Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

thing [θɪŋ]substsak, ting, grejpl. things saker etc., saker och tingthese things happen sånt händerit’s just one of those things sånt händer tyvärrspec. vard. varelse <a sweet little thing>poor little thing! stackars liten!you poor thing! stackars!this is a fine thing! jo, det var just snyggt!the great thing about it det fina med detlast thing at night det sista man gör på kvällenthe only thing you can do det enda du kan görait is a strange thing that… det är egendomligt att…what a stupid thing to do! vad dumt att göra så!pl. thingsi spec. betydelser a) tillhörigheter, saker <pack up your things>; kläder <take off your things!> b) redskap, grejor, saker, servis <tea things> c) det, saken, läget, ställningenthings are in a bad way det går dåligtas things are el. the way things are som det nu är, som saken ligger tillhow are things? el. vard. how’s things? hur går det?, hur är läget?you know how things are du vet hur det ärthings look bad for him det ser illa ut för honommake a thing of göra affär avtaking one thing with another när allt kommer omkringthe thing is saken är denthe thing to do is to… vad man ska göra är att…quite the thing el. the thing på modet, innethat’s just the thing for you det är precis vad du behöverfor one thing,… för det första,…
itself [ɪtˈself]pronomensig <the dog scratched itself>, sig själv <the child dressed itself>, själv <the thing itself is not valuable>he is honesty itself han är hederligheten själv
understood [ˌʌndəˈstʊd]skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ipa-group saknasimperf. avunder stand
[ˌʌndəˈstʊd]adjektivskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. psa-group saknasperf. p. avunder standförståddunderstood? uppfattat?självklar, given <that’s an understood thing>that is understood det säger sig självt
such [sʌtʃ]adjektiv och pronomensådan <such books>there is such a draught det drar såI’ve never heard of such a thing! jag har aldrig hört på maken!I shall do no such thing det gör jag definitivt intesome such thing något sådant, något liknandesuch and such den och den <such and such a day>as such som sådan, i sig <I like the work as such> <such big books, such long hair>we had such fun vi hade verkligen roligtsuch as sådan som; som t.ex., som, såsom <vehicles such as cars>such books as these sådana här böckerhave you such a thing as a stamp? har du möjligen ett frimärke?there are no such things as ghosts det finns inga spökensuch as it is sådan den nu är
hear [hɪə] (heard heard)verbhöra; få höra, få vetahear! hear! utrop av bifall ja, ja!, instämmer!hear of höra talas omI won’t hear of such a thing jag vill inte veta 'av något sådantlyssna på (till)jur. förhöra <hear a witness>
1 kind [kaɪnd]substslag, sortnothing of the kind inte alls såsomething of the kind något ditåta kind of ett slagsall kinds of alla slags, alla möjligathat kind of thing sådant därwhat kind of weather is it? vad är det för väder?they are two of a kind de är likadana
past [pɑ:st]adjektivgången, förflutenthe past few days de sista dagarnafor some time past sedan någon tid tillbaka
[pɑ:st]substthe past det förflutnain the past förr i världenit is a thing of the past det tillhör det förflutnagram.the past imperfekt
[pɑ:st]prepositionförbi, bortompast danger utom faraat half past one klockan halv tvåa quarter past two en kvart över två
[pɑ:st]adverbförbi <run past>
quite [kwaɪt]adverballdeles, helt <quite impossible>, helt <she is quite young>, mycket <quite possible>quite another thing en helt annan sakshe is quite a child hon är bara barnetwhen quite a child redan som barnquite the best det allra bästaganska, rätt, nog såthat I can quite believe det tror jag gärnaI don’t quite know jag vet inte riktigtnot quite six weeks knappt sex veckorquite so! el. quite! alldeles riktigt!
first [fɜ:st]adjektiv och räkneordförsta, förste; förnämstafirst aid första hjälpenfirst name förnamnfirst night premiärin the first place a) i första rummet b) för det förstaat first sight vid första anblickenlove at first sight kärlek vid första ögonkastetyou don’t know the first thing about it du vet inte ett dyft om det
[fɜ:st]adverbförstfirst of all allra först, först och främsti första klass <travel first>come first el. finish first komma som etta, sluta som etta
[fɜ:st]substat first först, i börjanförsta, förstesport. förstaplats, ettamotor. ettans växel
1 second [ˈsekənd]adjektiv och räkneordandra, andre; andra-in the second place i andra rummet, i andra hand, för det andrabe second in command ha näst högsta befäletbe second to none inte stå någon efter
[ˈsekənd]adverbnäst <the second largest thing>andra klass <travel second>come second komma tvåafinish second komma (bli) tvåa
[ˈsekənd]substsport. tvåa, andraplaceringsekundant <second in a duel>; boxn. sekond
[ˈsekənd]verbunderstödja, ansluta sig till <second a proposal>vara sekundant åt; boxn. vara sekond åt
© NE Nationalencyklopedin AB