Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

strike [straɪk] (struck struck)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, slå till, slå påstrike dumb göra stumstrike while the iron is hot smida medan järnet är varmt2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasträffa <the blow struck him on the chin>; drabba, hemsöka3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå (stöta, köra) emot <the car struck a tree>; sjö. stöta på, gå på <the ship struck a mine>strike bottom få bottenkänning4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasträffa på, upptäcka <strike gold>5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, frapperawhat struck me was… det som slog mig var…6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasförefalla, tyckasit strikes me as the best det verkar vara det bästa7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstryka <strike a name from the list, strike sb off the register>8skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassjö. stryka <strike sail>9skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasavsluta, göra uppstrike a bargain träffa ett avtal10skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, stöta <against sth emot ngt>strike at slå efter, angripastrike lucky ha tur11skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasom klocka slå <the clock struck four>12skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmil. anfalla13skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstrejka14skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå ned <the lightning struck>
[straɪk] (struck struck)
verb (med adv. o. prep.)strike backslå igen, slå tillbakastrike offhugga av, slå avstryka <strike off a name from the list>strike outstryka, stryka ut, stryka över <strike out a name, strike out a word>strike upinleda, knyta <strike up a friendship>stämma upp, spela upp <the band struck up a waltz>
[straɪk]subststrejkstrike fund strejkkassageneral strike storstrejk, generalstrejksympathetic strike sympatistrejkcall a strike utlysa strejkbe out on strike el. be on strike strejkago out on strike el. come out on strike gå i strejk, lägga ner arbetetmil.nuclear strike kärnvapenanfall
strike-breaker [ˈstraɪkˌbreɪkə]subststrejkbrytare
struck [strʌk]imperf. o. perf. p. av strike
1 mean [mi:n]subststrike the golden mean el. strike the happy mean gå den gyllene medelvägenmat. medelvärde, medeltal, genomsnitt
[mi:n]adjektivmedel- <mean distance>
wildcat [ˈwaɪldkæt]substvildkatt
[ˈwaɪldkæt]adjektivvard.a wildcat strike en vild strejk
unofficial [ˌʌnəˈfɪʃl]adjektivinofficiell <unofficial statement>, inte officiellunofficial strike vild strejk
1 match [mætʃ]substtändstickastrike a match tända en tändsticka
copycat [ˈkɒpɪkæt]substhärmapa, efterapareefter samma mönster som tidigare <copycat murder, copycat strike>
sit-down [ˈsɪtdaʊn]adjektivsit-down strike sittstrejksittande <a sit-down supper>
hunger [ˈhʌŋgə]substhungerhunger strike hungerstrejktörst, hunger <hunger for knowledge>
[ˈhʌŋgə]verbsvälta, hungra
© NE Nationalencyklopedin AB