Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

sudden [ˈsʌdn]adjektivplötslig <a sudden shower>, oväntad, överraskande; bråd <sudden death>; hastig, häftig <a sudden movement>; tvär <a sudden turn in the road>
substantivall of a sudden helt plötsligt (hastigt), rätt som det är (var), med ens
sudden death [ˌsʌdnˈdeθ]substantivsport. sudden death i oavgjord match beslut om att nästa mål o.d. avgör matchen
suddenness [ˈsʌdnnəs]substantivplötslighet, hastighet etc.; jfr suddenthe suddenness of det plötsliga (oväntade etc.) i
SIDS [ˌesaɪdi:ˈes]förk. för sudden infant death syndromeSIDS, plötslig spädbarnsdöd
infant [ˈɪnfənt]substantivspädbarnskol. barn [under 7 år], småbarn
adjektivbarn-, barna- <infant voices, infant years>, spädbarns-, småbarns-sudden infant death syndrome (förk.SIDS) plötslig spädbarnsdödny[etablerad], under utveckling <infant industries>
sever [ˈsevə]transitivt verbskilja, avskilja; hugga av, klippa av, slita av <a sudden jerk severed the rope>, skära av <sever the enemy's communications>; rycka av (loss); [av]bryta <sever all connections with sb>; splittra <sever an army>; söndra, avsöndrasever oneself from ⁅one's party⁆ bryta med…, lösgöra sig från…
intransitivt verbbrista <the rope severed>skiljas [åt], gå isär; klippas (slitas) av
dart [dɑ:t]intransitivt verbpila, rusa, störta, kila, kasta (störta) sig <at >dart up fara upp
transitivt verbkasta <dart a spear, dart a glance>; slunga; skjuta <dart flashes>
substantivpil; ibl. kastspjutdarts (med verb i sg.) dart, pilkastningplay darts spela dart, kasta pilplötslig snabb rörelse, språngmake a sudden dart ta ett språng, plötsligt rusa iväg <for mot>
burst [bɜ:st] (burst burst)intransitivt verb och transitivt verbbrista, rämna, spricka; springa sönder; explodera, krevera; om knopp slå ut; om moln upplösa sig i regnhe was bursting ⁅to tell us the news⁆ han höll på att spricka av iver…sacks bursting with grain säckar proppfulla med sädbe bursting with health stråla av hälsaburst with laughing skratta sig fördärvadburst open a) flyga upp <the door burst open> b) tr. spränga, bryta upp
störta, komma störtande <he burst into the room>; bryta fram <the sun burst through the clouds>; välla <the oil burst out of (fram ur) the ground>burst in störta [sig] in; avbrytaspränga <burst a balloon>, spräcka, slita sönderburst a tyre få en ringexplosion
(burst burst)intransitivt verb och transitivt verbsubstantivbristningexplosion; krevad; salvaburst of gunfire skottsalva, eldskurplötsligt utbrott, anfall <a burst of energy>; storm <a burst of applause>; ström <a burst of tears>a burst of laughter en skrattsalvaa burst of speed [en] spurtburst of thunder åskslag, åskknallwork in sudden bursts arbeta ryckvismed prep. el. adv.:burst in on[plötsligt] komma (falla, ramla) över, överraska <he'll be bursting in on us at any moment>burst in on a conversation avbryta (blanda sig i) ett samtalburst intoburst outstörta [sig] ut, bryta sig utbryta ut (fram)brista [ut]burst out laughing brista i skratt
change [tʃeɪn(d)ʒ]transitivt verbändra, förändra <into till>; ändra på <change the rules>; lägga om <change the system>; förvandla, omvändachange front bildl. göra en helomvändningchange one's mind ändra sigbyta; byta ut <for mot>; skifta <change colour>change the beds byta [lakan] i sängarnachange one's clothes byta [kläder], byta omchange hands byta ägarechange places byta platschange sides a) byta sida (parti) b) ändra ståndpunktchange trains byta tågchange one's ways lägga om livsstil (vanor)växla pengar
intransitivt verbbyta [kläder], byta om, klä om [sig]byta [tåg (båt, plan)]ändras, förändras, förvandlas, ändra sig, växla, skifta, kasta (slå) om <the wind has changed>change over a) byta, växla b) sport. växla i stafettbil. växla <change down, change up>
substantiv[för]ändring <change for (till) the better>; omkastning; svängning <a sudden change>; växling; skifte, omvälvningchange of life klimakteriumombyte, utbyte, byte; omväxlingchange of address adress[för]ändringchange of air luftombytefor a change för omväxlings skull; iron. för en gångs skullombyte kläder <a change of clothes>växel, småpengar <äv. small change>; pengar tillbaka <I didn't get any change>exact change jämna pengarcan you give me change for a pound? kan du växla ett pund [åt mig]?keep the change! det är jämna pengar!
turn [tɜ:n] (se äv. fraser med turn under t.ex. corner, deaf, nose, somersault, table)transitivt verb (se äv. turn)vända, vända (vrida) på <turn one's head>turn one's back on sb bildl. vända ngn ryggenturn the other cheek vända andra kinden tillturn a (one's) hand to ta itu med, ägna sig åt <he turned his hand successfully to gardening>⁅the very thought of food⁆ turns my stomach …får det att vända sig i magen på mig
a) vrida [på], vrida om <turn the key in the lock>; skruva [på], snurra [på], sno, veva, svänga [på (runt)]turn sb's head stiga ngn åt huvudet <success had not turned his head> b) svarva [till]; dreja c) formulera <neatly (elegant) turned compliments>
vika (vända) om, svänga runt <turn a corner>
rikta, vända <turn the hose on (mot) the fire>
a) göra <turn grey>it is enough to turn my hair grey det ger mig gråa hår b) komma att surna <hot weather may turn milk> c)turn into göra till, förvandla (göra om) till <turn a bedroom into a study>
fylla årshe has (is) turned fifty hon har fyllt femtio
it has (is) just turned three [o'clock] klockan är lite över tre
skicka [bort]; visa (köra) bort <turn sb from one's door>turn loose släppa <he was turned loose after interrogation>; släppa ut
intransitivt verb (se äv. turn)vända [om], vända sig om, vända sig <turn to (mot) the wall, turn on one's side>it makes my stomach turn [det är så att] det vänder sig i magen på migleft (right) turn! vänster (höger) om!turn to the left (right) göra vänster (höger) omnot know where to turn el. not know which way to turn inte veta vad man ska ta sig till, inte veta vart man ska vända sig
a) svänga [runt], snurra [runt], vrida sig [runt], roteraturn on one's heel[s] vända på klacken b) svarva; dreja
vika av, ta av, böja av, svängaturn right el. turn to the right ta (vika) av till höger, svänga [av] åt höger
a) bli <turn pale, turn sour, turn Catholic, turn traitor>turn pale (sour) äv. blekna (surna) b) bli sur, surna <the milk has turned> c)turn into el. turn to bli till <the water had turned [in]to ice>, förvandlas till <the prince turned into a frog>, övergå till (i)
substantivvändning, vridning; svängning, sväng <left turn>; varv, omgång, slagturn of the screw skärpning, intensifiering; se äv. ex. under screwto a turn på pricken; perfekt, utmärktdone to a turn lagom stekt (kokt)
turit's my turn det är min turtake turns in doing sth el. take it in (by) turns to do sth turas om att göra ngtby turns i tur och ordning; i omgångar; växelvishe spoke ⁅English and Swedish⁆ by turns han talade omväxlande…she laughed and cried by turns hon skrattade och grät om vartannatin turn a) i tur och ordning <we were examined in turn>; växelvis b) i sin tur, åter[igen] <and this, in turn, means…>speak out of [one's] turn tala när man inte står i tur; uttala sig taktlösttake a turn at hjälpa till ett tag vid (med)
[väg]krök, sväng <the road takes (gör) a sudden turn to the left>, krokat every turn vid varje steg, vart man vänder sig
a) [om]svängning, förändringa turn for the worse (better) en vändning till det sämre (bättre)⁅his health⁆ took a turn for the worse …försämradesthe turns of fortune ödets växlingarturn of the tide tidvattensskifte; bildl. strömkantring, omsvängning b)the turn of the century sekelskiftet
tjänstone good turn deserves another den ena tjänsten är den andra värddo sb a good turn göra ngn en stor tjänsta bad turn en otjänst, en björntjänst
a) läggningturn of mind sinnelag; tänkesätt b)turn of speed snabbhet
ngt åld. liten turtake a turn ⁅round the garden⁆ gå en sväng (ett varv)…, göra en vända…
nummer på varieté o.d.star turn, se star turn
vard. ngt åld. chockit gave me a terrible turn äv. jag blev alldeles förskräckt
formulering <the turn of a phrase>
form <the turn of an ankle>
transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep., ofta i fastare förbindelser med spec. översättningar:turn aboutvända [med]; [vrida och] vända på; vända sig omabout turn! helt om!right (left) about turn! [helt] höger (vänster) om!turn againstvända sig motturn aroundvända [med]; vända (vrida) på <turn one's head around>; vända sig om, vända på sigsvänga (snurra, vrida [sig]) runthis head turned around det snurrade i huvudet på honomturn awayvända sig bort; vända (vrida) bort <turn one's head away>köra bort; avvisaturn backdriva (slå) tillbaka <turn back the enemy>; avvisavika undan (tillbaka) <turn back the coverlet (täcket)>turn downavvisa, förkasta <turn down an offer>, avslå <his request was turned down>he was turned down han fick avslag (korgen)have sth turned down få avslag på ngtskruva ner <turn down the gas>turn down the volume skruva ner volymen (ljudet)vika (slå, fälla) nerturn down el. turn down into svänga (vika) in påturn inange <somebody had turned him in>turn oneself in anmäla sigturn sb in to the police överlämna ngn till polisenlämna (skicka) in (tillbaka) <he turned in his membership card>turn in one's car for a new one byta till en ny bilåstadkomma, komma med <turn in a bad piece of work>vika (vända, böja, kröka) [sig] inåt, vara vänd (etc.) inåtturn intosvänga (vika, slå) in pågöra till etc.; se turn, c; bli till etc.; se turn, cturn offvrida (skruva, stänga) av <turn off the water (radio)>turn off the light äv. släcka [ljuset]vika (svänga, ta) av <turn off to the left>turn onvrida (skruva, sätta) på <turn on the radio, turn on the water>turn on the electricity släppa på strömmenturn on the light tända [ljuset]röra sig om (kring) <the conversation turned on politics>bero (hänga) på <everything turns on your answer>vända sig mot, gå lös på <the dog turned on his master>; ge sig påvard.it (he) turns me on jag tänder på det (honom)turn oututfalla, avlöpa, sluta <I don't know how it will turn out>, , bliturn out well (badly) äv. slå väl (illa) uteverything turns out for the best in the end allt ordnar sig till sistarta sig till, bli <she has turned out a pretty girl>he turned out to be el. it turned out that he was han visade sig vara, det visade sig att han varvika (vända, böja, kröka) [sig] utåt, vara vänd (etc.) utåtsläcka <turn out the light>producera, framställa, tillverka <the factory turns out 5,000 cars a week>om skola o.d. utbilda <turn out pupils, turn out trained nurses>, släppa utköra (kasta) ut; köra bort <turn sb out of (från) his job>; utesluta <turn sb out of (ur) a club >turn sb out köra ngn på portenturn out a tenant vräka en hyresgästmöta (ställa) upp, gå (rycka) ut <everybody turned out to greet him>turn out to a man gå man ur huseröja ur, tömma <turn out the drawers in one's desk>turn out one's pockets vända ut och in på (tömma) fickornakok. stjälpa uppturn overöverlåta <the job was turned over to (till, på) another man>, överlämna <turn sb over to the police>turn over the page vända på bladet, vända bladplease turn over! (förk.PTO) [var god] vänd!välta (stjälpa) [omkull], kasta (få) omkullvända [på], vända upp och ner på; vända [på] sighand. omsätta <they turn over £10,000 a week>turn a problem over [in one's mind] vända och vrida på ett problemvard. råna, göra inbrott ibildl.,get turned over få stryk <get turned over by (med) 3–1>turn roundse turn aroundunder turnovanturn tovända sig [om] mot; vända sig till <turn to sb for (för att få) help>, hänvända sig till, anlita; gå till, slå upp i <please turn to the list at the end of the book>turn to page 10 slå upp sidan 10övergå till <the speaker now turned to the 19th century>the conversation turned to politics samtalet kom in på politikturn upskruva upp <turn up the gas>; tända <turn up the lights>turn up the volume skruva upp volymen (ljudet)dyka upp <he has not turned up yet, I expect something to turn up>, komma till rätta, infinna sig; yppa sig <an opportunity will turn up>, uppstå <if any difficulties should turn up>sömnad. lägga uppvika (slå, fälla) upp <turn up one's collar>, kavla upp; vika (vända, böja) sig uppåt, vara uppåtvänd (etc.)slå upp <turn up sth in a book>lägga ett spelkort med framsidan uppåt, vända upp
© NE Nationalencyklopedin AB