Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

talking-to [ˈtɔ:kɪŋtu:]substutskällning <get a talking-to>
brick [brɪk]substtegel, tegelstenas hard as a brick stenhårddrop a brick vard. trampa i klaveretit’s like talking to a brick wall det är som att tala till en väggbyggkloss
wall [wɔ:l]substmur, väggwall bars gymn. ribbstolcome up against a brick wall köra fastdrive sb up the wall driva ngn till vansinne, göra ngn galenhave one’s back to the wall vara ställd mot väggenstand sb up against a wall ställa ngn mot väggenbang one’s head against a brick wall köra huvudet i väggenit’s like talking to a brick wall det är som att tala till en vägg
[wɔ:l]verbwall in omge med en mur
talk [tɔ:k]verbtala, prata; vard. snacka; skvallranow you’re talking! vard. så ska det låta!talk big vard. vara stor i orden, skryta
[tɔ:k]verb [tɔ:k]substsamtal, pratstundpl. talks förhandlingar <peace talks>small talk småprat, kallpratprat <we want action, not talk>tal <there can be no talk of that>there has been talk of that det har varit tal om detthe talk of the town det allmänna samtalsämnetföredrag <a talk on the radio>give a talk on hålla föredrag om (med adv. o. prep.)talk abouttala om, prata omtalk down toanvända en nedlåtande ton tilltalk sb into doing sthövertala ngn att göra ngttalk oftala om, prata omtalking of på tal om, apropåtalk ontala om, hålla föredrag omtalk sb out of doing sthövertala ngn att inte göra ngttalk overdiskutera, resonera om <let’s talk the matter over>talk sb roundövertala ngn, få ngn att ändra sigtalk totala med, prata med, samtala med; tala tillsäga till på skarpentalk withtala med, prata med, samtala med
keep [ki:p] (kept kept)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla, behålla, hålla kvarkeep alive hålla vid livkeep sb company hålla ngn sällskapkeep one’s head behålla fattningenI won’t keep you long jag ska inte uppehålla dig längekeep sb waiting låta ngn vänta2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasförvara; bevara <keep a secret>keep goal stå i mål3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasäga, hålla sig med <keep a car>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasunderhålla, försörja5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasföra <keep a diary>, sköta <keep accounts>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashålla sig <keep awake, keep silent>how are you keeping? hur står det till?7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstå sig, hålla sig <will the meat keep?>8keep straight on fortsätta rakt framkeep left! håll (kör, gå) till vänster!9keep doing sth el. keep on doing sth fortsätta att göra ngtkeep moving! rör på er!she keeps on talking hon bara pratar och pratar
[ki:p] (kept kept)
verb (med adv. o. prep.)keep at itligga i, inte ge uppkeep fromavhålla fråndölja förkeep sb from doing sth hindra ngn från att göra ngtkeep offhålla på avståndkeep off the grass! beträd ej gräsmattan!keep off a subject undvika ett ämnekeep onfortsätta med, hålla i sig <if the rain keeps on>inte ta av sig <keep one’s hat on>keep on at vard. tjata påkeep outhålla ute, stänga ute <of från>keep out of sb’s way undvika ngnkeep tohålla sig till, hålla fast vid <keep to one’s plans>; stå fast vid <keep to one’s promise>keep sth to oneself hålla ngt för sig själv, tiga med ngtkeep oneself to oneself hålla sig för sig självkeep to the right! håll till höger!keep underhålla nere, kuvakeep uphålla uppe, fortsätta med, hålla vid liv <keep up a conversation>keep it up fortsätta, hänga i, inte ge tapptkeep up with hålla jämna steg med
[ki:p]substuppehälle <earn one’s keep>for keeps vard. för alltid, för gott
get [get] (got gotperf. p. amer. ofta gotten el. getting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknas, lyckas få, skaffa sig <get a job>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfånga, få tag i; få fast, sätta dit <they got the murderer>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. fatta, haja <do you get what I mean?>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskomma, lyckas komma <get home>5have got hahave got to vara (bli) tvungen att6get sth done se till att ngt blir gjort; få ngt gjortget sb to do sth få ngn att göra ngtget one’s hair cut klippa sig, klippa håret7get to småningom komma att, lära sig att <I got to like him>get to know få reda på, få veta, lära kännait was getting dark det började bli mörktget going komma i gångget talking börja prata8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbli <get better>get married gifta sig
[get] (got gotperf. p. amer. ofta gotten el. getting)
verb (med adv. o. prep.)get aboutresa omkring, röra på sigkomma ut, sprida sig om rykteget alongklara sig, reda sigI must be getting along jag måste ge mig i vägdo you get along? kommer ni överens?komma åt, , hacka på <you’re always getting at me>syfta på, menawhat are you getting at? vart är det du vill komma?get awaykomma i vägkomma undan, rymmaget away with komma undan medget away with it klara sig, slippa undanget backfå igen, få tillbakaåtervändaget one’s own back ta revansch <she got her own back>get bykomma förbiklara sigget downfå ner, få i siggå ner (av), komma ner (av), göra nedstämddon’t let it get you down ta inte vid dig så hårt för detget down to ta itu medget inta sig in, komma inhinna med, klämma in <they get in all the work they can>get intostiga in i (upp på), komma in i (upp på)råka (komma) i <get into danger>, komma in i, <get into bad habits>get offfå av (upp, loss), ta av (upp, loss)gå av, stiga av, slippa undanhe got off lightly han klarade sig lindrigtge sig av, komma i vägget off on bli tänd påget off to bed gå och lägga sigget off to sleep somna inget off work bli ledig från arbetetget onfå (sätta) på; ta (få) på siggå på, stiga på, sätta sig påget on one’s feet stiga upp, komma upp, resa sig för att talashe gets on my nerves hon går mig på nervernalyckas, ha framgång; trivashow is he getting on? hur har han det?how is the work getting on? hur går det med arbetet?get on with it! el. get on! skynda (raska) på!komma bra överens, trivas <with sb med ngn>he is easy to get on with han är lätt att umgås medhe is getting on in years el. he is getting on in life han börjar bli gammaltime is getting on tiden gårbe getting on for närma sig, gå mot <he is getting on for 70>get on to komma upp på <get on to a bus>get outfå fram <get out a few words>, hämta fram, ta fram <he got out a bottle of wine>; få ut (ur), ta ut (ur)gå (komma, stiga, ta sig) ut <of ur>, komma upp <of ur>get out of a) komma ifrån <get out of a habit> b) slingra sig undan <try to get out of washing up>get overfå undangjordkomma över <get over one’s shyness>, hämta sig från <get over an illness>, glömmaget roundkringgå <get round the law>, komma ifrånlyckas övertalashe knows how to get round him hon vet hur hon ska ta honomget round to få tillfälle tillget throughgå (komma, klara sig) igenom; bli färdig medkomma fram äv. i telefongöra slut på <get through all one’s money>get tokomma fram till, get to bed komma i sängwhere has it got to? vart har det tagit vägen?get togetherfå ihop, samla, samla ihopget upgå upp, stiga upp <get up early in the morning>; resa sigget up to komma till, ställa tillget up to mischief hitta på rackartyg
© NE Nationalencyklopedin AB