Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

strongly [ˈstrɒŋlɪ]adverbstarkt, kraftigt etc.; jfr strong; på det bestämdaste, absolut <I strongly advise you to go>
marked [mɑ:kt]adjektivmärkt etc.; jfr markhe was a marked man han var på förhand dömd (märkt för livet)marked price utsatt prismarkerad <strongly marked features>, utpräglad <a marked American accent>; tydlig, påfallande, uppenbar, påtaglig, markant
express [ɪkˈspres, eks-]transitivt verbuttrycka <express one's surprise, he cannot express himself>, ge uttryck åt, uttala, säga [ut] <express one's meaning>; framställaexpress oneself strongly on yttra (uttala) sig skarpt omthe figures are expressed as percentages siffrorna anges (uttrycks) i procentskicka express (som expressbrev o.d.); skicka med expressbud (ilbud)
adjektivuttrycklig, tydlig, bestämd, direkt <express command>särskild, speciellfor the express purpose of… enkom för [det syftet] att…express-, il-express company amer. expressbyrå; transportfirmaexpress delivery [of letters] expressbefordran [av brev]express letter expressbrevexpress messenger ilbud, expressbudexpress train expresståg, fjärrtåg
substantivexpresståg, expressbussexpressbefordransend sth by express skicka ngt express (som express)vanl. amer. expressbyrå, budcentral; transportfirmailbud person el. budskap
adverbexpress <send sth express>
come [kʌm] (came come)intransitivt verbkomma; komma hit (dit); resacome apart el. come to pieces gå söndercome and get it! käket är klart!sträcka sig, räcka, skecome what may hända vad som hända vill, vad som än händerI could see it coming det gick som jag trodde, jag visste hur det skulle gåkunna fås, finnas att få <it comes in packets>sl.he (she) came det gick för honom (henne), han (hon) kom fick orgasmspec. användningar av vissa former av 'come' a)imper.:come again? vard. va [sa]?, vadå?come! el. comecome! el. come now! så ja [,så ja]!; försök inte!; raska på! b)inf.:to come kommande, blivande, framtidain days to come under kommande dagar c)pres. konj.:come vard. nästkommande; omcome Xmas till julencome to+ inf. a) komma för att <he has come here to work> b) [småningom (slutligen)] komma att <I've come to hate this>, ha hunnitcome to think of it el. when one comes to think of it när man tänker efter (på saken)how come? hur kommer det sig? a) med adj. bli, visa sigcome easy to sb gå (falla sig) lätt för ngncome expensive bli dyrcome loose lossna b)med perf. p. el. adj. med förstavelsen 'un-':come undone (untied etc.) gå upp, lossna
(came come)intransitivt verb och transitivt verb (came come)transitivt verbvard. spela, ageracome the great lady spela fin damcome it over spela herre över, toppridadon't try to come it with (over) me! försök inte med mig!come a cropper, vard.se cropper
substantivsl. sats sädesvätskamed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:come aboutinträffa, ske, hända [sig], gå tillcome acrosskomma över äv. bildl; hitta, få tag i <I came across it in Rome>; råka påcome across as ge intryck av [att vara] <it comes across as a good film, but mustn't be taken too seriously>come after sbvara efter (på) ngncome alongkomma (följa, gå) medcome along! kom nu!, skynda på!; försök igen!visa sig, komma hit (dit, fram)klara sig <you are coming along fine>; ta sig <the garden is coming along nicely>, arta sigcome atkomma åt, få tag igå lös påcome backkomma (vända) tillbakait all comes back to me now nu minns jag [alltihop]come back at sb ge ngn svar på talcome beforegå förekomma upp i (på), läggas fram förcome bykomma förbifå tag i, komma över <he did not come by it honestly>come downkomma (gå) nersträcka sig (gå) [ner]störta samman (ner)they have come down in the world det har gått utför med demlämnas i arvcome down on slå ner på, fara ut motcome down to kunna reduceras till <it all comes down to this>; se äv. ex. under come to g), come to h)under comenedancome down with lägga sig sjuk i <come down with a bad cold>come down in favour of gå in för, ta ställning förcome forvard. gå lös på, ryka (rusa) på, ge sig på, kasta sig övercome forwardträda fram, stiga fram; anmäla sig, erbjuda sigcome forward with a proposal lägga fram ett förslagcome fromkomma (vara) fråncoming from you ⁅that's a compliment⁆ för att komma från dig…komma [sig] av <that comes from your being so impatient>come inkomma in, inträda; komma i målkomma till maktenbli moderntinfalla, börjacome in handy el. come in useful komma väl (bra) till passwhere do I come in? var kommer jag in [i bilden]?come in for få del av, få [sig], få ta emotcome intofå ärva <come into a large fortune>, tillträdacome into blossom gå i blomcome into fashion bli moderncome into play träda i funktion; spela income into power komma till maktencome into the world komma till världencome ofkomma sig av <this comes of carelessness>no good will come of it det kommer inte att leda till något gottthat's what comes of your lying! där har du för att du ljuger!härstamma frånshe comes of a good family hon är av god familjcome offgå ur, lossna [från]; vara löstagbar; gå bort (ur) om fläck⁅this lipstick⁆ doesn't come off …smetar (kladdar) interamla av [från], ramla ner [från]sluta med <come off the pill>come off it! försök inte!; lägg av!äga rum, bli av <the party won't come off>lyckas <if my plan comes off>; avlöpa, <did everything come off all right?>klara sig <he came off best>sl. få orgasmcome onbörja <she could feel a cold coming on, what time does the movie come on>om belysning tändasträda fram [på scenen]bryta in, falla på <night came on>autumn is coming on det börjar bli höstta sig, utveckla sig; repa sighow are you coming on? hur går det för dig ?come on! kom nu!, skynda på!; kom om du törs!om spelare rycka income on to sth komma till ngtcome outkomma ut äv. om bok o.d.come out el. come out on strike gå i strejkgå ur <these ink stains won't come out>he came out third han kom (blev) treacome out badly klara sig dåligtcome out the winner sluta som segrarekomma fram; bli synlig, visa sig; komma ut öppet visa att man är homosexuell; om blomma slå utshe always comes out well [in photographs] hon blir (gör sig) alltid bra [på kort]komma i dagen, komma fram, komma ut <when the news came out>visa sig [vara] <come out all right>debutera, komma ut i sällskapslivetrycka utcome out strongly in defence of sb rycka ut till ngns försvarcome out at bli, uppgå till <the total comes out at 200>come out in spots få utslagcome out with vard. vräka ur sigcome overkomma övervard. känna sig <she came over queer>what had come over her? vad gick (kom) det åt henne?come roundkomma över, titta in [på besök]come round and see sb komma och hälsa på ngnChristmas will soon come round snart är det jul igenkvickna till; hämta sigkomma på andra tankar, omvända sig; gå (komma) över <he will never come round to our way of thinking>come throughklara sig, undkomma; klara sig igenomkomma [in] <a report has just come through>come tokomma till, what[ever] are we coming to? vad ska det bli av oss?, var ska det sluta?you'll have to take what's coming to you du får ta konsekvensernaI hope he gets what's coming to him jag hoppas han får vad han förtjänarshe had it coming to her vard. det var bara vad man kunde vänta sigyou've got it coming to you det här har du bett omkvickna tilldrabbano harm will come to you det ska inte hända dig något ontfå ärva; tillfalla genom arv o.d.come to the throne komma på tronenbelöpa sig till, komma (gå) påhow much does it come to? äv. hur mycket blir det?leda tillcome to nothing gå om intetit comes to the same thing det kommer på ett utgälla, bli tal omwhen it comes [down] to it när det kommer till kritan, när allt kommer omkringbetyda; innebärait comes [down] to this – if we are to… saken är helt enkelt den – om vi ska…come to that för den delen, för restencome underhöra under; komma underutsättas förcome upkomma upp; komma fram; dyka upp⁅two meat pies⁆ coming up! t.ex. på restaurang …klara!komma på tapeten, komma på tal, bli aktuellmy lottery ticket came up jag vann (har vunnit) på lotterithe shirt comes up white with… skjortan blir vit [när den tvättas] med…come up against kollidera med; råka ut för <come up against a difficulty>come up to nå (räcka) upp till; uppgå till; motsvara, uppfyllacome up with komma med <come up with a suggestion>
© NE Nationalencyklopedin AB