Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

succeed [səkˈsi:d]intransitivt verblyckas <the attack succeeded>, ha framgång; gå bra, slå väl utnot succeed äv. misslyckasnothing succeeds like success den ena framgången drar den andra med sig, framgång föder framgångfölja <to , efter> <a long peace succeeded>succeed to äv. överta, ärvasucceed to the throne överta tronen, ärva kronan
transitivt verbefterträda, komma efter <who succeeded her as Prime Minister?>
succeeding [səkˈsi:dɪŋ]presens particip och adjektiv (jfr äv. succeed); följande, kommande
1 might [maɪt]hjälpverb (imperf. av may)kunde, skulle [kanske] kunnahe might lose his way han kunde gå vilseas the case might be allt efter omständigheterna, som det föll sigas quickly as might be så fort som möjligtfick, kunde fåshe asked if she might come in hon frågade om hon fick (kunde få) komma inmåtte, skulle [komma att]I hoped he might succeed jag hoppades han skulle (måtte) lyckasI changed my seat, so that I might hear better jag bytte plats för att jag skulle höra bättre
sure [ʃʊə, ʃɔ:]adjektivpred. säker <of, about , om>; viss, förvissad, övertygad <of, about om>be sure of sth el. feel sure of sth vara (känna sig) säker på (övertygad om) ngt, lita på ngtbe sure of oneself el. feel sure of oneself vara självsäkerbe sure of foot vara säker på fotenhe is sure to succeed han kommer säkert att lyckasbe sure to (be sure you) call me in good time se till att du ringer mig i god tidbe sure to (vard. and) do it! glöm [för all del] inte bort det!to be sure naturligtvis, sannerligen, mycket riktigt <so it is, to be sure>; visserligen, nog <to be sure she is clever, but…>well, to be sure! el. well, I'm sure! kors [i alla mina dar]!, [jaså] minsann!I'm sure I don't know el. I don't know, I'm sure det vet jag verkligen (faktiskt) inte⁅he will succeed,⁆ you may be sure …det kan du vara säker på (lita på), …var så säker⁅he won't do it again,⁆ you may be sure …det kan du vara lugn förmake sure förvissa (övertyga, försäkra) sig [själv] <of om; that om att>, se till, kontrollerato make sure för säkerhets skullfor sure [helt] säker <one thing was for sure>know for sure vard. veta säkert (bestämt), veta med säkerhetattr. a) säker <a sure method>, pålitlig, tillförlitlig b)vanl. amer., vard.sure thing! [ja] visst!, naturligtvis!, absolut!it's a sure thing that… det är bergsäkert att…
adverbsure enough alldeles säkert, bergsäkert, absolut; mycket riktigt <sure enough, there he was>as sure as så säkert somas sure as eggs is eggs el. as sure as fate, vard.se under eggresp. fateas sure as my name is Bob så sant jag heter Bobvanl. amer., vard. säkert <she will sure fail>; verkligen, minsann <he sure can play football>sure! [ja] visst!, naturligtvis!, absolut!; säkert!
face [feɪs]substantivansikte; uppsyn, min <a sad face>full face en face, rakt framifrånhis face fell han blev lång i ansiktet (synen)have the face to ha fräckheten (mage) attkeep a straight face hålla masken, hålla sig för skrattlose face förlora ansiktet (anseendet)make (pull) a long face bli lång i ansiktet, se snopen utmake (pull) faces göra grimaser (miner), grimasera <at åt>put a brave face on it hålla god min i elakt spelsave face rädda ansiktet (skenet)set one's face against åld. bestämt sätta sig emot, sätta sig på tvären emotshow one's face visa sig, synas till, framträda; sticka in huvudetin [the] face of a) [ställd] inför, gentemot, ansikte mot ansikte med <in the face of an accomplished fact> b) trots <succeed in the face of great danger>fly in the face of rusa rakt på; bildl. öppet trotsa, sätta sig upp emot; strida (gå) emot, motsäga <it flies in the face of all facts>laugh in sb's face skratta ngn [rakt] upp i ansiktetshut (slam) the door in sb's face slå igen dörren mitt framför näsan på ngnin your face, vard.se in-your-facefall on one's face ramla framstupa, stå på näsanto sb's face mitt (rakt) [upp] i ansiktet på ngn, rent ut, öppet <I'll tell him so to his face>; så att ngn hör (ser) detface to face ansikte mot ansikte, öga mot öga <with med>[be brought] face to face with a problem [ställas] inför ett problem a) yta <disappear (vanish) from (off) the face of the earth>on the face of it bildl. av första intrycket att döma, vid första påseendet, ytligt sett b) framsida; på byggnad äv. fasad; på mynt o.d. bildsida; rätsida, räta; utsida; [klipp]vägg c) [ur]tavla d) tekn. slagyta
transitivt verb a) [modigt] möta <face dangers, face the enemy>, trotsa, se i ögonen (vitögat) <face death>; gå till mötes b) vara beredd på, räkna med <we will have to face that>; ha ögonen öppna för, se praktiskt på, acceptera, inte blunda för <face reality, face the facts>let's face it – she is… man (vi) måste erkänna att hon är…, man kan inte komma ifrån att hon är…face the music, bildl.se under music a) stå inför <face ruin> b) möta, uppställa sig för <the problem that faces us>face a charge, se under chargea crisis faced us vi stod inför en kris, vi hade en kris att vänta (framför oss)be faced with stå (ställas, vara ställd) inför, ha framför sigvända ansiktet mot, stå (vara) vänd mot, se mot; stå ansikte mot ansikte med; befinna sig (ligga, sitta, stå) mitt emot; ha fasaden (framsidan) mot, ligga (vetta) mot (åt)the picture faces page 10 bilden står mot sidan 10lägga med framsidan upp spelkort, brev o.d.förse med [upp]slag; garnera, kanta; sko; infodrabekläda, klä <face a building with brick>, dra över
intransitivt verbvara (stå) vänd, vända sig <towards mot>; om byggnad o.d. ha framsidan vänd, vetta, ligga <to, towards, on mot, åt; north el. to the north mot (åt) norr>mil. göra vändningabout face! helt om!right (left) face! höger (vänster) om!
intransitivt verbmed adv. el. prep.:face downface offishockey. göra nedsläppface up to[modigt] möta etc.; jfr faceta ställning till, ta itu med <face up to the problem>böja sig för, försona (förlika) sig med <face up to the fact that…>
© NE Nationalencyklopedin AB