Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

such [sʌtʃ]adjektiv och pronomensådan <such books>there is such a draught det drar såI’ve never heard of such a thing! jag har aldrig hört på maken!I shall do no such thing det gör jag definitivt intesome such thing något sådant, något liknandesuch and such den och den <such and such a day>as such som sådan, i sig <I like the work as such> <such big books, such long hair>we had such fun vi hade verkligen roligtsuch as sådan som; som t.ex., som, såsom <vehicles such as cars>such books as these sådana här böckerhave you such a thing as a stamp? har du möjligen ett frimärke?there are no such things as ghosts det finns inga spökensuch as it is sådan den nu är
scarceskeəsadjektivotillräckligmoney is scarce det är ont om pengarmake oneself scarce vard. försvinna, smita, dunstasällsynt <such stamps are scarce>
hear [hɪə] (heard heard)verbhöra; få höra, få vetahear! hear! utrop av bifall ja, ja!, instämmer!hear of höra talas omI won’t hear of such a thing jag vill inte veta 'av något sådantlyssna på (till)jur. förhöra <hear a witness>
fun [fʌn]substnöje; skojfor fun för skojs skullin fun på skämtit was such fun det var så roligtmake fun of el. poke fun at driva medfun and games vard. skoj
[fʌn]adjektivvard. rolig, kul <a fun hat, a fun party>
warrantˈwɒrəntsubstspec. jur. fullmakt, befogenhet, bemyndigande; skriven orderwarrant of arrest el. warrant häktningsordera warrant is out against him han är efterlyst av polisengrund <he had no warrant for saying so>, stödgaranti <of för>; bevis <of >
ˈwɒrəntverbberättiga, rättfärdiga <nothing can warrant such insolence>; motiveragarantera <warranted 22 carat gold>; ansvara för, gå i god för
as [æz, obetonat əz]adverb och konjunktion, lika <I’m as tall as you>twice as heavy två gånger så tungjämförande som <I’m as tall as you>såsom, till exempeltry as he might hur han än försöktetid just när (som)orsak eftersom, <as you are late you won’t get any dinner>
[æz, obetonat əz]pronomensom <the same as>, såsomsuch as sådant som, sådana som
[æz, obetonat əz]särskilda uttryck:as for vad beträffaras good as så gott somas if som omas it is redan nuas it were så att sägaas regards el. as to vad beträffaras yet ännu så länge
will [wɪl, obetonat wəl, əl] (imperf. would)hjälpverb (presensofta hopdraget till ’ll)skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. ref-group saknasnekande will notofta hopdraget till won’tkommer att <you will never manage it>; ska <how will it end?>if that will suit you om det passaryou will write, won’t you? du skriver väl?ska t.ex. har för avsikt att <I’ll do it at once>I’ll soon be back jag är snart tillbakavill <he will not do as he is told el. he won’t do as he is told>won’t you sit down? var så god och sitt!the door won’t shut dörren går inte att stängashut that door, will you? stäng dörren är du snäll!ska absolut, vill absolutboys will be boys pojkar är nu en gång pojkarsuch things will happen sånt händerbrukar, kan <she will sit for hours doing nothing>meat won’t keep in hot weather kött brukar inte hålla sig i varmt vädertorde <you will understand that…>this’ll be the book you are looking for det är nog den här boken du sökerthat will do det får räcka, det får duga
[wɪl]huvudverbvilja <God has willed it so>God willing om Gud villförmå,
[wɪl]substviljagood will god vilja, välviljaill will illviljathy will be done bibl. ske din viljawhere there’s a will there’s a way man kan bara man villat will efter behag, frittyou may come and go at will du får komma och gå som du vill (som det passar dig)of one’s own free will av egen fri viljatestamentemy last will and testament min sista vilja, mitt testamente
© NE Nationalencyklopedin AB