highly [ˈhaɪlɪ]adverbhögthögst, ytterst <highly interesting>highly recommend varmt rekommenderathink highly of sb ha höga tankar om ngn
tremble [ˈtrembl]verbdarra, skälva <with av>I tremble to think what might have happened jag bävar vid tanken på vad som kunde ha hänt
[ˈtrembl]substskälvning, darrningbe all of a tremble darra i hela kroppen
twice [twaɪs]adverbtvå gånger <I’ve been there twice>twice a day två gånger om dagentwice as many el. twice the number dubbelt så mångathink twice before doing sth tänka sig för innan man gör ngttwice 3 is 6 2 gånger 3 är 6
store [stɔ:]substförråd, lagerpl. stores förråd <military stores>magasin, förrådshusvanligen stores varuhusspec. amer. butik, affärgeneral stores lanthandelthink of all the good things in store for you tänk på allt det trevliga som väntar digset great store by sätta stort värde på
[stɔ:]verblägga upp lager av, samla på lager, lagraförvara, magasinera <store furniture>elektr. m.m. ackumulera
thought [θɔ:t]substtanke <of >; tänkande, tänkesätttrain of thought el. line of thought tankegångI didn’t give it a second thought jag tänkte inte närmare på detdeep in thought försjunken i sina tankarafter much thought el. after mature thought efter moget övervägandeon second thoughts, I will do it vid närmare eftertanke kommer jag att göra det
[θɔ:t]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasimperf. o. perf. p. av think
better [ˈbetə]adjektiv och adverb (komparativ av good, well)bättrebe better off ha det bättre ställtno better than inte annat änso much the better el. all the better så mycket (desto) bättrethe sooner the better ju förr dess bättrefor better or for worse vad som än händerget the better of få övertaget överthink better of it komma på bättre tankaryou had better try det är bäst att du försökerhellre
[ˈbetə]verbförbättra, bättra på
worst [wɜ:st]adjektiv och adverb (superlativ av bad, badly, ill); värst, sämstbe worst off ha det sämstcome off worst klara sig sämst, dra det kortaste strået
[wɜ:st]substthe worst den (det, de) värstathe worst is yet to come det värsta återstårthe worst of it is that… det värsta (sämsta) av allt är att…that’s the worst of being alone det är det värsta med att vara ensamhave the worst of it el. get the worst of it dra det kortaste strået, råka värst utI want to know the worst jag vill veta sanningen även om den är obehagligthink the worst of sb tro det värsta om ngnat the worst el. at worst i värsta fallif the worst comes to the worst i värsta fall, i sämsta fall
straight [streɪt]adjektivrak <a straight line>, rätput straight rätta tilli följd, rak <ten straight wins>get straight el. put straight få ordning på, få rätsida på, ordna upp <get one’s affairs straight>uppriktig, ärlig, öppenhjärtig <a straight answer>ärlig, hederlig
[streɪt]adverbrakt, rätt <straight up, straight through>, mitt, tvärs <straight across the street>rak, rakt, upprättstand straight stå upprättstraight on rakt framsit up straight sitta rak, rätt, riktigt; logiskt <think straight>direkt, raka vägen <go straight to London>, rakt <he went straight into…>; genastvard. hederligt <live straight>go straight föra ett hederligt livstraight away genast, på ögonblicket; tvärtstraight out el. straight direkt, rent ut <I told him straight that…, I told him straight out that…>
[streɪt]substraksträcka
© NE Nationalencyklopedin AB