Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

set [set] (set set el. setting)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassätta, ställa <set one’s watch, set one’s alarm>; infatta <set in gold>; 2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbestämma, fastställa; förelägga, ge <set sb a task>3teat. m.m.the scene is set in France scenen är förlagd till Frankrike4musik.set sth to music sätta musik till ngt, tonsätta ngt5skol.set a test sätta ihop en skrivning6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmed. återföra i rätt läge <set a broken bone>7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom solen, månen gå ner <the sun sets at 8>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstelna <the jelly has not set yet>, hårdna9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasduka <a table set for four>
[set] (set set el. setting)
verb (med adv. o. prep.)set aboutta itu med <set about a task>vard. gå lös påset asidelägga undan, sätta av, anslå <for till, för>bortse frånsetting aside… bortsett från…set backvard. kostait set me back five pounds jag gick back fem pundset downsätta nerset inbörja, inträda, falla på <darkness set in>set offge sig i väg <set off on a journey>, starta, avresa <for till>framkalla <the explosion was set off by…>sätta i gång, starta, utlösa <set off a chain reaction>framhäva <the white dress set off her suntan>set outge sig av, ge sig ut (i väg) <set out on a journey>, starta, avresa <for till>set tohugga iset to work sätta i gångset upsätta upp, ställa upp, resa <set up a ladder>; slå upp <set up a tent>upprätta <set up an institution>, anlägga <set up a factory>, grunda, inrätta; införa <set up a new system>; tillsätta <set up a committee>etablera sig <set up as a businessman>
[set]perfekt particip och adjektivfast, fastställd <set price>; bestämd <set rules>a set phrase en stående fras, ett talesättbelägen <a town set on a hill>be set on a) vara fast besluten b) ha slagit in på <he is set on a dangerous course>vard. klar, färdigall set allt klartget set! sport. färdiga! <on your marks! get set! go!>
[set]substuppsättning, set, satsa chess set ett schackspela set of golf clubs ett golfseta set of lectures en serie föreläsningara set of underwear en omgång underklädergrupp; krets, kotteri, klickapparat <radio set, TV set>i tennis set
© NE Nationalencyklopedin AB