Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sun-up [ˈsʌnʌp]substantivåld. soluppgång
beat [bi:t] (beat beaten)transitivt verbslå; piska; bulta, hamra, smida; drivathe attack was beaten off anfallet slogs tillbakabeat a retreat slå till reträttbeat time slå taktenvispa <beat eggs>, vispa ihop, vispa uppslå <beat a record>, besegra, övervinna, överträffa; amer., sl. lurabeat sb out of sth amer., sl. lura ngn på ngtthat beats the band sl. det slår alla rekordcan you beat it? el. can you beat that? vard. har du hört på maken?he always beats me to it han kommer alltid före [mig]there is nothing to beat it ingenting går upp mot detit beats me how vard. jag fattar inte hurtrampa, gå upp vägbeat a way el. beat a path bana [sig] vägsl.beat it kila, stickabeat it! stick!
(beat beaten)intransitivt verbslå, piska; om regn äv. trumma <on, against mot>slå, klappa <his heart was still beating>
(beat beaten)transitivt verbsubstantiv[taktfast (regelbundet)] slag (ljud); takt, taktslag; trumning, bultande etc.; jfr beato. beatrond; pass; polismans patrulleringsområdethat's off my beat el. that's out of my beat bildl. det ligger utanför mitt områdefys. svävning; radio. svängning <beat frequency>
adjektivvard. utmattad, slagenmed adv., ofta med spec. översättningar:beat downitr. gassa <the sun was beating down>beat down the price pruta ned prisetbeat sb down pruta med ngnbeat outsmida, hamra uttrampa upp <beat out a path>beat upvispa <beat up cream>, vispa upp, röra till; driva upp villebrådbeat sb up vard. klå upp (misshandla) ngn
set [set] (set set)transitivt verb (se äv. under set; för set i spec. förbindelser som set free, set right, set a good examplese under resp. huvudord)sätta, ställa, läggashe has set her mind on [having] a bicycle hon har satt sig i sinnet att hon ska ha en cykelset one's hand to a document skriva under ett dokumentset the table duka [bordet]lägga håretträdg. sätta <set potatoes>, besätta <set with jewels>, infatta <set in gold>ställa <set a watch by (efter) the time signal>set the alarm clock ⁅for six o'clock⁆ ställa väckarklockan…bestämma, fastställa <set a time for the meeting>; förelägga, ge <set sb a problem, set sb a task>set an exam paper sätta ihop en [examens]skrivningset the fashion diktera modet; vara tongivandeteat. o.d.set the scene ⁅in France⁆ förlägga scenen…the scene (stage) is set allt är klart på scenen; bildl. allt är klart (upplagt, bäddat) <for för>mus.set sth to music sätta musik (melodi) till ngt, tonsätta ngtboktr. sätta [upp] <set a page>med. återföra i rätt läge <set a broken bone>
(set set)intransitivt verb (se äv. under set)om himlakropp gå ner <the sun sets at 8>stelna <the jelly has not set yet>; hårdna; stadga sig <his character has set>
(set set)transitivt verb och intransitivt verbperfekt particip och adjektiv (se äv. set I–)fast, fast[ställd] <set price>; bestämd <set rules>a set phrase en stående fras, ett talesättat a set time vid en fastställd (bestämd) tidpunktin [good] set terms i klara termer (ord); otvetydigtstel, orörlighe is very set in his ways han har mycket bestämda vanorbelägen <a town set on a hill>with eyes deep set med djupt liggande ögonbe set on a) vara fast besluten <be set on doing it (att göra det)>he is dead set on having ⁅the job⁆ vard. han har gett sig katten på att han ska ha… b) ha slagit in på <he is set on a dangerous course>vard. klar, färdigall set allt [är klappat och] klartare we all set? är vi färdiga?get set! sport. färdiga! <on your marks! get set! go!>
substantivuppsättning <a set of golf clubs>, sats; uppsats, saker <toilet set>; omgång, sätt <a set of underwear>; servis <tea set>; serie <set of lectures>a chess set ett schackspel⁅the encyclopedia costs £850⁆ the set …komplettumgängeskrets, grupp; krets, kotterithe jet set el. the smart set, se jet set, smart setthe literary set de litterärt intresserade [kretsarna]apparat <radio set, TV set> a) [rörelse]riktning <the set of the tide> b) bildl. inriktning, tendenspassform, falltennis. o.d. setstickling, sättplanta; [sätt]lökteat. el. film. a) scenbild; kuliss[er], dekor b) scen, inspelningsplatsläggning av håretmatem. mängdtheory of sets el. set of theory mängdläramed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:set aboutta itu med <set about a task>vard. gå lös påset againstväga mot <the advantages must be set against the disadvantages>everyone was set against him alla var klart emot honomset oneself against sätta sig emotset apartse apartset asidelägga undan, sätta av <set aside part of one's income>, anslå <for till, för>bortse frånsetting aside… bortsett från…avvisa, förkasta <set aside an offer>jur. ogiltigförklara <set aside a will (testamente)>set backförsena <it set us back two hours>vrida (ställa) tillbaka <set the clock back>vard. kostait set me back ⁅£50⁆ äv. jag fick punga ut med…set downsätta ner; sätta (släppa) av <I'll set you down at the corner>skriva upp (ner); sätta upp; ställa upp <set down rules>set down in writing skriva neranse <as som>set forthlägga fram <set forth a theory>litt. ge sig i väg (ut) <set forth on a journey>set inbörja [på allvar] <the rainy season has set in>; inträda, falla på <darkness set in>set offge sig i väg (ut) <set off on a journey>, starta, [av]resa <for till>; sätta i väg <set off after sb>framkalla <the explosion was set off by…>sätta i gång, starta, utlösa <set off a chain reaction>framhäva <the white dress set off her suntan>uppväga; balansera <against mot, med>set onöverfalla, anfalla <I was set on by a dog>egga, hetsa, sporra <set on sb to sth>set outge sig av (ut, i väg) <set out on a journey>, starta, [av]resa <for till>lägga fram, framföra <set out one's reasons>; framställa, lägga ut, skildralägga (visa) fram, ställa ut <set out merchandise>börja [sin verksamhet]set out in life el. set out in the world börja sin bana, gå ut i livetset toåld.sätta i gång för fullt, hugga i; kasta sig över maten <they were hungry and at once set to>set to work sätta i gångsätta i gång att slåss (gräla)set upupprätta <set up an institution>, anlägga <set up a factory>, grunda, inrätta; införa <set up a new system>; tillsätta <set up a committee>set up house o. set up shop, se under house, shopetablera sig <set [oneself] up in business (som affärsman)>; hjälpa att etablera sigsätta upp <set up a fence>; ställa upp, resa [upp] <set up a ladder>, slå upp <set up a tent>; rigga upp, montera [upp]set up a record sätta rekordframkalla, vålla <set up an irritation>set up a protest protestera högljuttgöra stark och kryset up to be el. set oneself up as göra anspråk på att vara, ge sig ut förvard. sätta dit, gillra en fälla förboktr. sätta [upp]
take [teɪk] (took taken)transitivt verb (se äv. take; se äv. fraser med take under aback, oath, order, seatm.fl.)ta; fatta, gripa; ta tag i, hålla sig itake sb's arm ta ngn under armentake sb's hand ta (hålla) ngn i handen
ta [med sig]; bära, flytta
föra <he was taken to the Tower>, ledathese stairs will take you to… den här trappan leder till…
a) ta sig <take a liberty>take a bath ta [sig] ett bad b) göra sig <take a lot of trouble (besvär)>
a) göra <take a trip>; vidta <take measures>take notes föra (göra) anteckningar b)take a decision fatta (ta) ett beslut c) avlägga <take a vow>
a) ta, lägga beslag påthis seat is taken den här platsen är upptagen b) gripa <he was taken by the police> c) inta <take a fortress>
a) inta <take one's place> b) söka, ta <take cover, take shelter>
dra, ta <take two from six>
anteckna, skriva upp <take sb's name>
a) inta <take one's meals>, dricka <take wine>take snuff snusa b)take the sun sola [sig]
använda, ta <take sugar with (i) one's tea>; ha, dra <I take sevens (nummer sju) in gloves>
ta, åka med <take the bus>take a taxi ta (åka) taxi
ta, resa, åka, slå in på <take another road>take the road to the right gå (köra) åt höger
a) ta emot <take a gift>take that! där fick du [så du teg]!I'm not taking any of that vard. sånt går inte med mig b) anta <take a bet>
a) hyra <take a house> b) prenumerera på <take two newspapers>
behövas, fordras, krävas; dra <the car takes a lot of petrol>he had already taken six years over it han hade redan lagt ner sex år på detit takes so little to make her happy det behövs så lite för att hon ska bli gladit takes a lot to make her cry det ska mycket till för att hon ska gråtait will take some doing det är inte gjort utan vidareit took some finding den var svår att hittashe has [got] what it takes vard. hon har allt som behövs
ta på sig <take the blame>, överta, åta sig <take the responsibility>take it upon oneself to a) åta sig att b) tillåta sig att, ta sig för att
be taken ill bli sjuk, insjuknabe taken with , drabbas av
uppta, ta <take sth well>he knows how to take people han kan verkligen ta folktake it or leave it! om du inte vill ha det så får det vara!, passar det inte så låt bli!
tålaI can't take it any more jag orkar inte med det längrehe can't take a joke han tål (förstår) inte skämtI will take no nonsense jag vill inte veta av några dumheter
a) uppfatta, förstå <he took the hint>this must be taken to mean that det måste uppfattas så att b) följa, ta <take my advice>
a) tro, anseI take it that jag antar (förmodar) attwhat (who) do you take me for? vem tar du mig för?do you take me for a fool? tror du jag är [en] idiot? b)you may take my word for it that el. you may take it from me that du kan tro mig på mitt ord när jag säger attyou may take his word for it du kan tro honom på hans ord
fånga äv. bildl. <it took my eye>; fängslabe taken with bli intagen av (förtjust i)
hämta, ta <the quotation is taken from Shakespeare>
a) vinna, ta <he took the first set 6–3> b) kortsp. , ta [hem]; schack. ta, slå <take the queen> c) sport. ta, klara hinder
anta, [börja] få <the word has taken a new meaning>
fatta, <take a liking to>, finna, ha <take a pleasure in>
ertappa, komma påtake sb unawares överrumpla ngn
a) läsa, lära sig <take English at the university>; gå på <take a course> b) undervisa i <take a class> c) gå upp i <take one's exam>
gram. styra, konstrueras med
(took taken)intransitivt verb (se äv. take)ta <the vaccination didn't take>fastna, fästa; bot. slå rot, ta sigta [av] <take to the right>
(took taken)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivtagande; jfr givefångst <the daily take of fish>, [jakt]byteintäkter, inkomst[er]; förtjänst a) film. tagning b) inspelningtake on sth vard. version av ngt; syn på ngtsl.be on the take gärna ta emot mutor, gärna låta sig köpasmed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:take afterbrås på, likna <he takes after his father>take against[börja] få någonting emot <you've taken against me>take alongta med [sig]take apartta isär <take a watch apart>vard. slå, klå <the team were taken apart>göra ner [fullständigt]take awayta bort (undan); föra bort <be taken away to prison>dra ifrån <take away six from nine>take meals away köpa hem färdiglagade måltidertake backta (ge, lämna) tillbaka, återtaI take back what I said jag tar tillbaka vad jag saföra (förflytta) tillbaka [i tiden] <the stories took him back to his childhood>take downta nedriva [ned] <take down a house>take down one's hair lösa [upp] (slå ut) håretskriva ned (upp), anteckna; göra ett referat av <take down a speech>; ta [diktamen på] <take down a letter>take sb down [a peg or two] sätta ngn på platstake inta in; ta (skaffa) in (hem) varorföra intake a lady in to dinner föra en dam till bordetta emot, ha <take in boarders>prenumerera påomfatta <the map takes in the whole of London>, inkluderavard. besöka, gå påtake in a cinema gå på bioförstå, fatta <I didn't take in a word>; överblicka <take in the situation>; registrera <she took in every detail>he takes it all in vard. han går på allting, han är så lättluradbe taken in låta lura sigvard. ta till polisstationentake offtr. ta bort (loss); ta av [sig] <take off one's shoes>; itr. vara löstagbar, kunna tas av (loss)föra bort <be taken off to prison>, köra i väg med; ta (hämta) upp från, rädda frånavföra från <take an item off the agenda>take sugar off the ration slopa ransoneringen av socker[be]ge sig i väg; flyg. starta, lyfta, lättatake a day off ta [sig] ledigt en dagdra in <take off two trains>; lägga ned <take off a play>dra (slå) av, pruta <take £10 off>imitera; parodierakomma i ropet, bli populär, göra sig gällandetake onåta sig, ta på sig <take on extra work>ta in, anställa <take on new workers>anta, [börja] få <take on a new meaning>ställa upp mot, ta sig an <take sb on at (i) golf>; fotb. äv. utmana <take on opponents>slå igenom <that fashion hasn't taken on>vard. bli upprördshe took on something dreadful hon förde ett himla livtake outta fram (upp, ut) <from, of ur>; ta ur (bort) <take out a stain>; dra ut tandta ut, skaffa sig <take out a licence>, ta, teckna <take out an insurance policy>ta [med] ut, bjuda ut <take sb out to (på) dinner>this takes it out of me det här suger musten ur mig⁅when he is annoyed,⁆ he takes it out on her …låter han det gå ut över hennetake overtr. överta <take over business>, tillträda <take over a new job>; itr. ta över, överta ledningen (makten, ansvaret)take over from avlösaföra (köra) överwe are now taking you over to… radio. och nu över till…lägga sig till medtake to[börja] ägna sig åt, slå sig på <take to gardening>; sätta sig in i, lära sig; hemfalla åttake to doing sth lägga sig till med [vanan] att göra ngttake to drink el. take to drinking börja drickabli förtjust i, [börja] tycka om <the children took to her at once>; [börja] trivas med; dras tillfly, ta sin tillflykttake to flight ta till flyktentake to the lifeboats gå i livbåtarnatake upta upp (fram); ta med <take up passengers>; lyfta [på] <take up the telephone receiver>; riva upp gatatake up arms ta till vapensuga (ta) åt sigsömnad. ta (lägga) uppta upp <take up for (till) discussion>, föra på talta [upp] <it takes up too much room>; fylla [upp] <it takes up the whole page>; uppta, ta i anspråk, lägga beslag på <take up sb's time>he is taken up with it han är helt sysselsatt med det, han är engagerad i detinta <take up an attitude>anta <take up a challenge>, gå med på; ta sig an, åta sig <take up sb's cause>[börja] ägna sig åt, slå sig på <take up gardening>, börja läsa (lära sig); välja <take up a career>take up golf börja spela golfavbryta, rätta <take up a speaker>; tillrättavisaI'll take you up on that det säger jag ja till, gärna; det [du säger] vill jag bestridaarresteratillträda <take up one's post>take up with sb börja umgås med ngn
touch [tʌtʃ]transitivt verb (se äv. touched)röra [vid], vidröra, beröra, snudda vid, toucha, tuscha; nudda; ta i (på)touch the button trycka på knappengränsa till, stöta intill <the two estates touch each other>; matem. tangera, nå fram (upp, ner) till; stiga (sjunka) till <the temperature touched 35°>touch base stämma av, kolla <with sb>touch bottom a) nå botten, bottna; bildl. komma till botten b) sjö. få bottenkänning c) bildl. nå botten, sätta bottenrekordtouch land nå land, landamest i nekande sats, vard. mäta sig med, gå upp motthere's no one to touch him det finns ingen som kan mäta sig med (som går upp mot) honommest i nekande sats smaka <he never touches wine>, röra <she didn't even touch the food>[djupt] röra, beröra, göra ett djupt intryck påit touched me to the heart det rörde (grep) mig ända in i själen a) ha något att göra med <I refuse to touch that business> b) beröra <it touched his interests>angripa (skada) lätt <touched with frost>sjö. angöra, anlöpatouch shore angöra (lägga i) landge en lätt touche (aning) <with av>; blanda (färga) lätt; lätta (friska) upp <with med>vard. låna, viggahe touched me for £5 han lånade 5 pund av mig
intransitivt verbröradon't touch! [föremålen] får ej vidröras!röra (snudda) vid varandra; stöta ihopgränsa till varandra; matem. tangera varandra
substantivberöring, vidröring, snudd[ning]; lätt stötkontakt; spec. mil. känningkeep touch with hålla kontakten medlose touch with tappa (förlora) kontakten medbe in touch with el. keep in touch with hålla (vara i, stå i) kontakt medkeep in touch, will you! glöm inte att höra av dig!get in touch with el. get into touch with få (komma i) kontakt med; sätta sig i förbindelse medput in touch with sammanföra med, sätta i förbindelse medkänsel[sinne], beröringssinne <äv. sense of touch>sensation of touch känselförnimmelseit is cold to the touch det känns kalltyou can tell it's silk by the touch det känns att det är silke [när man tar på det]penseldrag, penndragdrag, detalj; touche; färgtouchegive the finishing touch, se under finishinganing, antydan, spår; stänk <a touch of irony, a touch of bitterness>; släng <a touch of flu>a touch of salt en aning (en nypa) salta touch of the sun lätt (lindrigt) solsting[karakteristiskt] drag, prägel, anstrykningmus.el.på tangentbord o.d. a) anslag; touche b) [finger]grepphave a light touch ha ett lätt anslag; om piano o.d. vara lättspelad; om tangentbord vara lättskrivetthe touch method el. the touch system touchmetoden, kännmetodengrepp; hand, handlag; manér, stilthe common touch, se under commonwith a light touch med lätt handthe touch of a master en mästares hand, en mästarhandshe has a very sure touch hon har ett mycket säkert handlaglose one's touch tappa (förlora) greppet[fin] uppfattning; handlagsport. a) fotb. område utanför sidlinjenbe in touch vara utanför sidlinjen, vara död b) rugby. touchelinje; område utanför touchelinjentransitivt verb och intransitivt verbmed prep. el. adv.:touch atsjö. angöra, anlöpatouch downflyg. ta mark, gå ner, [mellan]landarugby.:tr. marksätta en boll bakom mållinjen; itr. marksätta bollen bakom mållinjentouch offavlossa, avfyra <touch off a cannon>bildl. utlösa <touch off an international crisis>touch on[flyktigt] beröra, komma in på <touch on a subject>närma sig, gränsa tilltouch upretuschera, bättra på <touch up a painting>; snygga till; finputsa, hyfsa till <touch up an article before publication>vulg. kåta upptouch uponse touch onunder touch
© NE Nationalencyklopedin AB