Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

submission [səbˈmɪʃ(ə)n]substantivunderkastelse <to under>; resignation <to inför>underdånighet, undergivenhetframläggande, föredragning etc.; jfr submit; presentation; föreläggande
reduce [rɪˈdju:s]transitivt verbreducera; skära ned, minska, inskränka, dra in på <reduce one's expenses>, sätta (pressa) ned, sänka <reduce the price>; försvaga <reduced health>; förminska <reduce a reproduction>reduce speed minska (sänka) fartenreduce one's weight gå ned [i vikt], bantathe whole thing reduces itself to det hela inskränker sig till (går i korthet ut på)reduced circumstances knappa[re] omständigheterto be sold at reduced prices till salu till nedsatta priseron a reduced scale i förminskad skalain a very reduced state i ett mycket försvagat (nedsatt) tillståndförsätta <to i ett tillstånd>; bringa <to till>; förvandla <to, into till>; tvinga <to do sth [till] att göra ngt>reduce to ashes lägga i (förvandla till) askabe reduced to beggary el. be reduced to begging vara (bli, se sig) hänvisad till tiggerireduce to despair göra förtvivlad, driva till förtvivlanreduce to subjection el. reduce to submission tvinga till underkastelsereduce sb to tears få ngn att gråta (brista i gråt)föra in <to (under) a rule>; hänföra <to a class till en klass>reduce sth to a system inordna ngt i ett systemdegradera, flytta nedreduce to the ranks degradera till menigmatem. reducerareduce an equation förenkla en ekvationreduce a fraction förkorta ett bråkbesegra <reduce an enemy>, lägga under sig, erövra <reduce a country>
intransitivt verbreduceras, minskasbanta, gå ned [i vikt]
into [ˈɪntʊ, framför konsonantljud äv. ˈɪntə]preposition (se äv. under resp. huvudord)om rörelse, riktning o.d. in i <come into the house>; ned i <jump into the boat>; upp i <get into the upper berth>; ut i <come into the garden>; fram i <come into the light>; i <look into the box>; in på <go into a restaurant>; ut på <rush into the street, go into the country>; ned på <jump from the window into the street>; <go out into the country>bildl. a) ifall into disgrace råka (falla) i onådget into conversation komma i samspråk (samtal)get into difficulties råka i svårigheterrun into debt sätta sig i skuld b) till <change into, alter into, turn water into wine>develop into utveckla [sig] tillfrighten sb into submission skrämma ngn till underkastelsetranslate into English översätta till engelska c) in på <get into details>far [on] into the night [till] långt in på nattenhe's into his thirties han är över (drygt) trettio d) om, angående <an inquiry into school violence> e) matem. i, delat med (i) <2 into 10 is 5>into the bargain [till] på köpet, dessutom, till yttermera vissovard.be into sth vara intresserad av ngt, syssla med ngtamer., vard.be into sb for sth vara skyldig ngn ngt
© NE Nationalencyklopedin AB